Advocaat dwangsom Amsterdam

U kunt als ondernemer of particulier geconfronteerd worden met bestuursdwang. Meestal bestaat dit uit een last onder dwangsom die een overheidsorgaan kan opleggen als u of uw bedrijf niet voldoet aan de regelgeving. Bij een overtreding kunt u bijvoorbeeld denken aan een onrechtmatig gebouwde schuur. Een dwangsom is in deze zin een herstelactie om de overtreding te beëindigen.

Financiële sanctie

Waar het op neerkomt: u moet een boete betalen als u gevolgen van uw overtreding niet ongedaan maakt. Of in andere gevallen blijft herhalen, of niet beëindigd. Naast een bestuursrechtelijke dwangsom bestaat er ook een civiel rechtelijke dwangsom. Dit is een door de rechter opgelegde dwangsom tussen burgers en of bedrijven onderling.

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

Het is ook mogelijk dat een particulier of ondernemer de overheid een dwangsom oplegt. Dit kan wanneer een overheidsorgaan niet op tijd een beslissing neemt, bijvoorbeeld op een vergunningsaanvraag of op een ingediend bezwaarschrift. Dit heet ‘een dwangsom bij niet tijdig beslissen’.

Ervaren dwangsom advocaten in Amsterdam

Van Till advocaten in Amsterdam kan rechtshulp verlenen bij de dwangsom procedure, maar kan ook optreden in een adviesrol. Het is in deze procedures niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen, maar het is wel raadzaam. De regels waarop een dwangsom is gebaseerd zijn soms zeer complex. Door onze expertise kunnen wij u adviseren of bijstaan, ongeacht uw positie in de dwangsom zaak.

Procedures bestuursrechtelijke dwangsom

Als een overheidsorgaan een overtreding constateert, wordt dit eerst gemeld aan de overtreder door middel van een voornemen om bestuursdwang (meestal een last onder dwangsom) toe te passen. U kunt op deze constatering een zienswijze indienen waarin u uw kant van de zaak belicht. Na de zienswijze bepaalt het bestuursorgaan of de last onder dwangsom opgelegd wordt. Bij dit besluit ontvangt de overtreder een termijn waarbinnen de overtreding beëindigd moet zijn. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken binnen zijn bij het bestuursorgaan. Een advocaat kan u ondersteunen bij het opstellen van een zienswijze en het bezwaarschrift.

Procedure dwangsom bij niet tijdig beslissen

Om een dergelijk traject te starten dient eerst bekeken te worden welke beslistermijn van toepassing is. Als de termijn is verstreken kunt u het bestuursorgaan in gebreke stellen. Hiermee laat u het overheidsorgaan weten dat het niet voldoet aan zijn verplichting. Nadat u het bestuursorgaan in gebreke gesteld heeft, krijgen het twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Doen u dit niet, dan heeft u automatisch recht op een dwangsom. De hoogte van de dwangsom wordt bepaald door het aantal dagen dat de beslistermijn overschreden wordt en bedraagt maximaal €1.260.

Neem contact op met Van Till Advocaten