16 Maart 2013: aanpassing wettelijke betalingstermijn

Naar aanleiding van een Europese Richtlijn zal de wet ten aanzien van de betalingstermijnen (per 16 maart 2013) wijzigen. Hieronder wordt kort een tweetal wijzigingen beschreven.

Indien bedrijven in een handelsovereenkomst geen betalingstermijn zijn overeengekomen, zal tussen deze bedrijven een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen gelden. Partijen kunnen een andere betalingstermijn overeenkomen, zij het maximaal voor ten hoogste 60 dagen. Een langere termijn dan 60 dagen is in beginsel niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk een langere termijn van betaling in de overeenkomst is opgenomen en deze termijn niet kennelijk onbillijk is. Of sprake is van kennelijk onbillijkheid zal beoordeeld dienen te worden aan de hand van alle omstandigheden van het geval, waarbij de wet een aantal aandachtspunten noemt.

Ook overheden kunnen partij zijn bij handelsovereenkomsten. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen, zal voor de overheid een wettelijke betalingstermijn gelden van maximaal 30 dagen. Indien de bijzondere aard of de eigenschappen van de overeenkomst dit rechtvaardigen, mogen partijen in de overeenkomst een langere termijn van maximaal 60 dagen opnemen.

Kort en goed, tussen bedrijven zal in beginsel een maximum betalingstermijn van 60 dagen gelden. Voor overheden zal in beginsel een maximum betalingstermijn van 30 dagen gelden.