Advocaat subsidierecht Amsterdam

Kort gezegd is een subsidie een aanspraak op geld van de overheid; geld dat wordt verleend om een bepaalde activiteit te stimuleren. Bij het subsidierecht krijgt u te maken met zowel de Algemene Wet Bestuursrecht als met specifieke gemeentelijke of provinciale subsidieverordeningen. Doordat u met meerdere wet- en regelgeving te maken krijgt, is het subsidierecht een ingewikkeld rechtsgebied.

Als particulier of ondernemer kunt u met onder andere de volgende onderwerpen te maken krijgen:

  • Subsidievaststelling
  • Subsidieaanvraag
  • Subsidieverlening
  • Wijzigingen in de subsidie
  • Subsidie beëindiging
  • Terugvordering van de subsidie

Bezwaar maken

U krijgt te maken met het subsidierecht bij de aanvraag van een subsidie of bij het beëindigen, wijzigen, verlenen of vaststellen van een subsidie. Aangezien dergelijke beslissingen van een bestuursorgaan publieksrechtelijke besluiten zijn, kan door de aanvrager bezwaar gemaakt worden. Het bestuursorgaan zal een besluit op dit bezwaar moeten nemen. Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank. Eventueel kunt u dan ook nog in hoger beroep tegen de uitspraak van rechter. Een subsidierecht advocaat van Van Till kan u in alle fasen bijstaan.

Waarom Van Till advocaten?

Het subsidierecht wordt geregeld in titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en is zeer complex. Bij de aanvraag, of het wijzigen van subsidies is uitgebreide juridische kennis van zowel het subsidierecht als het bestuursrecht noodzakelijk. Van Till heeft gespecialiseerde advocaten op het gebied van het subsidierecht. Wij staan, vanuit Amsterdam, zowel ondernemingen als particulieren bij in procedures en geschillen. Wilt u gebruik maken van onze expertise, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 020 470 0177 of vul het onderstaande contactformulier in.

Soorten subsidie

Er bestaan verschillende soorten subsidies. Zo zijn er subsidies die voor een bepaalde periode kunnen worden verleend, ook wel duursubsidies genoemd. Er worden ook subsidies verleend voor een bepaald project van de aanvrager, ook wel bekend als projectsubsidies.

Aanvragen subsidie

Hoe een subsidie aangevraagd moet worden is niet specifiek in de Awb vastgelegd; dit is geregeld in de subsidieverordening van het bestuursorgaan waar de subsidie aangevraagd wordt. In de meeste subsidieverordeningen kunt u bij een aanvraag overigens van de volgende eisen uitgaan:

  • Een beschrijving van de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • Een beschrijving van het doel en het resultaat dat u wilt bereiken;
  • Een begroting van de inkomsten en uitgaven voor de activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt.

Weigeringsgronden van een subsidie

De voorwaarden waarop een bestuursorgaan beoordeelt of de aanvrager recht heeft op een subsidie staan vermeld in de subsidieverordening. Naast de subsidieverordening geeft de Algemene wet bestuursrecht een aantal gronden waarop een bestuursorgaan een subsidie kan weigeren, bijvoorbeeld als er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat:

-De activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;
-De aanvrager niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;
-De aanvrager niet op een behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen omtrent de verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn.

Tussentijds wijzigen van de subsidie

Het is voor een bestuursorgaan mogelijk om tussentijds een subsidie in te trekken of te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als de subsidieverlening onjuist blijkt of wanneer er veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zijn die zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten.

Verlenging van de subsidie

Als de subsidie is geëindigd, dan moet het bestuursorgaan bij de verlenging van de subsidie een nieuw besluit nemen. Hierop bestaat één uitzondering die in de wet benoemd is: indien aan een subsidie-ontvanger voor drie of meer achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt voor (in hoofdzaak) dezelfde voortdurende activiteiten, geldt een uitzondering op de reguliere wetgeving. In een dergelijk geval kan het bestuursorgaan de verlening van de subsidie enkel weigeren indien het de subsidie-ontvanger een redelijke termijn geeft om als organisatie in te spelen op de gewijzigde situatie. Zo wordt een organisatie tijd gegeven om vervangende inkomsten te genereren voor het moment dat de subsidie wordt ingetrokken.

Een vraag omtrent advocaat subsidierecht & Amsterdam?

Heeft u een vraag omtrent subsidierecht & Amsterdam en bent u op zoek naar ervaren advocaat? Vul dan a.u.b. onderstaand formulier in.