Bedrijfseconomisch ontslag van de zieke werknemer

23 januari 2013

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer wil beëindigen, verdient de zieke werknemer bijzondere aandacht. De arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer kan in beginsel niet worden opgezegd, omdat er tijdens ziekte het opzegverbod geldt.

De arbeidsovereenkomst kan te allen tijden, ook gedurende arbeidsongeschiktheid, beëindigd worden met wederzijds goedvinden. Daarvoor is instemming van de werknemer vereist. Instemming met het voorstel van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, kan echter voor de zieke werknemer een uitkeringsrisico met zich mee brengen.

In een zaak die werd voorgelegd aan de Centrale Raad van Beroep ging het om een werkgever die in het kader van een bedrijfseconomisch ontslag met zijn zieke werkneemster op basis van een sociaal plan een beëindiging van haar arbeidsovereenkomst overeen was gekomen. Als reden voor de beëindiging is onder meer de sluiting van de vestiging genoemd. Het UWV Werkbedrijf weigerde vervolgens de ZW-uitkering, omdat de werkneemster haar arbeidsovereenkomst tijdens ziekte heeft beëindigd en niet al het mogelijke gedaan zou hebben haar baan te behouden. Het UWV zag dit als een benadelingshandeling.

De Centrale Raad van Beroep heeft op 5 december 2012 geoordeeld dat er géén sprake was van een benadelingshandeling van de werkneemster, omdat niet is gebleken dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst samenhangt met de ziekte van de werkneemster of de in dat verband op de werkgever rustende re-integratieverplichting.

Hoewel in de praktijk zieke werknemers vaak huiverig zijn voor het treffen van een regeling ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst, kan de werknemer met dergelijke regeling instemmen, zonder een benadelingshandeling te plegen, indien er geen verband bestaat tussen het ontslag en de arbeidsongeschiktheid.