Wenk bij uitspraak Rechtbank Gelderland d.d. 9 april 2014

24 september 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij een recente uitspraak) voor het tijdschrift ’Rechtspraak Ondernemingsrecht’. Deze keer schreef zij een Wenk bij het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 9 april 2014. Essentie: aansprakelijkheid vennoten. Handelsregister. Derdenwerking. Is een toetredende vennoot in een VOF aansprakelijk voor vorderingen die voor zijn toetreding in de […]


Werkgever failliet, en dan?

21 juli 2014Arbeidsrecht, Vennootschap en onderneming Door: Kim Aupers

In de afgelopen jaren zijn steeds meer werknemers ermee geconfronteerd: het bedrijf waar ze werkzaam zijn gaat failliet. Voor werknemers is het vervolgens de vraag of zij hun werkzaamheden kunnen en/of moeten voortzetten. Het faillissement betekent immers niet automatisch dat de arbeidsovereenkomst komt te eindigen. Na het faillissement blijft de arbeidsovereenkomst onverminderd van kracht en […]


Handelen namens BV in oprichting, hoe zat het ook alweer?

8 april 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Je ziet het vaak gebeuren: er zijn ambitieuze plannen voor een nieuwe onderneming. Enthousiast gaat men aan de slag en doet alvast bestellingen en laat alvast een website bouwen namens de op te richten BV. De formele oprichting komt later wel, zeker nu met de komst van de Flex-BV de oprichting van een BV een […]


Wenk bij uitspraak Rechtbank Rotterdam d.d. 20 november 2013

25 maart 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij een recente uitspraak) voor het tijdschrift ’Rechtspraak Ondernemingsrecht’. Deze keer schreef zij een Wenk bij het vonnis van de Rechtbank Rotterdam van 20 november 2013. Essentie: bestuurdersaansprakelijkheid. BV i.o. Bekrachtiging. Is de bestuurder aansprakelijk op grond van art. 2:203 BW lid 3 voor de door de […]


Ondernemingsrechtcafé op 10 april 2014

24 maart 2014Vennootschap en onderneming Door: Van Till

Op donderdag 10 april 2014 (van 16.00 uur tot 18.00 uur) organiseren wij samen met MTH Accountants & Adviseurs voor bestuurders, cfo’s en bedrijfsjuristen een “Ondernemingsrecht Café”. Tijdens deze bijeenkomst zal de uitkeringstoets (vanuit juridisch- en accountancy perspectief) praktisch worden belicht. Volgens het nieuwe B.V.-recht dient het bestuur een besluit van de algemene vergadering van […]


Lingerie van het merk Sapph schept verwarring

29 januari 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Een Chinese producent van lingerie blijft met drie onbetaalde facturen van de vennootschap Sapph Intimates achter, nadat Sapph Intimates na een geschil over merkinbreuk met Marlies Dekkers een deel van haar activa heeft overgedragen aan de nieuwe vennootschap Sapph Distribution en Sapph Intimates vervolgens failliet gaat. Is hier sprake van contractsoverneming, schuldoverneming of vereenzelviging? De […]


Bestuurder in faillissement in het nauw gedreven?

16 januari 2014Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Kim Aupers

Faillissementen zijn in deze tijd aan de orde van dag. Bepaalde (persoonlijke) belangen van de bestuurder kunnen er toe leiden dat er onverstandige beslissingen worden gemaakt met betrekking tot de afwikkeling van het faillissement. Recent deed de rechtbank van Rotterdam uitspraak in een zaak waarin een bestuurder een vaststellingsovereenkomst ondertekende, met aansprakelijkheid voor het boedeltekort […]


Wenk bij uitspraak rechtbank Den Haag d.d. 18 september 2013

24 december 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij een recente uitspraak) voor het tijdschrift ’Rechtspraak Ondernemingsrecht’. Deze keer schreef zij een Wenk bij het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 18 september 2013. Essentie: procesbevoegdheid curator. Peeters/Gatzen-vordering. Onrechtmatige selectieve betaling. Komt aan de curator procesbevoegdheid toe indien hij opkomt voor de belangen van […]


Wenk bij uitspraak Hof Amsterdam d.d. 5 september 2013

5 december 2013Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Mirjam van Schoonhoven schrijft met enige regelmaat een ’Wenk’ (toelichting bij een recente uitspraak) voor het tijdschrift ’Rechtspraak Ondernemingsrecht’. Deze keer schreef zij een Wenk bij het vonnis van de Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam van 5 september 2013. Essentie: enquêterecht. Is een beroep op een aandeelhoudersovereenkomst in verband met een beoogde ontbinding van een vennootschap gegronde reden […]


Het wettelijke vermoeden van benadeling van schuldeisers

3 december 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Kim Aupers

De curator kan een rechtshandeling anders dan om niet vernietigen, indien deze handeling onverplicht en voor het faillissement is verricht (de “faillissementspauliana”). Deze handeling moet wel tot benadeling van de schuldeisers hebben geleid en de schuldenaar en de wederpartij hebben bij het verrichten van die handeling daarvan moeten weten, althans behoren te weten. Het is […]


