Compensatie voor transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikte werknemer

18 juli 2018Arbeidsrecht Door: Aurea Mayland

Wanneer werkgevers te maken hebben met langdurig zieke werknemers, kunnen de kosten flink oplopen. Niet alleen moet gedurende de ziekteperiode het loon worden doorbetaald, ook heeft de werknemer bij opzegging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Om ondernemingen tegemoet te komen, is op 10 juli 2018 een nieuwe wet aangenomen. Vanaf 1 januari 2020 […]


De arbeidsmarkt moet beter in balans. Wat betekent dat voor het ontslagrecht?

12 april 2018Arbeidsrecht Door: Mees Bloembergen

Het kabinet vindt dat de arbeidsmarkt meer in balans moet komen. Daarom heeft minister Koolmees op 9 april 2018 een concept wetsvoorstel gedaan. Goede kans dat werkgevers in de toekomst een arbeidsovereenkomst eenvoudiger kunnen beëindigen. Hieronder bespreken we eerst de huidige stand van zaken in het ontslagrecht. Daarna volgt een korte toelichting op de gevolgen van […]


Uitzenden: is een allocatiefunctie vereist?

8 december 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Onlangs heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak die de gemoederen al lange tijd bezighoudt. Het betreft een zaak waarin de vraag speelde wanneer sprake is van een uitzendovereenkomst. Nauwkeuriger geformuleerd speelde de vraag of voor een succesvol beroep op de artikelen 7:690 en 7:691 BW, aangaande de uitzendovereenkomst, vereist is dat de […]


Afschaffing van de VAR: wat opdrachtgever en zzp’er moeten weten

22 augustus 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Per 1 mei 2016 is er voor opdrachtgevers en zzp’ers veel veranderd. Per die datum is de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Wat betekent dat voor opdrachtgevers en opdrachtnemers? De belangrijkste veranderingen zet ik hierna op een rij. Per 1 mei 2016 is de VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) afgeschaft. De VAR heeft dus per […]


Aansprakelijkheid op grond van de WAV: voorkom boetes!

10 augustus 2016Aansprakelijkheidsrecht, Arbeidsrecht, Contractenrecht Door: Kim Aupers

Het is belangrijk goed op de hoogte te zijn van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). Bij overtreding zijn de boetes vaak hoog en in de praktijk slaagt een beroep op matiging van de boete zelden (zie ook: https://vantill.nl/werkgevers-let-op-hoge-boetes-bij-overtreding-wav/). Niet alleen als werkgever heeft u te maken met deze wet, maar ook als bijvoorbeeld opdrachtgever en/of […]


Adviesrecht ondernemingsraad bij doorstart na faillissement?

14 juli 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de ondernemer verplicht eerst advies te vragen aan de ondernemingsraad (OR). Dit adviesrecht heeft tot doel werknemers actief te betrekken bij besluiten binnen de organisatie van de werkgever die van belang zijn voor de werknemers. Het adviesrecht, en ook de andere rechten van de […]


Aanpassingen WWZ

27 juni 2016Arbeidsrecht Door: Patrick Aschebrock

Minister Lodewijk Asscher heeft op 21 april 2015 in een brief aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan ter aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het kabinet reageert hiermee op knelpunten bij werkgevers over de effecten van de WWZ. In gezamenlijk overleg met de Stichting van de Arbeid is tot de in de brief […]


De billijke vergoeding: hoe hoog?

20 juni 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Met de Wet Werk en Zekerheid(WWZ) is de transitievergoeding geïntroduceerd. In beginsel hebben alle werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest recht op de transitievergoeding, indien de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd, niet wordt verlengd of op verzoek van de werkgever wordt ontbonden. Dit is een grote verandering ten opzichte van […]


Verplichte deelname aan StiPP: geldt dit ook voor mij?

2 juni 2016Arbeidsrecht Door: Jelmer Overdijk

Regelmatig krijgen wij vragen van ondernemers in het kader van de verplichte deelname aan het pensioenfonds van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). Hoe weet u als ondernemer of u verplicht bent deel te nemen aan de StiPP pensioenregeling? StiPP is verantwoordelijk voor de pensioenregeling in de branche voor personeelsdiensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld uitzendbureaus, payrollbedrijven […]


Pensioenontslagbeding en pensioengerechtigde leeftijd

13 mei 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Veel arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten voor de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) bevatten een ‘pensioenontslagbeding’. Een dergelijk beding houdt in dat de arbeidsovereenkomst, ondanks dat die is aangegaan voor onbepaalde tijd, bij het bereiken van een zekere leeftijd toch van rechtswege eindigt. In veel gevallen spreken partijen af dat deze einddatum de […]


De zieke werknemer: hoe ver gaat privacy?

