Autoriteit Persoonsgegevens slaat alarm over falend privacy beleid gemeenten

persoonlijke gegevens

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, de zorg voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Door deze decentralisatie van de zorg komen de persoonlijke gegevens van veel burgers rechtstreeks terecht bij gemeenteambtenaren die een beslissing moeten nemen op de aanvragen.

Persoonlijke gegevensDe Autoriteit Persoonsgegevens heeft vanaf het begin bedenkingen gehad bij deze decentralisatie vanwege het ontbreken van een duidelijk wettelijk kader ter bescherming van de privacy en persoonlijke gegevens van de aanvragers. En terecht, zo blijkt uit onderzoek van de Autoriteit die bevoegd is tot het opleggen van boetes. De meeste gemeenten weten niet wat de Wet bescherming persoonsgegevens betekent en kunnen niet uitleggen op welke wijze zij de privacy van hun bewoners beschermen. Beleid ontbreekt of bevindt zich in een beginstadium. Veel gemeenten denken dat toestemming van de aanvrager tot gebruik van de gegevens wel voldoende is.

Alarmbellen gaan rinkelen. De Autoriteit Persoonsgegevens wijst erop dat aan gemeenten een boete kan worden opgelegd bij uitblijven van de wettelijk vereiste bescherming. Voor gemeenten is het nu uitermate urgent het privacy beleid handen en voeten te geven. Zo niet dan dreigen sancties en rechtszaken, mogelijk ook van verontruste bewoners.

Goed dus als gemeenten zich nu laten adviseren door juridische experts op dit terrein.