Het non-concurrentiebeding in de agentuurovereenkomst: Waarmee dient u rekening te houden?

29 december 2016Agentuur en distributie, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Jelmer Overdijk

Het non-concurrentiebeding in een agentuurovereenkomst kenmerkt zich door de verplichting van de handelsagent om – tijdens of na de beëindiging van de samenwerking – gedurende een bepaalde periode niet concurrerend te handelen ten opzichte van zijn principaal. Het non-concurrentiebeding kan de vorm hebben van een verbod om soortgelijke of dezelfde producten te vertegenwoordigen als de […]


Wanneer is sprake van een “nieuwe klant” voor de klantenvergoeding van de handelsagent?

3 mei 2016Aansprakelijkheidsrecht, Agentuur en distributie, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Jelmer Overdijk

In het verleden werd door ons al een blog geschreven over de klantenvergoeding van de handelsagent bij beëindiging van de  agentuurovereenkomst. Op 7 april 2016 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een  arrest gewezen waarin zij duidelijkheid verschaft over de reikwijdte van het begrip “nieuwe klanten”. Op grond van artikel 7:442 lid 1 BW heeft […]


Faillissement Hout-Brox

18 april 2016Agentuur en distributie, Faillissementsrecht, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Marius Dekkers

Betrokken bij faillissement Hout-Brox? Meld u bij de curator! Eerder blogte ik over de rechten van leveranciers in het geval van uitstel van betaling procedures (surseance). Dergelijke procedures monden doorgaans uit in faillissement. Zeker in geval van faillissement van uw klant is het zaak dat u zich als leverancier zo spoedig mogelijk bij de curator […]


Uitstel van betaling? Wat te doen als leverancier?!

23 december 2015Agentuur en distributie, Faillissementsrecht, Ondernemingsrecht, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Marius Dekkers

Deze week vroegen zowel warenhuisketen V&D, Macintosh Retail, eigenaar van onder meer Dolcis, Scapino, Invito en Manfield en DA uitstel van betaling aan. Wat houdt dat in voor u als leverancier en wat zijn uw rechten? Uitstel van betaling Wanneer een onderneming uitstel (surseance) van betaling wordt verleend, kunt u als crediteur voor de duur […]


Werknemer over de grens; werkgeversaansprakelijkheid

23 maart 2015Arbeidsrecht, Internationaal, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Kim Aupers

door Maaike Postma en Kim Aupers Wanneer een werkgever een werknemer laat werken in het buitenland, houdt haar zorgplicht niet op bij de grens. De werkgever blijft aansprakelijk voor bedrijfsongevallen of beroepsziekten die de werknemer tijdens zijn werkzaamheden in het buitenland oploopt. Pas wanneer de werkgever kan aantonen dat hij al het nodige heeft gedaan […]


Wie is aansprakelijk voor het verwijderen van asbest?

24 december 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Kim Aupers

Onlangs is bij een brand bij jachthaven ‘Het Steel’ in Roermond een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen. De asbest is neergekomen in een deel van de binnenstad van Roermond. Het verspreidingsgebied is, zo vermeldt de website van de gemeente Roermond, nog niet geheel asbestvrij. Bezoekers van het gebied dienen hiermee rekening te houden en moeten hun schoenen […]


Toepasselijkheid algemene voorwaarden niet via verwijzing op de factuur

3 oktober 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Sara Biersteker

Algemene voorwaarden zijn een handig document om de rechten en plichten van u en uw wederpartijen in vast te leggen. In de algemene voorwaarden bepaalt u onder welke voorwaarden u zaken doet. Algemene voorwaarden bevatten meestal bepalingen over bijvoorbeeld betaling, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst en daarnaast in de regel ook een beperking en/of […]


Wenk bij uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 9 april 2014

24 september 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij een recente uitspraak) voor het tijdschrift ’Rechtspraak Ondernemingsrecht’. Deze keer schreef zij een Wenk bij het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 9 april 2014. Essentie: aansprakelijkheid vennoten. Handelsregister. Derdenwerking. Is een toetredende vennoot in een VOF aansprakelijk voor vorderingen die voor zijn toetreding in de […]


Webwinkeliers opgelet! Vanaf 13 juni 2014 nieuwe consumentenwetgeving

21 mei 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Sara Biersteker

Vanaf 13 juni a.s. wordt de bestaande consumentenwetgeving in ons Burgerlijk Wetboek op verschillende punten aangepast.  Deze aanpassingen zijn met name van belang voor ondernemers die langs elektronische weg – verkoop op afstand – zaken doen met consumenten. De aankomende wijzigingen in het consumentenrecht zijn een gevolg van de Europese richtlijn betreffende consumentenrechten, welke stamt […]


Aansprakelijkheid van de handelsagent

12 mei 2014Agentuur en distributie, Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Jette Konings

