Stand van zaken: hoe zit het met de vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstand?

25 oktober 2016Contractenrecht Door: Kim Aupers

Al in 2014 heeft een verzekerde een zaak aangespannen tegen de rechtsbijstandverzekeraar DAS. Het betrof een werknemer die een conflict had met de DAS. Hij eiste dat de DAS de proceskosten en het honorarium van de zelfgekozen advocaat in de ontslagprocedure bij het UWV aan hem zou vergoeden. De DAS weigerde dit en heeft daartoe […]


Aansprakelijkheid op grond van de WAV: voorkom boetes!

10 augustus 2016Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Contractenrecht Door: Kim Aupers

Het is belangrijk goed op de hoogte te zijn van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Bij overtreding zijn de boetes vaak hoog en in de praktijk slaagt een beroep op matiging van de boete zelden (zie ook: https://vantill.nl/werkgevers-let-op-hoge-boetes-bij-overtreding-wav/). Niet alleen als werkgever heeft u te maken met deze wet, maar ook als bijvoorbeeld opdrachtgever en/of […]


Kritiek op asbestdakenverbod 2024

8 juni 2016Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Al eerder blogde ik over het verbod op asbestdaken. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2015 omvat het verbod op asbestdaken vanaf 2024. Indien men na die tijd toch nog een asbestdak heeft, dan kan men worden verplicht het asbestdak te verwijderen en daarbij een dwangsom opgelegd krijgen. De Raad van State heeft al […]


Duurovereenkomst voor onbepaalde tijd opzeggen?

23 mei 2016Contractenrecht Door: Kim Aupers

Wat is een duurovereenkomst? Een duurovereenkomst is kort gezegd een overeenkomst waarbij partijen gedurende een langere periode een dezelfde soort overeenkomst uitvoeren (voortdurende prestatie). Een voorbeeld van een duurovereenkomst is een distributieovereenkomst waarbij er sprake is van herhaaldelijke leverings- en betaalverplichting. Lange tijd was het niet geheel duidelijk of duurovereenkomsten konden worden opgezegd. Het uitgangspunt […]


Asbest gemist? Het belang van algemene voorwaarden in de asbestbranche

20 april 2016Bouwrecht Door: Kim Aupers

Het kan voorkomen dat bijvoorbeeld na de sanering van asbest alsnog asbest in een pand wordt aangetroffen. In dat verband wordt door de opdrachtgever vaak de saneerder en/of de inventariseerder aangesproken. Partijen in de asbestbranche lopen, hoe zorgvuldig zij hun werkzaamheden uiteraard ook uitvoeren, het risico na uitvoering van hun werkzaamheden geconfronteerd te worden met […]


Recht op vrije advocaatkeuze

13 april 2016Contractenrecht Door: Kim Aupers

Verzekerde heeft recht op vrije advocaatkeuze Over het recht op vrije advocaatkeuze heb ik al eerder geblogd. Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie in de zaak (DAS/Sneller)  kort gezegd geoordeeld dat uit de Europese Richtlijn (artikel 4 van de Richtlijn 87/344/EEG) voortvloeit dat de rechtsbijstandverzekeraar zijn verzekerde in iedere gerechtelijke procedure […]


Krakers ontruimen

29 maart 2016Onroerend goed, Vastgoedrecht Door: Kim Aupers

In het geval uw pand wordt gekraakt, zijn er verschillende mogelijkheden om tot ontruiming over te gaan. Ontruiming op basis van het wetboek van strafrecht In 2010 is de Wet Kraken en Leegstand in werking getreden en is het kraken van gebouwen strafbaar gesteld. Dit is opgenomen in artikel 138a Wetboek van strafrecht (Sr). Dit […]


Zorgplicht assurantietussenpersoon

23 maart 2016Aansprakelijkheid, Contractenrecht Door: Kim Aupers

Het uitgangspunt is dat de assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg dient te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht (HR 10 januari 2003, NJ 2003/375). Over de reikwijdte van die zorgplicht is onder meer in een arrest van het Hof Den Haag (d.d. 7 oktober 2014,  kort gezegd […]


Van VAR naar modelcontracten

9 maart 2016Bouwrecht, Contractenrecht Door: Kim Aupers

  Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’er) hebben nu vaak een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) waarmee zij kunnen aantonen dat zij ZZP’er zijn, en niet in dienst zijn bij hun opdrachtgever. Dit is doorgaans ook in het belang van de opdrachtgever. De opdrachtgever verkiest in dergelijke gevallen namelijk het inschakelen van een ZZP’er boven indienstneming van een werknemer. Daarnaast […]


Verbod op asbestdaken

10 februari 2016Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Vorig jaar, op 3 maart 2015, is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het ontwerp besluit wijziging asbestverwijderingsbesluit 2015 bij de Tweede Kamer ingediend (pdf). Dit ontwerpbesluit omvat een verbod op asbestdaken vanaf 2024. In Nederland liggen vele miljoenen vierkante meters daken met daarin asbest. Op grond van het ontwerp zijn de eigenaren zelf […]


Boete WAV verhalen op de (onder)aannemer? Dat kan!

