Machtiging vergadering nodig voor instellen hoger beroep?

22 april 2015Geen categorie Door: Kim Kroon

In het merendeel van de splitsingsaktes wordt (kort gezegd) bepaald dat het bestuur de machtiging van de vergadering nodig heeft voor het instellen van rechtsvorderingen, maar dat dit niet nodig is voor het voeren van verweer in een procedure. Zie ondermeer artikel 41 lid 4 Modelreglement 1992 en artikel 53 lid 5 Modelreglement 2006. Deze […]


Modernisering van het kansspelbeleid verder in gang gezet

24 juli 2014Geen categorie Door: Sara Biersteker

Sinds gisteren (23 juli 2014) is de nieuwe versie van het wetsvoorstel “Kansspelen op afstand” te raadplegen op de website van de Tweede Kamer. Volgens de website van de Kansspelautoriteit is het wetsvoorstel inmiddels ook aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit wetsvoorstel beoogt het Nederlandse kansspelbeleid te moderniseren door onder andere aanbieders van kansspelen op […]


Geen vergunning: hoge dwangsom voor organisatoren festival The Waterline

13 juni 2014Geen categorie Door: Kim Aupers

De gemeente De Bilt wilde dat de organisatoren de voorbereidingen van het festival The Waterline staakte, omdat de organisatoren geen vergunning hadden aangevraagd. De gemeente dreigde met een dwangsom als de voorbereidingen toch werden voortgezet. De organisatoren waren van mening dat het festival een besloten feest was; lidmaatschap was vereist om een toegangsticket te kunnen […]


Exclusief afnamebeding in strijd met het mededingingsrecht?

26 november 2013Geen categorie Door: Jette Konings

Op 25 oktober 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen op het gebied van het mededingingsrecht. Verweerster in cassatie (verweerster) was exploitant van een tankstation op Texel; eiseres in cassatie leverde aan verweerster motorbrandstoffen. In de koopovereenkomst met betrekking tot het perceel van het tankstation tussen de oorspronkelijke koper en verkoper was een verbod […]


Verlies voor de rechtsbijstandverzekeraar: verzekerde heeft recht op vrije advocaatkeuze

8 november 2013Geen categorie Door: Kim Aupers

DAS Rechtsbijstand en andere rechtsbijstandverzekeraars hebben in hun polisvoorwaarden veelal een beding opgenomen dat bepaalt dat de rechtsbijstand aan verzekerden in beginsel zal worden verleend door hun eigen juridisch medewerkers. De kosten voor rechtsbijstand door externe rechtsbijstandverleners (advocaten) worden enkel vergoed in geval dat de verzekeraar besluit dat uitbesteding hiervan noodzakelijk is. Er is in […]


Hoge Raad stelt beoordelingscriterium “individuele” of “gemeenschappelijke” ruimte gebouwen vast

5 november 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

Om vast te stellen of bepaalde zaken en/of ruimten in een gebouw  tot een privé-gedeelte behoren, mag slechts acht worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn. In een recente uitspraak bevestigt de Hoge Raad dat aan andere dan in […]


Ondernemingsverkiezing Noord-Holland weer van start

4 november 2013Geen categorie Door: Sara Biersteker

De ‘Ondernemingsverkiezing Noord-Holland’ is weer van start gegaan. Van Till advocaten is één van de sponsoren van deze prestigieuze verkiezing. In de verkiezing kunnen Noord-Hollandse bedrijven meedingen naar de titel ‘Beste onderneming van Noord-Holland’. U kunt uw onderneming tot 15 januari 2014 aanmelden om mee te doen. Daarnaast is het ook mogelijk om een onderneming voor […]


Een huurbeding in de hypotheekakte

4 oktober 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

In de meeste hypotheekakten is een zgn. huurbeding opgenomen. Een dergelijk beding houdt (kort gezegd) in dat het de hypotheekgever (de eigenaar van de woning) niet is toegestaan om de woning te verhuren, tenzij de hypotheekhouder (meestal de bank) daar toestemming voor heeft gegeven. Mocht de hypotheekgever de woning in strijd met het huurbeding toch […]


Opzegging huurovereenkomst op basis van 7:228BW: kan dat altijd?

6 september 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

Huurovereenkomsten die betrekking hebben op een woning of een winkel, kunnen slechts worden opgezegd indien wordt voldaan aan de wettelijke, specifieke (strenge) eisen die daarvoor gelden. Echter, heeft de huurovereenkomst geen betrekking op woon- of winkelruimte, dan is in beginsel artikel 7:228 BW van toepassing. Dit artikel bepaalt ondermeer dat een huurovereenkomst die voor onbepaalde […]


Vernietiging van voor de huurder nadelige bepalingen

23 augustus 2013Geen categorie Door: Roderick Beuker

Artikel 290 en verder van boek 7 BW heeft betrekking op de huur van bedrijfsruimte. Veel van die bepalingen dienen ter bescherming van de huurder. In het licht daarvan is in artikel 7:291 lid 1 BW opgenomen dat niet ten nadele van de huurder van die bepalingen kan worden afgeweken. Indien dat toch gebeurt, is […]


Exploitatieplicht voor de huurder

25 juli 2013Geen categorie Door: Roderick Beuker

In menige huurovereenkomst is een exploitatieplicht opgenomen, hetgeen betekent dat de huurder het gehuurde ook daadwerkelijk dient te gebruiken (conform de overeengekomen bestemming). Die verplichting wordt doorgaans gekoppeld aan een boete voor het geval de huurder die verplichting niet zou nakomen. Uiteraard zal een huurder normaal gesproken van het gehuurde gebruik willen maken. Dat is […]


Hoe lang mogen (of moeten) persoonsgegevens worden bewaard?

