ABN Amro lijkt beleid opslagverhoging bij rentederivaten te hebben gewijzigd

ABN Amro lijkt een beleidswijziging te hebben doorgevoerd met betrekking tot eenzijdig opgelegde opslagverhogingen in derivatendossiers. Uit verschillende bronnen volgt dat het sinds kort beleid van ABN Amro is om gevallen, waarbij gedurende de looptijd van een renteswapovereenkomst de opslagen eenzijdig door de bank zijn verhoogd, te compenseren indien destijds niet afdoende is gewaarschuwd voor het risico van de opslagverhoging.

Het nieuwe beleid van ABN Amro volgt na recente jurisprudentie over dit onderwerp. Bij arrest van 15 september 2015, oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat een renteswapovereenkomst onder invloed van dwaling tot stand is gekomen. Een van de belangrijkste overwegingen in dit arrest is dat de bank (in dat geval ING Bank) niet tijdig de wezenlijke kenmerken van de renteswapovereenkomst had medegedeeld aan de kredietnemer. Het ging in dat geval onder meer om een eenzijdige verhoging van de kredietopslag. Het hof neemt in aanmerking dat de afdekking van het renterisico het uitsluitend doel van de renteswapovereenkomst in dat geval was en die afdekking met de renteswap maar gedeeltelijk wordt bereikt doordat de rentefixatie niet geldt voor de (debetrente)opslag.

De rechtbank Amsterdam oordeelde bij vonnis van 8 juli 2015, in een soortgelijk geval dat een eenzijdig opgelegde kredietopslag gelet op de in dat geval geldende relevante omstandigheden, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was.

Het bericht over ABN Amro volgt vlak na het bericht over Rabobank over het antedateren van swapdocumenten. Op de website van het programma Zembla werd op 11 januari  2016 medegedeeld dat de Stichting Renteswapschadeclaim bij de AFM melding heeft gemaakt van verzoeken van Rabobank aan renteswaphouders om hun handtekening te plaatsen onder documenten die dan worden gedateerd op een datum die ruimschoots is verstreken, zie http://zembla.vara.nl/seizoenen/2015/afleveringen/18-02-2015/rabobank-zet-aan-tot-antedateren-swapdocumenten. Als gevolg hiervan lijkt het alsof de betreffende renteswaphouders al bij het aangaan van de renteswapovereenkomsten volledig op de hoogte waren gesteld van de risico’s en de werking van de renteswap.

Heeft u een vraag over een renteswapovereenkomst of over rentederivaten? Wij kunnen uw overeenkomsten bekijken en beoordelen, bijvoorbeeld of bij u de opslagen eenzijdig zijn verhoogd door de bank terwijl u bij het aangaan van de renteswapovereenkomst niet afdoende was gewaarschuwd voor het risico van de opslagverhoging.

U kunt contact opnemen met Mirjam van Schoonhoven.