Compensatie voor transitievergoeding bij langdurig arbeidsongeschikte werknemer

compensatie transitievergoeding arbeidsrecht

Wanneer werkgevers te maken hebben met langdurig zieke werknemers, kunnen de kosten flink oplopen. Niet alleen moet gedurende de ziekteperiode het loon worden doorbetaald, ook heeft de werknemer bij opzegging van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding. Om ondernemingen tegemoet te komen, is op 10 juli 2018 een nieuwe wet aangenomen. Vanaf 1 januari 2020 kunnen bedrijven voor deze transitievergoeding worden gecompenseerd.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) op 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor zieke werknemers. Onder de WWZ is de werkgever na ontslag van een werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Dat geldt pas als iemand minstens twee jaar in dienst is geweest. Dat is niet anders bij ziekte.

Langdurig zieke werknemers

Nu de nieuwe wet in werking is getreden, krijgen bedrijven met terugwerkende kracht compensatie voor deze transitievergoeding. Dat geldt alleen bij ontslag van langdurig zieke werknemers. De compensatieregeling treedt in werking op 1 januari 2020.

Loondoorbetalingsplicht

Door een zieke werknemer worden ondernemingen geconfronteerd met hoge kosten. Pas op het moment dat het dienstverband kan worden beëindigd, komt een einde aan de loondoorbetalingsplicht van twee jaar. Daarnaast heeft de werkgever forse re-integratiekosten gemaakt. Veel werkgevers beschouwen het betalen van een transitievergoeding in die situatie dan ook als onrechtvaardig.

Het komt daarom regelmatig voor dat een werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet wil beëindigen. De werknemer wordt dan in dienst gehouden maar verricht geen werkzaamheden. Hij of zij ontvangt geen loon, maar kan wel aanspraak maken op een uitkering.

Slapend dienstverband

De werkgever moet blijven voldoen aan de re-integratieplicht. Vaak stelt die echter op dat moment niet veel meer voor. Dit wordt ook wel een ‘slapend dienstverband’ genoemd. De werkgever kan dit slapende dienstverband voor onbepaalde tijd in stand houden, maar dient er wel rekening mee te houden dat de transitievergoeding oploopt.

Compensatieregeling

Al enkele jaren schaven politici aan een regeling die de problematiek van de slapende dienstverbanden kan oplossen. Die regeling komt er nu eindelijk in januari 2020. Vanaf dan zouden werkgevers zich moeten kunnen wenden tot het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor compensatie.

Het UWV zal (in beginsel) de transitievergoeding aan de werkgever vergoeden, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan:

  • De desbetreffende werknemer is gedurende het dienstverband twee jaar onafgebroken arbeidsongeschikt geweest;
  • De werkgever moet aantonen dat het dienstverband is beëindigd;
  • De werkgever moet aantonen dat kosten zijn gemaakt in verband met de arbeidsongeschiktheid

Terugwerkende kracht

transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheidDeze vergoedingsregeling zal ingaan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, de invoeringsdatum van de WWZ. Werkgevers die tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding hebben betaald na twee jaar ziekte, kunnen dus ook in aanmerking komen voor compensatie.

Minister Koolmees heeft onlangs aangegeven dat de periode van een slapend dienstverband niet voor compensatie in aanmerking komt.

Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf)

Omdat de vergoeding wordt gefinancierd uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf), dragen werkgevers gezamenlijk de kosten voor de transitievergoeding. Dat houdt wel in dat de premie van het Awf door deze nieuwe maatregel zal worden verhoogd.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wijzigt de berekening en de opbouw van de transitievergoeding. Minister Koolmees heeft in zijn brief van 4 juli 2018 aan de Tweede Kamer aangegeven dat de compensatieregeling daardoor eventueel op een paar punten wordt gewijzigd. In het najaar van 2018 zal de Minister hierover meer duidelijkheid geven.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen over de transitievergoeding? Onze arbeidsrechtadvocaten Marco Meijer en Radboud Klazinga helpen u graag verder.