Toegankelijkheid universiteitsgebouwen voor gehandicapte student

20 september 2018Aansprakelijkheid, Onroerend goed Door: Kim Kroon

Begin van dit jaar heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een belangrijke uitspraak gedaan over de toegankelijkheid van gebouwen en voorzieningen voor gehandicapte studenten. De uitspraak is helaas alleen in het Frans beschikbaar. In dit blog leggen we uit waar deze zaak over ging, wat het Hof heeft geoordeeld en wat […]


Bent u al klaar voor het VN Gehandicaptenverdrag?

19 juli 2018Vastgoedrecht Door: Kim Kroon

Op 14 juli 2016 heeft Nederland het Gehandicaptenverdrag van de Verenigde Naties (VN) geratificeerd. Dat houdt de verplichting in om gebouwen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. We hebben voor degenen die werkzaam zijn in de vastgoedbranche de belangrijkste ontwikkelingen op een rij gezet. De ratificatie is een mijlpaal voor mensen met een […]


Mag u uw Amsterdamse woning nog wel verhuren via Airbnb?

17 mei 2018Appartementsrecht Door: Kim Kroon

Airbnb is hot topic, zeker nu Amsterdam verhuur wil aanscherpen. De kosten van een vakantie zijn snel terugverdiend als u uw woning kunt verhuren aan toeristen tijdens uw verblijf in het buitenland. Met welke regels heeft u als appartementseigenaar in Amsterdam te maken? We zetten ze nog even allemaal voor u op een rij. 1,7 miljoen […]


Hoe zit het als toeristenverhuur van je woning door de splitsingsakte wordt verboden?

4 oktober 2016Appartementsrecht Door: Kim Kroon

De laatste jaren wordt het steeds meer gebruikelijk om als woningeigenaar je woning te verhuren via (voornamelijk) Airbnb. Het is vrij eenvoudig om je woning via internet aan te bieden aan toeristen en je kunt er een behoorlijk leuk zakcentje mee verdienen. Als de woning een appartement is, dan ben je als eigenaar ook gebonden […]


Bedrijf en woning samen in VvE, wat te doen in geval van overlast?

1 september 2016Appartementsrecht Door: Kim Kroon

Een appartementengebouw hoeft niet alleen uit woningen te bestaan. Ook bedrijfs- en winkelruimten kunnen onderdeel uitmaken van het gebouw. De bedrijfseigenaren zijn –net als de woningeigenaren- lid van de VvE en dienen zich aan de VvE regels te houden. Het gebruik van de bedrijfsruimten zal anders zijn dan het gebruik van de woonruimten. Zo zullen […]


Airbnb en de VvE

18 april 2016Appartementsrecht Door: Kim Kroon

Het onderwerp Airbnb blijft de gemoederen bezig houden. Recentelijk heeft de rechtbank Amsterdam een tweetal uitspraken gedaan over een verbod in de splitsingsakte om een privé appartement te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf. In deze procedures komt de vraag aan de orde of Airbnb-activiteiten als overtreding van deze verbodsbepaling moeten worden beschouwd. In een eerdere […]


Winkeleigenaar gebonden aan splitsingsakte

18 februari 2016Appartementsrecht Door: Kim Kroon

Niet alleen een woongebouw, maar ook een winkelcentrum kan zijn gesplitst in appartementsrechten. De eigenaren van de winkels zijn dan (ondermeer) gebonden aan de bepalingen van de splitsingsakte. Ingrijpende besluiten tot bijvoorbeeld het uitvoeren van een kostbare renovatie van het winkelcentrum kunnen door de VvE worden genomen. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch had onlangs te oordelen over […]


Airbnb

8 oktober 2015Appartementsrecht Door: Kim Kroon

De verhuur van woningen via Airbnb heeft de afgelopen jaren een enorme toevlucht genomen. Met name in de grote steden, voornamelijk Amsterdam, is het een lucratieve manier om extra inkomen te genereren. Een appartementseigenaar is echter ook gebonden aan de bepalingen van de splitsingsakte en het kan voorkomen dat juist de splitsingsakte een dergelijke vorm […]


Machtiging vergadering nodig voor instellen hoger beroep?

22 april 2015Geen categorie Door: Kim Kroon

In het merendeel van de splitsingsaktes wordt (kort gezegd) bepaald dat het bestuur de machtiging van de vergadering nodig heeft voor het instellen van rechtsvorderingen, maar dat dit niet nodig is voor het voeren van verweer in een procedure. Zie ondermeer artikel 41 lid 4 Modelreglement 1992 en artikel 53 lid 5 Modelreglement 2006. Deze […]


Verhuur woning aan studenten niet toegestaan

11 november 2014Onroerend goed Door: Kim Kroon

Appartementseigenaren realiseren zich vaak niet dat zij zijn gebonden aan de bepalingen van de splitsingsakte. Deze bepalingen kunnen het beoogde gebruik van een appartementseigenaar behoorlijk beperken. In een eerdere blog heb ik een uitspraak van het Hof Amsterdam behandeld, waarin het een eigenaar op grond van bepalingen uit de splitsingsakte werd verboden zijn woning te […]


Beëindiging huurovereenkomst door curator in faillissement, plicht tot het voldoen van contractuele schadevergoeding?