Persoonlijke aansprakelijkheid voor optreden namens niet bestaande rechtspersoon

22 november 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Het gerechtshof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat sprake is van een onrechtmatige daad indien een persoon zich in een procedure uitgeeft voor een statutair directeur van een niet bestaande rechtspersoon, met persoonlijke aansprakelijkheid tot gevolg. In de betreffende zaak hebben personen zich uitgegeven als statutair bestuurders van de vennootschap met de naam ‘Marmolux Internationaal […]


Beperking adviesrecht OR omwille van het ‘politiek primaat’

21 november 2013Vennootschap en onderneming Door: Van Till

Het recht van de ondernemingsraad (OR ) om advies uit te brengen over door de ondernemer genomen besluiten vloeit voort uit artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het adviesrecht van de OR richt zich met name op belangrijke besluiten die genomen moeten worden op financieel-, economisch- en organisatorisch gebied. Dit adviesrecht kan […]


Te laat de jaarrekening gepubliceerd. Wanneer is het een onbelangrijk verzuim?

7 november 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Kim Aupers

Artikel 2:248 BW (Burgerlijk Wetboek) bepaalt kort gezegd dat, indien het bestuur van de vennootschap de jaarrekening te laat heeft gepubliceerd, het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat, als het tot een faillissement komt, de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is, als gevolg waarvan iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk […]


Stichting blijft met miljoenenclaim zitten door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met bestuurder

17 oktober 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Kim Aupers

Bij het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst is het van belang dat u zich goed laat adviseren. Dat blijkt uit een zaak die onlangs is voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2013:7329). In deze zaak ging het om het volgende. Sinds 1994 is de gedaagde als bestuurder werkzaam bij WSG, een kleine woningcorporatie in Geertruidenberg. De financiële […]


Heeft een aandeelhouder recht op informatie van het bestuur van het vennootschap

27 september 2013Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Regelmatig vragen individuele aandeelhouders of zij recht hebben op informatie van het bestuur van de vennootschap. Het gaat vaak om minderheidsaandeelhouders in een vennootschap met een dominante meerderheidsaandeelhouder die tevens bestuurder van de vennootschap is. Volgens de wettelijke regeling is het bestuur gehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde inlichtingen te verschaffen, tenzij […]


Cherry picking binnen concern

30 augustus 2013Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

Binnen concerns kunnen herstructureringen plaatsvinden, door bijvoorbeeld het verkopen van vennootschappen. Dit is toegestaan, met dien verstande dat het bestuur erop toe moet zien dat er geen sprake is van ‘cherry picking’, waarbij de vennootschappen worden uitgekleed en alleen verliesgevende onderdelen van de hand worden gedaan. Handelt het bestuur hierbij niet zorgvuldig, dan riskeert het […]


Opvolgend werkgeverschap bij doorstart

9 augustus 2013Arbeidsrecht, Vennootschap en onderneming Door: Mirjam van Schoonhoven

De ketenregeling voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt ook voor elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten van verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkaars opvolger te zijn. Een vraag die vaak wordt gesteld is of ook sprake is van dergelijk opvolgend werkgeverschap bij een doorstart na faillissement. De […]


Te laat de jaarrekening gepubliceerd. Bestuurdersaansprakelijkheid?

24 juli 2013Overeenkomst en aansprakelijkheid, Vennootschap en onderneming Door: Kim Aupers

Artikel 2:248 BW bepaalt kort gezegd dat, indien het bestuur van de vennootschap de jaarrekening te laat heeft gepubliceerd, het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement is, als gevolg waarvan iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is. Dit geldt niet voor een ‘onbelangrijk verzuim’. […]


Boete VvE voor niet inschrijven KVK?

10 juli 2013Vennootschap en onderneming Door: Kim Kroon

In de Handelsregisterwet 2007 wordt bepaald dat alle in Nederland gevestigde ondernemingen en rechtspersonen zich moeten inschrijven in het register (artikel 6 jo 19 Handelsregisterwet 2007). Als aan deze verplichting niet wordt voldaan, is sprake van een economisch delict in de zin van de WED (Wed op de Economische Delicten). Dergelijke delicten kunnen worden bestraft […]


Statuten vs aandeelhoudersovereenkomst na invoering van de Flex-BV

2 juli 2013Vennootschap en onderneming Door: Kim Aupers

BV’s kennen statuten waarin de naam, het doel en andere zaken worden geregeld. De statuten zijn de grondregels van de BV en moeten bij notariele akte worden vastgesteld. Voor BV’s met meerdere aandeelhouders is het raadzaam om daarnaast ook een aandeelhoudersovereenkomst op te stellen. In deze overeenkomst worden de verhoudingen tussen de aandeelhouders onderling nader […]