Wet doorstroming huurmarkt

21 juli 2016Bouwrecht, Huurrecht, Onroerend goed, Vastgoedrecht Door: Roderick Beuker

Op 1 juli jl. is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. De wet bevat een aantal wijzigingen van regels voor de verhuur van woningen, onder meer ten aanzien van de mogelijke huurprijsverhoging (per 1 januari 2017). In het bestek van dit bericht wijs ik kort op de belangrijkste wijziging die al van kracht is: […]


Internetpesters aangepakt

26 april 2016Privacy Door: Roderick Beuker

In samenwerking met Van Till advocaten is het televisieprogramma “Internetpesters aangepakt” van Peter R. de Vries een petitie gestart om de positie van slachtoffers van internetterreur te versterken. Op dit moment biedt de wet de slachtoffers onvoldoende bescherming. Op het moment dat een slachtoffer wordt geconfronteerd met bedreigingen, pesterijen, racisme, wraakporno of andere strafbare feiten, […]


Kan een betalingsregeling eenmalig worden herzien?

11 september 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Roderick Beuker

Het spreekt voor zich dat bedrijven en particulieren in tijden van economische crisis niet altijd in staat zijn om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Vanuit commercieel oogpunt of vanwege de omvang van de betalingsachterstand is het niet altijd wenselijk om direct een incassoprocedure te starten. Om toch enige betaling te ontvangen wordt dikwijls een betalingsregeling […]


Vernietiging van voor de huurder nadelige bepalingen

23 augustus 2013Geen categorie Door: Roderick Beuker

Artikel 290 en verder van boek 7 BW heeft betrekking op de huur van bedrijfsruimte. Veel van die bepalingen dienen ter bescherming van de huurder. In het licht daarvan is in artikel 7:291 lid 1 BW opgenomen dat niet ten nadele van de huurder van die bepalingen kan worden afgeweken. Indien dat toch gebeurt, is […]


Exploitatieplicht voor de huurder

25 juli 2013Geen categorie Door: Roderick Beuker

In menige huurovereenkomst is een exploitatieplicht opgenomen, hetgeen betekent dat de huurder het gehuurde ook daadwerkelijk dient te gebruiken (conform de overeengekomen bestemming). Die verplichting wordt doorgaans gekoppeld aan een boete voor het geval de huurder die verplichting niet zou nakomen. Uiteraard zal een huurder normaal gesproken van het gehuurde gebruik willen maken. Dat is […]


Verhuren van appartementen toegestaan?

2 april 2013Geen categorie Door: Roderick Beuker

Tegenwoordig verhuren veel appartementseigenaren hun appartement telkens voor korte periodes aan (bijvoorbeeld) toeristen, doorgaans tegen een aardige vergoeding. Vanwege de populariteit van het verhuren van appartementen als ‘hotelkamers’ groeit de populariteit van websites als Airbnb enWimdu met de dag. Er wordt echter niet altijd stilgestaan bij de vraag of de tijdelijke verhuur van een appartement […]


Executie op grond van hypotheekakte

15 februari 2013Geen categorie Door: Roderick Beuker

Notariële aktes – zoals hypotheekaktes – kunnen een executoriale titel opleveren. Dat betekent kortweg dat hetgeen in zulke aktes opgenomen is zonder gerechtelijke tussenkomst door een deurwaarder ten uitvoer kan worden gelegd. De gevolgen van dergelijke executiemaatregelen zijn doorgaans zeer ingrijpend. In het licht hiervan heeft de Hoge Raad in ‘92 al geoordeeld dat het […]


Domiciliekeuze

8 februari 2013Internationaal, Vennootschap en onderneming Door: Roderick Beuker

Voor het geval een geschil zou ontstaan omtrent de (niet-)nakoming van een overeenkomst wordt in menig overeenkomst (of in de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden) een bepaling opgenomen ten aanzien van de instantie die bevoegd is om van dat geschil kennis te nemen en het recht op basis waarvan het betreffende geschil beslecht zal […]


Opschorting bij vermoeden toekomstige wanprestatie

18 januari 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Roderick Beuker

Onder de huidige economische omstandigheden komt het helaas regelmatig voor dat ondernemingen moeite hebben aan hun contractuele verplichtingen te voldoen. Maar ook in goede tijden gebeurt het dat uw contractspartij nalaat haar afspraken na te komen. In geval van een dergelijke wanprestatie van uw contractspartij kunt u er voor kiezen om de overeenkomst te ontbinden […]


De aanwezigheid van drugs in een huurwoning

10 januari 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Roderick Beuker

Niet zelden is de aanwezigheid van verdovende middelen in een huurwoning reden voor de verhuurder om een ontbindingsprocedure te entameren. Recent nog heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich in een tussenarrest gebogen over deze kwestie. Na anonieme meldingen treft de politie in een woning van een huurder onder meer circa 4.000 joints met wiet en 258 […]


Goed nieuws voor rechtsbijstandsverzekerden?

16 november 2012Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Roderick Beuker

Polisvoorwaarden van rechtsbijstandverzekeraars bepalen onder meer dat rechtsbijstand in beginsel zal worden verleend door de medewerkers van de verzekeraar. De mogelijkheid van de verzekerde om zijn of haar zaak door een advocaat naar keuze te laten behandelen is daardoor beperkt en doet zich doorgaans pas voor als de verzekeraar de behandeling daarvan door een externe […]