2 december 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Kim Kroon

Artikel 39 van de Faillissementswet biedt (kort gezegd) zowel de curator als de verhuurder de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen in geval van faillissement van de huurder. De totstandkomingsgeschiedenis van dit artikel toont aan dat het artikel berust op een belangenafweging. Enerzijds gaat het om het belang van de boedel tot voorkoming van […]


Hoge Raad stelt beoordelingscriterium “individuele” of “gemeenschappelijke” ruimte gebouwen vast

5 november 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

Om vast te stellen of bepaalde zaken en/of ruimten in een gebouw  tot een privé-gedeelte behoren, mag slechts acht worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn. In een recente uitspraak bevestigt de Hoge Raad dat aan andere dan in […]


Een huurbeding in de hypotheekakte

4 oktober 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

In de meeste hypotheekakten is een zgn. huurbeding opgenomen. Een dergelijk beding houdt (kort gezegd) in dat het de hypotheekgever (de eigenaar van de woning) niet is toegestaan om de woning te verhuren, tenzij de hypotheekhouder (meestal de bank) daar toestemming voor heeft gegeven. Mocht de hypotheekgever de woning in strijd met het huurbeding toch […]


Opzegging huurovereenkomst op basis van 7:228BW: kan dat altijd?

6 september 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

Huurovereenkomsten die betrekking hebben op een woning of een winkel, kunnen slechts worden opgezegd indien wordt voldaan aan de wettelijke, specifieke (strenge) eisen die daarvoor gelden. Echter, heeft de huurovereenkomst geen betrekking op woon- of winkelruimte, dan is in beginsel artikel 7:228 BW van toepassing. Dit artikel bepaalt ondermeer dat een huurovereenkomst die voor onbepaalde […]


Vormerkung reden tot opheffing derdenbeslag onder koper?

18 juli 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Kim Kroon

Sinds 1 september 2003 maakt artikel 7:3 BW het mogelijk om een koopovereenkomst met betrekking tot een registergoed in te schrijven in de openbare registers, de zgn. “Vormerkung”. De Vormerkung is in het leven geroepen ter bescherming van de koper. In het derde lid van artikel 7 voornoemd wordt opgesomd welke rechtsfeiten na de Vormerkung […]


Boete VvE voor niet inschrijven KVK?

10 juli 2013Vennootschap en onderneming Door: Kim Kroon

In de Handelsregisterwet 2007 wordt bepaald dat alle in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen zich moeten inschrijven in het register (artikel 6 jo 19 Handelsregisterwet 2007). Als aan deze verplichting niet wordt voldaan, is sprake van een economisch delict in de zin van de WED (Wed op de Economische Delicten). Dergelijke delicten kunnen worden bestraft […]


Nieuwe Leegstandwet per 1 juli 2013

27 juni 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

Het kabinet wil het huiseigenaren makkelijker maken hun te koop staande woningen tijdelijk te verhuren. Dit is de achterliggende gedachte bij de inwerkingtreding van de nieuwe Leegstandwet per 1 juli 2013. Op grond van deze wet wordt het voor woningeigenaren makkelijker om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Zo is het ingevolge de […]


Appartement eigenaar verplicht (door vorige eigenaar aangelegd) dakterras te verwijderen

11 juni 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

De rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs dat een opvolgend appartementseigenaar was gehouden tot verwijdering van een dakterras dat door de vorige appartementseigenaar was aangelegd. Zoals in de meeste appartementensplitsingen het geval is, kwalificeerde het dak overeenkomstig de splitsingsakte als gemeenschappelijke zaak. Dit brengt met zich mee dat de VvE toestemming dient te geven voor eventuele wijzigingen […]


Belangen VvE prevaleren boven belangen hypotheekhouder?

2 mei 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

Het gebeurt steeds vaker dat appartementseigenaren de maandelijkse VvE-bijdragen niet langer kunnen betalen. De VvE kan de niet betalende eigenaar in rechte betrekken en vervolgens trachten het veroordelend vonnis ten uitvoer te leggen, bijvoorbeeld door het leggen van loonbeslag. Ook kan executoriaal beslag worden gelegd op het appartementsrecht zelf. Meestal zal het appartementsrecht verhypothekeerd zijn. […]


Besluit tot wijziging splitsingsakte vernietigd

16 april 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

In de splitsingsakte worden de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaren vastgelegd. De splitsingsakte vormt daarmee de basis van de VvE en het is dan ook niet eenvoudig om deze te wijzigen. Dit is onlangs nog eens bevestigd in een zaak die speelde bij de Rechtbank Noord-Holland (Haarlem). In deze zaak was het merendeel van de eigenaren […]