Boete voor eigenaar leegstaande woning Amsterdam

Sinds eind 2016 heeft de gemeente Amsterdam de bevoegdheid een boete op te leggen aan eigenaren van woningen die langer dan zes maanden leeg staan zonder dat daarvan melding is gemaakt. De gemeente brengt hiermee tot uitdrukking dat leegstand van woningen ontoelaatbaar is gezien het woningtekort in Amsterdam. Inmiddels is de eerste boete opgelegd aan een eigenaar die, zonder het te melden, zijn woning in de binnenstad langdurig liet leegstaan.

Wanneer meldingsplicht bij de gemeente?

Een eigenaar van een woning die minder dan zes maanden leeg staat, hoeft nog geen actie te ondernemen. Van leegstand is sprake als een woning niet door een huurder of een andere gebruiker feitelijk wordt gebruikt. Aanknopingspunten daarbij kunnen zijn of een bewoner op regelmatige basis slaapt in de woning, post ontvangt in de woning en voldoende toezicht kan uitoefenen op de woning om de aanwezigheid van krakers te voorkomen. Pas wanneer de woning na zes maanden nog steeds leeg staat, moet de eigenaar (of beheerder van de woning) hiervan melding maken bij de gemeente. De procedure ziet er als volgt uit:

 • De leegmelding vindt plaats aan de hand van hiervoor ontwikkelde formulieren. Daarin wordt onder meer gevraagd wat de reden van de leegstand is.
 • Na de leegmelding volgt binnen drie maanden een leegstandoverleg met de eigenaar van de woning. Tijdens dat overleg worden alle omstandigheden van de leegstand besproken. In ieder geval zal worden besproken hoe de woning weer in gebruik kan worden genomen. In het geval dat sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals een renovatie, zal de gemeente niet snel overgaan tot vervolgstappen.
 • Als na het leegstandoverleg blijkt dat er geen bijzondere omstandigheden zijn en de woning ‘zomaar’ leeg staat, kan de gemeente in een leegstandbeschikking eisen dat de eigenaar investeringen doet om de woning klaar te maken voor gebruik.
 • Is de woning volgens de leegstandbeschikking klaar voor gebruik en is sprake van meer dan twaalf maanden leegstand? Dan kan de gemeente een gebruiker voordragen aan de eigenaar. Deze voordracht heeft een verplichtend karakter: de eigenaar moet met de aangedragen persoon een overeenkomst sluiten tot ingebruikname van de woning, tenzij de eigenaar binnen drie maanden na de voordracht een overeenkomst sluit met iemand anders die de woning binnen een redelijke termijn in gebruik neemt.
 • Als de woning vervolgens binnen een jaar na ingebruikname weer leeg komt te staan, moet de eigenaar hiervan binnen vier weken melding van maken.
 • Boete niet (tijdig) melden leegstand

  Leegstand van een woning die langer dan zes maanden duurt, is op zich niet verboden. De gemeente kan pas een boete opleggen op het moment dat een woning langer dan zes maanden leeg staat én hiervan geen (tijdige) melding wordt gemaakt door de eigenaar.

  De hoogte van de boete verschilt naar type eigenaar die de overtreding begaat.
  Begaat een particuliere eigenaar de overtreding? Dan wordt een boete ter hoogte van € 2500 opgelegd. Gaat het om een overtreding door een professionele eigenaar? Dan wordt een boete ter hoogte van € 5000 opgelegd. De boete kan in combinatie met een last onder dwangsom worden opgelegd. Dat betekent dat indien de beboete eigenaar alsnog geen melding maakt van de leegstand, de gemeente het boetebedrag kan verhogen door een dwangsom op te leggen. Met de bovenstaande regeling wil de gemeente de vastgelopen woningmarkt in Amsterdam wat meer ruimte geven.

  Twijfelt u of in uw situatie sprake is van feitelijke leegstand, of heeft u een andere vraag naar aanleiding van dit blog? Dan helpen wij u graag verder.