Agenturen en de VAR: wat gaat er veranderen in 2015?

Steeds vaker komt het voor dat door de principaal bij aanvang van de relatie wordt bedongen dat door de agent een zogenaamde VAR (Verklaring arbeidsrelatie) wordt overgelegd. Dit is een verklaring die de agent kan aanvragen bij de Belastingdienst. In de verklaring laat de Belastingdienst zich uit over de vraag of wel of geen sprake is van een arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever (de principaal) en de opdrachtnemer (de agent). De Belastingdienst toetst dit aan de hand van de Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking. Daarin is onder meer opgenomen dat moet worden vastgesteld of sprake is van een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Met een VAR bestaat voor de principaal zekerheid over de vraag of hij gehouden is om loonheffingen in te houden en te betalen over de vergoedingen die aan de agent worden verstrekt. Dit alles wil de principaal natuurlijk voorkomen! Voor de opdrachtnemer bestaat deze zekerheid overigens alleen voor zover de bij de aanvraag verstrekte informatie correct is. Als de situatie wijzigt, moet door de opdrachtnemer altijd een nieuwe VAR worden aangevraagd.

Wat gaat er veranderen? Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de VAR vervangen wordt door de BGL (Beschikking geen loonheffingen). Naast de naamswijziging verschilt de BGL in die zin van de VAR dat de opdrachtnemer bij de aanvraag van de BGL een groter aantal vragen voorgelegd zal krijgen dan bij de aanvraag van de VAR. Daarnaast zal gelden dat de opdrachtgever de verplichting krijgt om de door de opdrachtnemer opgegeven informatie te controleren. Opgelet dus voor de principaal! De controle ziet op omstandigheden die door de opdrachtgever kunnen worden gecontroleerd. Als de opdrachtnemer bijvoorbeeld heeft aangegeven dat hij zelf zijn werktijden kan bepalen, dan zal de opdrachtgever moeten beoordelen of dit inderdaad het geval is. Door het systeem aan te passen wil de Belastingdienst voorkomen dat onterecht en mogelijk in strijd met de waarheid een VAR wordt afgegeven.

Bent u agent en heeft u een VAR 2014? Gelet op de aankomende wijzigingen hanteert de Belastingdienst in 2015 een overgangsregeling. Als in uw feitelijke situatie niets wijzigt en u voor dezelfde opdrachtgevers blijft werken onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, dan blijft uw VAR 2014 geldig in 2015. Wijzigt uw situatie wel, dan kunt u een nieuwe VAR aanvragen. Deze blijft dan geldig tot het moment dat de nieuwe wet van kracht gaat. De exacte datum is nog onbekend, maar wij houden u op de hoogte!

Dit artikel is tevens verschenen in het VNT Bulletin van december 2014.