Uitzenden: is een allocatiefunctie vereist?

8 december 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak die de gemoederen al lange tijd bezighoudt. Het betreft een zaak waarin de vraag speelde wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst. Nauwkeuriger geformuleerd speelde de vraag of voor een succesvol beroep op de artikelen 7:690 en 7:691 BW, aangaande de uitzendovereenkomst, vereist is dat de […]


Afschaffing van de VAR: wat opdrachtgever en zzp’er moeten weten

22 augustus 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Per 1 mei 2016 is er voor opdrachtgevers en zzp’ers veel veranderd. Per die datum is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Wat betekent dat voor opdrachtgevers en opdrachtnemers? De belangrijkste veranderingen zet ik hierna op een rij. Per 1 mei 2016 is de VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) afgeschaft. De VAR heeft dus per […]


Adviesrecht ondernemingsraad bij doorstart na faillissement?

14 juli 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht eerst advies te vragen aan de ondernemingsraad (OR). Dit adviesrecht heeft tot doel werknemers actief te betrekken bij besluiten binnen de organisatie van de werkgever die van belang zijn voor de werknemers. Het adviesrecht, en ook de andere rechten van de […]


De billijke vergoeding: hoe hoog?

20 juni 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Met de Wet Werk en Zekerheid(WWZ) is de transitievergoeding geïntroduceerd. In beginsel hebben alle werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest recht op de transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd, niet wordt verlengd of op verzoek van de werkgever wordt ontbonden. Dit is een grote verandering ten opzichte van […]


Pensioenontslagbeding en pensioengerechtigde leeftijd

13 mei 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Veel arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bevatten een ‘pensioenontslagbeding’. Een dergelijk beding houdt in dat de arbeidsovereenkomst, ondanks dat die is aangegaan voor onbepaalde tijd, bij het bereiken van een zekere leeftijd toch van rechtswege eindigt. In veel gevallen spreken partijen af dat deze einddatum de […]


De zieke werknemer: hoe ver gaat privacy?

4 mei 2016Arbeidsrecht, Privacy Door: Loes Sluiter

De privacy van werknemers wordt gewaarborgd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze wet wordt de verwerking van persoonsgegevens door onder andere werkgevers aan banden gelegd. Wat mogen werkgevers wel en niet als een werknemer ziek is? Uitgangspunt in de Wbp is dat gegevens rondom de gezondheid van een werknemer niet mogen worden (op)gevraagd […]


Faillissement en ontslag, hoe zit dat?

6 januari 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Helaas geldt niet voor alle werknemers dat zij met een frisse start het nieuwe jaar in kunnen gaan. Onder andere warenhuis Vroom & Dreesmann en drogisterij DA zijn in de laatste week van 2015 failliet verklaard. Marius Dekkers schreef al een blog over uitstel van betaling  – voorafgaand aan een faillissement – en de gevolgen […]


Over werkweigering, het inhouden van vakantiedagen en de eindafrekening

23 augustus 2014Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer eindigt, dient de werkgever een eindafrekening op te stellen. Voor de werkgever is dit vaak een aanleiding om al hetgeen hij nog te verrekenen heeft met de werknemer bij de eindafrekening te betrekken. Zo verrekende een werkgever onlangs de uren die een werknemer […]


Zieke werknemer en toch ontslag?

6 augustus 2014Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Een zieke werknemer wordt in beginsel beschermd tegen ontslag door het opzegverbod tijdens ziekte. In beginsel, want er zijn situaties denkbaar waarin dit opzegverbod de zieke werknemer toch niet beschermd. Een dergelijke situatie deed zich voor in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. In deze zaak verzocht de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst met […]


Sommelier Amstel Hotel neemt slok wijn: ontslag op staande voet

27 maart 2014Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Het ontslag op staande voet blijft een interessant onderwerp, niet in de laatste plaats omdat het hierbij vaak om opmerkelijke feiten gaat. Zo ook een hier te bespreken zaak die diende bij de rechtbank Amsterdam. Wat speelde er? Amstel Hotel caterde op 18 november 2013 een groot evenement dat plaatsvond in theater Carré in Amsterdam. […]