In hoeverre kan een handelsagent door de principaal aansprakelijk worden gesteld voor schade die de principaal lijdt als gevolg van transacties waarbij de agent bemiddeling heeft verleend? De hoofdregel is dat – indien partijen niets hebben afgesproken – de handelsagent geen risico draagt voor de goede afloop van een transactie tussen de principaal en de […]


Opnieuw vragen over de vrije advocaatkeuze

29 april 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Kim Aupers

Al eerder heb ik geblogd over de rechtsbijstandverzekerde en de vrije advocaatkeuze. De Hoge Raad heeft hierover prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Kort gezegd heeft het Hof geoordeeld dat uit de Europese Richtlijn voortvloeit dat de rechtsbijstandverzekeraar de kosten van de door de verzekerde vrij gekozen advocaat dient te vergoeden. Nu […]


Handelen namens BV in oprichting, hoe zat het ook alweer?

8 april 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Je ziet het vaak gebeuren: er zijn ambitieuze plannen voor een nieuwe onderneming. Enthousiast gaat men aan de slag en doet alvast bestellingen en laat alvast een website bouwen namens de op te richten BV. De formele oprichting komt later wel, zeker nu met de komst van de Flex-BV de oprichting van een BV een […]


Elektronisch contracteren: stuurt u een elektronische bevestiging aan uw klanten?

26 maart 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Sara Biersteker

In ons Burgerlijk Wetboek ( in artikel 6:227c lid 2 om precies te zijn) is bepaald dat bij overeenkomsten die online – bijvoorbeeld via een bestelproces op een website – tot stand komen, de verkoper/dienstverlener te allen tijde via elektronische weg een bevestiging van ontvangst van de bestelling aan de klant moet versturen. Dit is […]


Wenk bij uitspraak Rechtbank Rotterdam d.d. 20 november 2013

25 maart 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij een recente uitspraak) voor het tijdschrift ’Rechtspraak Ondernemingsrecht’. Deze keer schreef zij een Wenk bij het vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 20 november 2013. Essentie: bestuurdersaansprakelijkheid. BV i.o. Bekrachtiging. Is de bestuurder aansprakelijk op grond van art. 2:203 BW lid 3 voor de door de […]


Geldig verrekenverbod in algemene voorwaarden bij levering G-Star

28 februari 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Mirjam van Schoonhoven

In de wet is vastgelegd dat een beding in de algemene voorwaarden vernietigbaar is, indien het – gelet op de omstandigheden – onredelijk bezwarend is voor de consument die de algemene voorwaarden gebruikt. Deze regel geldt ook indien een professionele partij een met een consument vergelijkbare positie inneemt, de zogeheten reflex-werking. Of sprake is van […]


Uitleg overeenkomst

11 februari 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Jette Konings

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nogmaals bevestigd dat bij de uitleg van overeenkomsten weliswaar groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van gekozen bewoordingen, maar dat de overige omstandigheden van het geval steeds kunnen meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. In […]


Maakt niets doen na ontvangen verkeerde overboeking schadeplichtig?

30 januari 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Sara Biersteker

Regelmatig worden er bedragen op verkeerde rekeningnummers overgemaakt. De ontvanger van het bedrag ontvangt dan een bedrag waar hij eigenlijk geen recht op heeft. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt (in artikel 6:203 BW) dat in zo’n geval degene die het bedrag verkeerd heeft overgemaakt, het recht heeft om het bedrag weer terug te vorderen van de ontvanger. […]


Lingerie van het merk Sapph schept verwarring

29 januari 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Een Chinese producent van lingerie blijft met drie onbetaalde facturen van de vennootschap Sapph Intimates achter, nadat Sapph Intimates na een geschil over merkinbreuk met Marlies Dekkers een deel van haar activa heeft overgedragen aan de nieuwe vennootschap Sapph Distribution en Sapph Intimates vervolgens failliet gaat. Is hier sprake van contractsoverneming, schuldoverneming of vereenzelviging? De […]


Tijdige oplevering van het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst in sommige gevallen onaanvaardbaar

23 januari 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid Door: Van Till

Veel huurovereenkomsten voor winkel- en bedrijfsruimten bevatten een artikel dat bepaalt dat de huurder uiterlijk op de einddatum van de huurovereenkomst het gehuurde dient op te leveren en wel zonder de door hem daarin aangebrachte voorzieningen of toevoegingen. Het risico dat deze ‘huurdersvoorzieningen’ niet tijdig, dus op de einddatum van de huurovereenkomst, zijn verwijderd komt […]


Bestuurder in faillissement in het nauw gedreven?

16 januari 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Kim Aupers

Faillissementen zijn in deze tijd aan de orde van dag. Bepaalde (persoonlijke) belangen van de bestuurder kunnen er toe leiden dat er onverstandige beslissingen worden gemaakt met betrekking tot de afwikkeling van het faillissement. Recent deed de rechtbank van Rotterdam uitspraak in een zaak waarin een bestuurder een vaststellingsovereenkomst ondertekende, met aansprakelijkheid voor het boedeltekort […]