Wanneer kunt u als BV-bestuurder aansprakelijk worden gesteld?

30 augustus 2018Aansprakelijkheid Door: Sylvie Adriaanse

BV bestuur aansprakelijkheid advocaat Van Till

Als bestuurder van een besloten vennootschap (BV) kunt u aansprakelijk worden gesteld voor fouten. Dit kan grote (financiële) gevolgen voor u hebben. Het is daarom belangrijk om te weten welk handelen mogelijk tot aansprakelijkheid kan leiden. Bestuursaansprakelijkheid is complex en ingewikkeld. In dit blog hebben wij de vijf belangrijkste vormen van bestuurdersaansprakelijkheid voor u op een rijtje gezet.

1. De interne bestuurdersaansprakelijkheid

Allereerst is er de mogelijkheid van interne bestuurdersaansprakelijkheid. Bij deze vorm is het bestuur aansprakelijk tegenover de BV zelf (en dus niet tegenover een derde, zoals een klant of een leverancier). Niet elk klein foutje zal tot aansprakelijkheid kunnen leiden; het bestuur moet een behoorlijke fout hebben gemaakt bij de uitvoering van zijn taken. In juridische termen noemen we dit ‘ernstig verwijtbare onbehoorlijke taakvervulling’. Te denken valt bijvoorbeeld aan het nemen van onnodig grote financiële risico’s of het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen.

Disculperen

In principe is het bestuur gezamenlijk aansprakelijk. Als bestuurder kunt u echter de aansprakelijkheid afwenden (ook wel disculperen genoemd) door aan te tonen dat ú geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. Hierbij is allereerst de onderlinge taakverdeling in een bestuur van belang. Ook de vraag of u maatregelen heeft getroffen om de schade zo veel mogelijk te beperken, zal een rol spelen.

2. Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad

Dit is de belangrijkste en meest voorkomende bestuurdersaansprakelijkheid. Het is een vorm van zogeheten externe aansprakelijkheid. De bestuurder is niet tegenover de BV zelf aansprakelijk (zoals bij interne bestuursaansprakelijkheid), maar tegenover iemand van buiten de BV.

Persoonlijk ernstig verwijt

Bij deze vorm van aansprakelijkheid moet de bestuurder zeer onzorgvuldig hebben gehandeld in de uitoefening van zijn taken. Ook moet hem dat te verwijten zijn. In juridische termen moet er sprake zijn van een ‘persoonlijk ernstig verwijt’. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u als bestuurder namens het bestuur een betaling heeft gedaan terwijl u wist dat er geen geld in kas zat. Of wanneer u als bestuurder bewust verplichtingen van de BV tegenover een derde niet bent nagekomen of heeft gefrustreerd.

3. Aansprakelijkheid bij dividenduitkeringen

bestuursaansprakelijkheid dividend advocaat Van Till Van deze vorm van aansprakelijkheid zal sprake zijn wanneer een bestuurder een dividenduitkering van de BV heeft goedgekeurd, terwijl aan de andere kant blijkt dat er nog opeisbare schulden zijn. Die schulden kunnen dan niet meer worden betaald. De bestuurder kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld als hem een zogenaamd ‘ernstig verwijt’ kan worden gemaakt.

Ernstig verwijt

Ook deze vorm van aansprakelijkheid kan door u als bestuurder worden afgewend. U moet dan aantonen dat géén sprake is van een ernstig verwijt en dat u de juiste maatregelen heeft getroffen.

4. Aansprakelijkheid in faillissement

Wanneer de BV failliet gaat, kan een bestuurder aansprakelijk zijn voor de oorzaak van het faillissement. Het moet duidelijk zijn dat de bestuurder zijn bestuurszaken niet juist heeft uitgevoerd. Dit noemen we een ‘kennelijk onbehoorlijke taakvervulling’. Daarnaast moet aannemelijk zijn dat deze kennelijk onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Het hoeft niet de enige te zijn, maar moet daaraan wel in belangrijke mate hebben bijgedragen.

Nalatig

In principe zal ook in dit geval het bestuur gezamenlijk aansprakelijk zijn. U kunt deze aansprakelijkheid als bestuurder echter afwenden door aan te tonen dat u geen verwijt treft van kennelijk onbehoorlijk bestuur. En dat u niet nalatig bent geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen af te wenden.

5. Aansprakelijkheid voor de jaarrekening

Een bestuurder kan aansprakelijk zijn voor een misleidende voorstelling over de toestand van de BV. Dat geldt bijvoorbeeld voor cijfers in de jaarrekening, in tussentijdse cijfers of in een bestuursverslag (wat betreft deze laatste twee slechts voor zover deze bekendgemaakt zijn). Een derde zal moeten aantonen dat hij als gevolg van deze misleidende voorstelling schade heeft geleden.

Financieel beleid

Ook in dit geval zal in principe het gehele bestuur gezamenlijk aansprakelijk zijn. Het afwenden van de aansprakelijkheid zal niet gemakkelijk zijn, omdat het financiële beleid in principe een taak van het gehele bestuur is. Afwending van de aansprakelijkheid zal echter wel mogelijk zijn wanneer u bijvoorbeeld heeft geweigerd de jaarrekening te ondertekenen vanwege de misleidende voorstelling van zaken.

Tot slot

Dit blog bevat zoals gezegd een overzicht van de belangrijkste vormen van bestuurdersaansprakelijkheid. Bovenstaande vormen van aansprakelijkheid zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek (BW). Er zijn echter nog vele andere wetten op grond waarvan een bestuurder aansprakelijk kan zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid voor belastingen en premies van sociale verzekeringen, of aan aansprakelijkheid wegens schending van milieunormen.

Als u uw taken als bestuurder ‘normaal’ uitoefent, zult u met bestuurdersaansprakelijkheid overigens niets te maken hebben.

Heeft u vragen over dit onderwerp of hulp nodig in geval van een claim? Neem dan gerust contact op met Jonathan Crozier.

Ook wanneer u bestuurder bent van een andere rechtspersoon dan een BV (bijvoorbeeld een NV) of wanneer u geen bestuurder maar commissaris bent, kunnen wij u helpen.