4 mei 2016Arbeidsrecht, Privacy Door: Loes Sluiter

De privacy van werknemers wordt gewaarborgd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze wet wordt de verwerking van persoonsgegevens door onder andere werkgevers aan banden gelegd. Wat mogen werkgevers wel en niet als een werknemer ziek is? Uitgangspunt in de Wbp is dat gegevens rondom de gezondheid van een werknemer niet mogen worden (op)gevraagd […]


Faillissement en ontslag, hoe zit dat?

6 januari 2016Arbeidsrecht Door: Loes Sluiter

Helaas geldt niet voor alle werknemers dat zij met een frisse start het nieuwe jaar in kunnen gaan. Onder andere warenhuis Vroom & Dreesmann en drogisterij DA zijn in de laatste week van 2015 failliet verklaard. Marius Dekkers schreef al een blog over uitstel van betaling  – voorafgaand aan een faillissement – en de gevolgen […]


Wet Aanpak Schijnconstructie: let op voor de Inspectie!

15 oktober 2015Arbeidsrecht, Bouwrecht, Onroerend goed Door: Kim Aupers

Wet Aanpak Schijnconstructie: let op voor de Inspectie!    Sinds 1 juli 2015 zijn verschillende maatregelen uit de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) ingevoerd. Met een schijnconstructie wordt, kort gezegd, gevallen bedoeld waarbij een werkgever werknemers uit het buitenland goedkoop werkzaamheden voor haar laat verrichten waarmee zij op deze wijze sociale premies kan ontduiken. Het gevolg […]


Zorgplicht stopt niet bij de grens

16 september 2015Arbeidsrecht Door: Kim Aupers

Door Maaike Postma & Kim Aupers Zoals al eerder is geblogd heeft de werkgever naar Nederlands recht ten aanzien van zijn werknemers een vergaande zorgplicht met betrekking tot het zorgen voor een veilige werkplek (art. 7:658 BW). Ook indien de werknemer tijdelijk in het buitenland zit, dient de werkgever alles te doen wat redelijkerwijs van hem […]


Werknemer over de grens; werkgeversaansprakelijkheid

23 maart 2015Arbeidsrecht, Internationaal, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Kim Aupers

door Maaike Postma en Kim Aupers Wanneer een werkgever een werknemer laat werken in het buitenland, houdt haar zorgplicht niet op bij de grens. De werkgever blijft aansprakelijk voor bedrijfsongevallen of beroepsziekten die de werknemer tijdens zijn werkzaamheden in het buitenland oploopt. Pas wanneer de werkgever kan aantonen dat hij al het nodige heeft gedaan […]


Wet babyverlof: partner langer thuis na geboorte kind?

2 maart 2015Arbeidsrecht Door: Kim Aupers

Dat er vele veranderingen gaande zijn op het gebied van het arbeidsrecht is u vast niet ontgaan. Eerder schreef ik al een blog over de nieuwe regels voor verlof en arbeidstijden. Een wetsvoorstel dat speciaal gericht is op de partner is de Wet babyverlof. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter behandeling bij de Tweede Kamer en […]


Wet Werk en Zekerheid: opzegging met instemming versus beëindiging met wederzijds goedvinden

3 februari 2015Arbeidsrecht Door: Kim Aupers

De Wet werk en zekerheid (WWZ) introduceert per 1 juli 2015 een nieuwe route voor de beëindiging van een arbeidsovereenkomst: opzegging met instemming van de werknemer. Dit betekent dat de werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig kan opzeggen in het geval dat de werknemer daarmee schriftelijk instemt. De instemming van de werknemer moet blijken uit een schriftelijke […]


22 januari 2015: P&O Café: de werknemer & social media

14 januari 2015Arbeidsrecht Door: Kim Aupers

Op donderdag 22 januari a.s. organiseert Van Till advocaten alweer de derde editie van het P&O Café. Deze editie staat in het teken van de werknemer & social media. Wij zullen u die dag van 15.00 uur tot 16.30 uur bijpraten over dit actuele onderwerp en ook zullen wij u voorzien van een aantal praktische […]


Hoge raad: omzeiling ketenregeling niet mogelijk

13 januari 2015Arbeidsrecht Door: Kim Aupers

Onder het huidige recht mogen maar een beperkt aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten (de ketenregeling, artikel 7:668a BW). In het geval dat een reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten een periode van 36 maanden hebben overschreden, of in het geval dat meer dan drie tijdelijke contracten (met tussenpozen van niet meer dan drie maanden) elkaar […]


Agenturen en de VAR: wat gaat er veranderen in 2015?

16 december 2014Agentuur en distributie, Arbeidsrecht Door: Marius Dekkers

Steeds vaker komt het voor dat door de principaal bij aanvang van de relatie wordt bedongen dat door de agent een zogenaamde VAR (Verklaring arbeidsrelatie) wordt overgelegd. Dit is een verklaring die de agent kan aanvragen bij de Belastingdienst. In de verklaring laat de Belastingdienst zich uit over de vraag of wel of geen sprake […]