Aanpassingen WWZ

Minister Lodewijk Asscher heeft op 21 april 2015 in een brief aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan ter aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het kabinet reageert hiermee op knelpunten bij werkgevers over de effecten van de WWZ. In gezamenlijk overleg met de Stichting van de Arbeid is tot de in de brief voorgestelde wijzigingen besloten. De voorgestelde wijzigingen zullen hierna kort worden besproken.

Ketenbepaling seizoensarbeiders
Allereerst wordt het voorstel gedaan de zogenaamde ketenbepaling voor seizoensarbeiders aan te passen. In de WWZ is opgenomen dat werknemers na een opeenvolging van drie arbeidsovereenkomsten (met een tussenpoos van maximaal zes maanden) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moeten krijgen. Voor sectoren met seizoensarbeid is dat een probleem, omdat een gedeelte van het jaar wel en een gedeelte van het jaar niet wordt gewerkt. De tussenpoos van maximaal zes maanden is te lang en zorgt er voor dat ongewenst een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De voorgestelde aanpassing van de ketenbepaling zal inhouden dat de tussenpoos van maximaal zes maanden bij cao kan worden teruggebracht naar maximaal drie maanden voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van ‘klimatologische of natuurlijke omstandigheden’ seizoensgebonden zijn en gedurende maximaal negen maanden per jaar kunnen worden verricht. Kortom, betekent dit dat ‘seizoenarbeiders’, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouwsector, na een onderbreking van het dienstverband gedurende drie maanden en één dag een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden mogen krijgen zonder dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Transitievergoeding bij vervangende cao-regeling
De tweede wijziging heeft betrekking op de regeling waarvan bij cao het recht op transitievergoeding buiten toepassing kan worden verklaard. De huidige regeling houdt in dat een werknemer geen aanspraak kan maken op een transitievergoeding als in een cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen, bijvoorbeeld een bovenwettelijke WW-regeling. De wijziging zal inhouden dat de waarde van de bij cao geregelde voorziening niet gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding voor de individuele werknemer. De nieuwe opzet zal beperkt worden tot ontslag om bedrijfseconomische redenen.

Compensatie voor transitievergoeding na twee jaar ziekte
De derde wijziging ziet op de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Een werkgever kan een werknemer in beginsel na toestemming van het UWV ontslaan na een periode van twee jaar ziekte. De loondoorbetalingplicht tijdens ziekte wordt door (kleine) werkgevers als een zware last ervaren. Zeker nu gedurende die periode geen werkzaamheden worden verricht en kosten ten aanzien van re-integratieverplichtingen worden gemaakt. Vervolgens moet bij een ontslag na twee jaar ziekte ook nog een transitievergoeding worden betaald. Het gevolg: arbeidsovereenkomsten die na twee jaar ziekte in stand worden gehouden puur en alleen om geen transitievergoeding te hoeven betalen (het ‘slapende dienstverband’). Met de wijziging van de WWZ zal de transitievergoeding die door de werkgever na twee jaar ziekte moet worden betaald volledig worden gecompenseerd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (‘Awf’). Hier zal een verhoging van de (uniforme) premie die door werkgevers wordt betaald tegenover staan.

Realisatie
Voor de wijziging van de ketenregeling met betrekking tot seizoensarbeid wordt verwacht dat die al op 1 juli 2016 ingevoerd zal zijn. De aanpassing met betrekking tot transitievergoeding bij vervangende cao-regeling en de compensatie voor de transitievergoeding na twee jaar ziekte zullen naar verwachting pas op 1 januari 2018 in werking treden. Minister Asscher heeft aangegeven te onderzoeken of het mogelijk is om de wijziging voor de transitievergoeding na twee ziekte met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Conclusie
Er is veel kritiek geweest op de WWZ en die zal ongetwijfeld nog wel even voortduren. De voorgestelde wijzigingen zijn in ieder geval een stap in de goede richting. Op 1 juli 2016 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over het onderzoek naar de vraag of de redelijke gronden op grond waarvan een arbeidsovereenkomst door de rechter kan worden ontbonden toereikend worden gevonden. Ook daarover zullen we u op dit blog informeren. Heeft u nog vragen neem dan gerust contact met ons op.