Zieke werknemer en re-integratie

14 maart 2014Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Een zieke werknemer is verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Wanneer een werknemer zijn re-integratie belemmert, heeft een werkgever in beginsel één sanctiemogelijkheid, het stopzetten van het loon. Voor een werkgever is deze sanctie niet altijd bevredigend. De verdergaande maatregel van het indienen van een ontbindingsverzoek is over het algemeen echter weinig zinvol. Vanwege […]


Reorganisatie en passende functie

18 december 2013Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Reorganisaties zijn in de huidige tijden aan de orde van de dag. Veel werkgevers besluiten ertoe hun bedrijf op een andere wijze in te richten. Dit brengt mee dat dikwijls oude functies vervallen en er nieuwe functies worden gecreëerd, waarbij een werkgever vanzelfsprekend het liefst de beste werknemers behoudt en de overige werknemers laat afvloeien. Maar […]


Het concurrentiebeding: hoe zat het ook alweer?

7 november 2013Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Al eerder hebben wij geblogd over het concurrentiebeding. Dit beding blijft de gemoederen bezighouden. Het Hof Amsterdam heeft onlangs moeten oordelen over de vraag of een concurrentiebeding al dan niet vernietigd moest worden. Wat was het geval? De werkgever, een werving- en selectiebureau, en een werknemer waren een concurrentiebeding overeengekomen voor de duur van een […]


Mag een werkgever verborgen camera’s plaatsen?

25 september 2013Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

In een zaak die onlangs diende voor het Hof Den Bosch werd een werkgever al enkele jaren geconfronteerd met kas- en omzettekorten. Om die reden had de werkgever verborgen camera’s geplaatst die gericht waren op de kassa’s van de winkel. Op basis van de camerabeelden constateerde de werkgever dat een werkneemster geld uit de kassa […]


Werkgeversaansprakelijkheid en bewijslast

2 juli 2013Arbeidsrecht, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Loes Sluiter

In het arbeidsrecht geldt dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemer die struikelt over een opstapje in de kantine of een werknemer die ziek wordt als gevolg van asbest in het kantoorpand. Hoe zit het met het bewijs […]


Aanpassen leaseautoregeling in tijden van crisis?

4 juni 2013Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Onlangs heb ik geschreven over de vraag of een werkgever mag overgaan tot een loonsverlaging wanneer zijn financiële situatie er niet al te rooskleurig uitziet. In deze blog wil ik aan de hand van een praktijkvoorbeeld bespreken of een werkgever eenzijdig kan besluiten tot aanpassing van de binnen het bedrijf geldende leaseregeling met als gevolg […]


Loonsverlaging in tijden van crisis?

21 mei 2013Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Een veelgehoorde wens van werkgevers in de huidige tijden van crisis is dat zij, om kosten te besparen, het loon van werknemers willen verlagen. Een loonsverlaging levert veelal een forse kostenbesparing op, die voor sommige werkgevers zelfs een faillissement kan voorkomen. Werknemers zullen hier over het algemeen echter niet blij mee zijn. Kunnen werknemers gedwongen […]


Liever een jongere werknemer?

7 mei 2013Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Werkgevers geven er vaak de voorkeur aan een jonge(re) werknemer in dienst te nemen, omdat jonge werknemers goedkoper zijn. Maar mag een werkgever een sollicitant enkel om zijn leeftijd afwijzen? Daarover heeft het College voor de Rechten van de Mens (voorheen: de Commissie Gelijke Behandeling) onlangs geoordeeld. In deze kwestie ging het om een sollicitante […]


Vast personeel verruilen voor flexibele krachten?

23 april 2013Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

In de huidige tijden van economische crisis geven veel werkgevers er de voorkeur aan gebruik te maken van zoveel mogelijk flexibele krachten in plaats van vast personeel. Het voordeel van flexibele krachten is dat de werkgever hen desgewenst kan inzetten zonder direct aan hen ‘vast’ te zitten, met alle arbeidsrechtelijke gevolgen van dien. De vraag […]


Vrije advocaatkeuze?

10 april 2013Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

In een zaak die diende voor het Gerechtshof Arnhem kwam de vraag aan de orde in hoeverre een werknemer het recht heeft op vrije advocaatkeuze. De betreffende werknemer was in dienst bij FNV Bondgenoten. Werknemers van FNV bondgenoten zijn automatisch lid van de FNV en hebben op basis van hun lidmaatschap recht op kosteloze rechtsbijstand. […]