1 juli 2013Geen categorie Door: Sara Biersteker

Onlangs kregen wij de vraag hoe lang persoonsgegevens precies mogen (of moeten) worden bewaard. Een interessante vraag waarop ik nu kort een antwoord zal formuleren. Even ter opfrissing: een persoonsgegeven is ieder gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hier vallen dus in principe alle gegevens onder die herleidbaar zijn tot een zeker individu. […]


Nieuwe Leegstandwet per 1 juli 2013

27 juni 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

Het kabinet wil het huiseigenaren makkelijker maken hun te koop staande woningen tijdelijk te verhuren. Dit is de achterliggende gedachte bij de inwerkingtreding van de nieuwe Leegstandwet per 1 juli 2013. Op grond van deze wet wordt het voor woningeigenaren makkelijker om een te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Zo is het ingevolge de […]


Appartement eigenaar verplicht (door vorige eigenaar aangelegd) dakterras te verwijderen

11 juni 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

De rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs dat een opvolgend appartementseigenaar was gehouden tot verwijdering van een dakterras dat door de vorige appartementseigenaar was aangelegd. Zoals in de meeste appartementensplitsingen het geval is, kwalificeerde het dak overeenkomstig de splitsingsakte als gemeenschappelijke zaak. Dit brengt met zich mee dat de VvE toestemming dient te geven voor eventuele wijzigingen […]


Onderhuurder bedrijfspand ‘blijft zitten’ na einde hoofdhuurovereenkomst: ongerechtvaardigde verrijking

30 mei 2013Geen categorie Door: Kim Aupers

De Hoge Raad heeft zich eerder deze maand uitgelaten over de vraag of een onderhuurder na afloop van de hoofdhuurovereenkomst een gebruiksvergoeding verschuldigd is aan de hoofdverhuurder, als hij tijdens onderhandelingen over een rechtstreekse huurovereenkomst (tijdelijk) in het gehuurde blijft zitten (LJN BZ1782) De casus is als volgt. Credit Suisse verhuurde een bedrijfsruimte aan Easy. Met toestemming van Credit […]


Mag een huurder de betaling van de huur ‘zomaar’ opschorten?

17 mei 2013Geen categorie Door: Sara Biersteker

De meeste verhuurders hebben het weleens meegemaakt: een huurder die de betaling van de huurprijs (gedeeltelijk) opschort. De huurder zal hier meestal toe overgaan wegens gebreken aan het gehuurde die naar de mening van de huurder niet of niet voldoende door de verhuurder worden verholpen. Uiteraard kunnen hier ook andere redenen aan ten grondslag liggen. […]


Belangen VvE prevaleren boven belangen hypotheekhouder?

2 mei 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

Het gebeurt steeds vaker dat appartementseigenaren de maandelijkse VvE-bijdragen niet langer kunnen betalen. De VvE kan de niet betalende eigenaar in rechte betrekken en vervolgens trachten het veroordelend vonnis ten uitvoer te leggen, bijvoorbeeld door het leggen van loonbeslag. Ook kan executoriaal beslag worden gelegd op het appartementsrecht zelf. Meestal zal het appartementsrecht verhypothekeerd zijn. […]


Woningcorporatie mag geen strafrechtelijke gegevens huurder via Woningnet uitwisselen

26 april 2013Geen categorie Door: Sara Biersteker

De kantonrechter van de rechtbank te Groningen heeft vorige week de Groningse woningcorporatie Nijestee het verbod opgelegd om de strafrechtelijke gegevens van een huurder via Woningnet (een website via welke men op sociale huurwoningen kan reageren) te delen met andere woningcorporaties. Op basis van een afspraak met onder andere de politie en de gemeente diende […]


Besluit tot wijziging splitsingsakte vernietigd

16 april 2013Geen categorie Door: Kim Kroon

In de splitsingsakte worden de rechten en verplichtingen van de appartementseigenaren vastgelegd. De splitsingsakte vormt daarmee de basis van de VvE en het is dan ook niet eenvoudig om deze te wijzigen. Dit is onlangs nog eens bevestigd in een zaak die speelde bij de Rechtbank Noord-Holland (Haarlem). In deze zaak was het merendeel van de eigenaren […]


Algemene voorwaarden bij internationaal zaken doen?

12 april 2013Geen categorie Door: Sara Biersteker

In ons Burgerlijk Wetboek is in artikel 6:231 e.v. een strikte regeling met betrekking tot algemene voorwaarden opgenomen. De belangrijkste regel die regelmatig niet, of verkeerd, wordt toegepast is de regel die zegt dat u uw algemene voorwaarden tijdig vóór het sluiten van de overeenkomst aan de klant (consument of kleine ondernemer) dient te overhandigen […]