11 januari 2016Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) geldt een verbod tot tewerkstelling van vreemdelingen zonder een tewerkstellingsvergunning. Deze wet kent een ruim werkgeversbegrip. Ten aanzien van een vreemdeling zonder tewerkstellingsvergunning kunnen er bovendien meerdere werkgevers (zowel opdrachtgever als aannemer als onderaannemer) in de zin van de WAV worden aangesproken en een boete opgelegd krijgen.    […]


Aansprakelijkheid Asbest: na inventarisatie alsnog asbest aangetroffen?

16 november 2015Contractenrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Er is verschillende jurisprudentie over aansprakelijkheid in asbestzaken. De aansprakelijkheid voor asbestgerelateerde ziekten ziet veelal op de arbeidsrelatie en op (product)aansprakelijkheid van producenten en leveranciers. Werkgeversaansprakelijkheid wordt gegrond op de specifiek in het arbeidsrecht geldende zorgplicht (art. 7:658 BW) en van aansprakelijkheid voor asbesthoudende producten is sprake wanneer kan worden aangetoond dat de producent/leverancier behoorde […]


Wet Aanpak Schijnconstructie: let op voor de Inspectie!

15 oktober 2015Arbeidsrecht, Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Wet Aanpak Schijnconstructie: let op voor de Inspectie!    Sinds 1 juli 2015 zijn verschillende maatregelen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ingevoerd. Met een schijnconstructie wordt, kort gezegd, gevallen bedoeld waarbij een werkgever werknemers uit het buitenland goedkoop werkzaamheden voor haar laat verrichten waarmee zij op deze wijze sociale premies kan ontduiken. Het gevolg […]


Zorgplicht stopt niet bij de grens

16 september 2015Arbeidsrecht Door: Kim Aupers

Door Maaike Postma & Kim Aupers Zoals al eerder is geblogd heeft de werkgever naar Nederlands recht ten aanzien van zijn werknemers een vergaande zorgplicht met betrekking tot het zorgen voor een veilige werkplek (art. 7:658 BW). Ook indien de werknemer tijdelijk in het buitenland zit, dient de werkgever alles te doen wat redelijkerwijs van hem […]


Boetes in de bouw-en vastgoedsector onterecht?

30 juli 2015Ondernemingsrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Al eerder blogde ik over (hoge) boetes die worden opgelegd bij overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen. In het geval werkzaamheden worden verricht door ‘vreemdelingen’ zonder tewerkstellingsvergunning, riskeert de werkgever/aannemer die de werkzaamheden laat verrichten, hoge boetes. In beginsel is het niet eenvoudig dergelijk besluit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe te […]


Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

2 juli 2015Onroerend goed Door: Kim Aupers

De ministerraad heeft onlangs ingestemd om het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen van minister Blok voor advies naar de Raad van State te zenden. Het doel van het wetsvoorstel is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het versterken van de positie van opdrachtgevers. Een van de opvallende wijzigingen ten opzichte van het huidige systeem is de mogelijke […]


Asbest over de grens

10 april 2015Internationaal Door: Kim Aupers

Al eerder blogde ik over de zorgplicht van de werkgever voor haar werknemers die in het buitenland werken. In beginsel rust op de werkgever een verregaande zorgplicht. Deze zorgplicht houdt niet op bij de grens. Uw werknemers kunnen in het buitenland te maken krijgen met specifieke gevaren zoals asbest. Op donderdag 19 maart 2015 heeft […]


Werknemer over de grens; werkgeversaansprakelijkheid

23 maart 2015Arbeidsrecht, Internationaal, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Kim Aupers

door Maaike Postma en Kim Aupers Wanneer een werkgever een werknemer laat werken in het buitenland, houdt haar zorgplicht niet op bij de grens. De werkgever blijft aansprakelijk voor bedrijfsongevallen of beroepsziekten die de werknemer tijdens zijn werkzaamheden in het buitenland oploopt. Pas wanneer de werkgever kan aantonen dat hij al het nodige heeft gedaan […]


Wet babyverlof: partner langer thuis na geboorte kind?

2 maart 2015Arbeidsrecht Door: Kim Aupers

Dat er vele veranderingen gaande zijn op het gebied van het arbeidsrecht is u vast niet ontgaan. Eerder schreef ik al een blog over de nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden. Een wetsvoorstel dat speciaal gericht is op de partner is de Wet babyverlof. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer en […]


Wet Werk en Zekerheid: opzegging met instemming versus beëindiging met wederzijds goedvinden

3 februari 2015Arbeidsrecht Door: Kim Aupers

De Wet werk en zekerheid (WWZ) introduceert per 1 juli 2015 een nieuwe route voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst: opzegging met instemming van de werknemer. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig kan opzeggen in het geval dat de werknemer daarmee schriftelijk instemt. De instemming van de werknemer moet blijken uit een schriftelijke […]