Bibob-formulier en valsheid in geschrifte

Gavel met open boek

Wij schreven het vorig jaar al: let goed op bij het invullen van een Bibob-vragenformulier! De consequenties van het onjuist of onvolledig invullen van het Bibob-formulier zijn mogelijk verstrekkend. In algemene zin geldt dat het invullen van een Bibob-formulier niet eenvoudig is en zeer nauwkeurig moet gebeuren. 

In de praktijk worden vragen op het Bibob-formulier met regelmaat onjuist of onvolledig ingevuld en/of worden gevraagde bijlagen niet meegestuurd. Dit gebeurt doorgaans onbedoeld, onder andere omdat bepaalde vragen op het formulier niet juist of onvoldoende ruim worden geïnterpreteerd door degene die het formulier moet invullen. Dat zien wij met name bij de vraag: heeft u de afgelopen vijf jaren contact gehad met politie en/of justitie? En de vraag: zijn de afgelopen vijf jaren vergunningen geweigerd? En ook de vraag: heeft u de afgelopen vijf jaren te maken gehad met handhavingsbesluiten? 

Waarom is het nu zo belangrijk dat een Bibob-formulier nauwkeurig wordt ingevuld? Het verkeerd invullen van het Bibob-formulier is een strafbaar feit, namelijk valsheid in geschrifte. Steeds meer gemeenten gaan ertoe over daarvan strafrechtelijke aangifte te doen. Argumenten wáárom het Bibob-formulier onjuist zou zijn ingevuld doen in principe niet ter zake. Daar komt bij, het verkeerd invullen van het formulier is op zichzelf al een grond om de vergunningaanvraag te weigeren of in te trekken (artikel 3 lid 6 van de Wet Bibob).  

Updates Wet Bibob 

Gelet op de reikwijdte van de Wet Bibob is ook overigens van belang u tijdig te laten adviseren bij, bijvoorbeeld, een vergunningaanvraag. In een ander blog beschreven wij al eerder de lange arm van de Wet Bibob met betrekking tot financiering. Lees hier een Jaarverslag van het Landelijk Bureau Bibob (LBB) betreffende het jaar 2020. Het LBB is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voert op verzoek van overheden grondige integriteitsscreeningen uit aan de hand van de Wet Bibob. Uit dit jaarverslag blijkt met name dat in 2020 sprake is geweest van een forse stijging van het aantal adviesaanvragen aan het LBB. Onder andere is sprake van een stijging in het aantal adviesaanvragen voor bouwvergunningen.

De Wet Bibob is bovendien aan verandering onderhevig. Lees hier het blog over de laatste wijzigingen van de Wet Bibob per 1 augustus 2020. Op dit moment is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee de Wet Bibob opnieuw wordt gewijzigd. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen wordt de bevoegdheid tot informatiedeling tussen het LBB en bestuursorganen én bestuursorganen onderling verruimd. Daarnaast worden hiermee de eigen onderzoeksbevoegdheden van bestuursorganen inzake fiscale gegevens verduidelijkt. 

Laat u tijdig adviseren!

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen ten aanzien van de Wet Bibob voor u in de gaten. Wij helpen u graag bij het invullen van een Bibob-formulier.