Rechtspositie huurder onbebouwde onroerende zaak

19 maart 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

De huurders van woonruimte (artikel 7:232 e.v.) en middenstandsbedrijfsruimte (artikel 7:290 e.v.) genieten wettelijke bescherming, onder andere op het gebied van huurprijswetgeving en huurbeëindiging. De huurder van de zgn. overige bedrijfsruimte (artikel 7:230A) geniet weliswaar minder bescherming, maar kan nog altijd een beroep doen op ontruimingsbescherming. De huurder van een onbebouwde onroerende zaak wordt echter niet beschermd. Dit wordt […]


Richtprijs en waarschuwingsplicht aannemer

6 maart 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Kim Kroon

Een aannemer krijgt opdracht om saneringswerkzaamheden uit te voeren en stelt een offerte op. In de offerte wordt vermeld dat de werkzaamheden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten worden berekend, maar ook wordt voor een beperkt aantal werkzaamheden een vast bedrag opgegeven. Uiteindelijk verricht de aannemer extra werkzaamheden die het offertebedrag ver overstijgen. […]


UAV 2012

19 februari 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Kim Kroon

De algemene voorwaarden die in de Nederlandse bouw het meest worden gebruikt zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV). De versie van de UAV die tot voor kort het meest werd gebruikt was die van 1989. Deze versie is inmiddels geactualiseerd en herzien. Sinds januari 2012 zijn de UAV 2012 in werking getreden door publicatie in […]


Huurbeding in hypotheekakte

23 januari 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

De huurder van woonruimte wordt door de wetgever in verregaande mate beschermd. Zo is het in de praktijk vaak lastig voor de verhuurder om de huurovereenkomst met de huurder te beeindigen en dient ook de huurprijs te voldoen aan de (dwingendrechtelijke) eisen die de wet daaraan stelt. Evenmin kan verkoop van de woning aan de […]


Koop woning en conformiteits vereiste

9 januari 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

Een afgeleverde zaak dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Dit betekent dat de zaak die eigenschappen bezit die de koper -mede gelet op de aard daarvan en de mededelingen die de verkoper daarover heeft gedaan- had mogen verwachten (artikel 7:17 leden 1 en 2 BW). Het hiervoor beschreven conformiteitsvereiste geldt ook voor woningen. In dat […]


Faillissement aannemer: GIW garantie niet (geheel) dekkend voor appartementseigenaar?

20 december 2012Geen categorie Door: Kim Kroon

In het huidig tijdperk wordt een toenemend aantal (nieuwbouw) appartementseigenaren helaas geconfronteerd met het faillissement van de aannemer. Het merendeel van de nieuwbouw appartementen wordt gebouwd onder de zgn. GIW-garantie. Van deze garantieregeling zijn meerdere versies in omloop. Al deze regelingen komen er kort gezegd op neer dat het desbetreffende garantie instituut er jegens de […]


Splitsingstekening prevaleert niet boven splitsingsakte?

4 december 2012Geen categorie Door: Kim Kroon

De precieze omvang van de individuele appartementsrechten wordt beschreven in de splitsingsakte en –tekening. Tot nog toe werd aangenomen dat de splitsingstekening prevaleert boven de splitsingsakte in het geval van strijdigheid tussen deze twee stukken (zie o.a. Pres. Rb. Zutphen 14 februari 1985, KG 1985, 69). In een arrest van het Gerechtshof Amsterdam dat eerder […]