Boete VvE voor niet inschrijven KVK?

In de Handelsregisterwet 2007 wordt bepaald dat alle in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen zich moeten inschrijven in het register (artikel 6 jo 19 Handelsregisterwet 2007). Als aan deze verplichting niet wordt voldaan, is sprake van een economisch delict in de zin van de WED (Wed op de Economische Delicten). Dergelijke delicten kunnen worden bestraft met een boete tot maximaal EUR 19.500. Ook VvE’s zijn aan deze inschrijvingsverplichting gebonden.

De achterliggende gedachte bij deze inschrijvingsverplichting is dat (ook) VvE’s deelnemen aan het economisch verkeer. Zo zijn VvE’s verplicht tot instandhouding van een onderhoudsfonds (artikel 5:126 lid 1 BW), waarvoor een bankrekening nodig is. Ook gaan VvE’s regelmatig overeenkomsten aan met aannemers, schilders, schoonmaakbedrijven, etc. in verband met onderhoud van het gebouw. Voor deze ondernemingen is het belangrijk in het handelsregister te kunnen nagaan wie de bestuurders van de VvE zijn.

De Belastingdienst/Unit Ordening is belast met de handhaving van de Handelsregisterwet 2007. Vooralsnog heeft de Belastingdienst geen proces-verbaal hoeven op te maken voor het niet naleven van de inschrijvingsverplichting door een VvE. Overtreders zijn in de gelegenheid gesteld om alsnog aan deze verplichting te voldoen, hetgeen door hen ook is gedaan. Tot nog toe zijn er dan ook geen boetes opgelegd aan VvE’s.

De minister is van mening dat het wijzigen van de maximale boete geen aanpassing behoeft (zie brief d.d. 27 mei 2013, “Hoogte van de boete wanneer een VvE zich niet inschrijft in Handelsregister”). Er zijn voldoende mogelijkheden om de boete te differentiëren naar omstandigheden, waarbij de ernst van het delict, de grootte van de organisatie, de mate van
verwijtbaarheid en eventuele recidive een belangrijke rol spelen. Als vervolgens wordt gekeken naar verwante overtredingen waarvoor in de WED vergelijkbare boetes (met een vergelijkbaar maximum) kunnen worden opgelegd, dan levert dat in de praktijk boetes op van EUR 300 – EUR 4.500, die ruim onder het maximum liggen.

Het verdient natuurlijk aanbeveling om (tijdig) te voldoen aan de inschrijvingsverplichting, temeer daar inschrijving bij de Kamer van Koophandel sinds 1 januari 2013 gratis is. Echter, mocht daaraan niet zijn voldaan dan lijkt het met de oplegging van (maximale) boetes niet zo’n vaart te lopen.

Heeft u zo’n dergelijke boete ontvangen? Of wilt u meer informatie over andere VvE gerelateerde zaken? Schroom dan niet contact op te nemen met Partner en Advocaat Kim Kroon via onderstaand contactformulier.