20 pascal onderdruk harde eis?

30 augustus 2016

Pieter Huisman

Asbest

20 pascal

Asbestverwijderingsbedrijf X bouwt een containment voor asbestverwijderingswerkzaamheden in de derde categorie, uit te voeren in een kruipruimte. Tijdens een inspectie is er sprake van een onderdruk van 11 pascal. De Inspectie SZW legt een boete op omdat er volgens haar sprake moet zijn van een onderdruk van minimal 20 pascal.

Procedure

X gaat tegen dit boetebesluit in bezwaar en later in beroep bij de rechtbank. In beide instanties krijgt zij geen gelijk en uiteindelijk buigt de Raad van State zich deze zomer over deze kwestie. De feiten vonden plaats in augustus 2013 Dit is van belang de te vermelden omdat sindsdien de wet- en regelgeving rondom asbest regelmatig is gewijzigd. Destijds werd in de SC-530 voorgeschreven (onder 7.14.4. werkplan) dat het containment zodanig wordt ingericht dat er geen vezelverspreiding buiten het containment kan plaatsvinden gedurende het asbestverwijderingswerk. Gedurende die periode dient de onderdruk onderhouden te worden (…). Dit kan worden gerealiseerd door  (…) een minimale onderdruk van 20 pascal instant te houden tijdens de verwijdering.

X voerde aan dat zij aan alle eisen voor de bescherming van de werknemers heeft voldaan. Nadat een containment rond het kruipluik was gerealiseerd (met een onderdruk van 26 pascal) daalde de onderdruk plots bij het openen van het kruipluik. Hierop werden maatregelen genomen door de ventilatie met met dan 50% te verhogen. Verder ging men op zoek naar de oorzaak van het wegvallen van de onderdruk. Men ontdekte toen een tweede kruipluik, deze was niet in het inventarisatierapport opgenomen. Door het eerste luik te openen viel de druk weg naar 11 pascal. De werknemers hebben beschermende kleding aangehad en de getroffen maatregelen zijn in het logboek vermeld.

De vraag die voorlag was of de eis van 20 pascal destijds een harde was of dat er andere maatregelen toelaatbaar waren.

Ascert

Asbest 20 pascal onderdruk

Nu de tekst van de SC-530 ruimte lijkt te bieden voor andere maatregelen teneinde verspreiding van asbestvezels te voorkomen, wijst X op de SC-101 welke is gepubliceerd op de website van Ascert. Daarin stond destijds (het is nu doorgestreept) dat het streefcijfer van 20 pa niet altijd een harde eis is en dat, wanneer dit niet haalbaar is of blijkt, dit in het logboek moeten worden geregistreerd onder vermelding van aanvullende maatregelen. In de SC-101 worden aanvullende maatregelen omschreven. Onder andere het verhogen van de zogenoemde ventilatievoud met 50% en het dichten van bereikbare lekken.

X betoogt dat zij hieraan heeft voldaan. Ook wijst zij op een TNO rapport van 22 april 2014 waaruit zou volgen dat van 20 pascal mag worden afgeweken. Wat ook een rol speelt is het feit dat het Instituut voor Beroepsexamens de inspecteur heeft gemeld dat het persoonscertificaat van de betreffende DTA haar geldigheid niet verliest omdat de reden voor verlaging van de onderdruk valide is, er overcapaciteit was en allerlei aanvullende maatregelen waren genomen en daarom met de registraties voldoende is vastgelegd en aangetoond dat voldaan is aan een goede motivering.

Raad van State

De Raad van State stelt X in het gelijk: uit de SC-530 volgt niet dat het in stand houden van 20 pascal onderdruk de enige toegestane manier is om verspreiding te voorkomen. Ten tijde van de overtreding was de norm van 20 pascal daarom geen harde norm. De regelgeving liet door de bewoordingen daarvan ruimte voor het op andere wijze voldoen aan de wel omschreven norm, namelijk dat verspreiding buiten het containment diende te worden voorkomen. De boete wordt, na een rechtsgang van drie jaar, van de tafel geveegd.