Domiciliekeuze

Voor het geval een geschil zou ontstaan omtrent de (niet-)nakoming van een overeenkomst wordt in menig overeenkomst (of in de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden) een bepaling opgenomen ten aanzien van de instantie die bevoegd is om van dat geschil kennis te nemen en het recht op basis waarvan het betreffende geschil beslecht zal worden.

Met een dergelijke forum- respectievelijk rechtskeuze kunt u voorkomen dat u voor een buiten-landse rechtbank moet procederen en/of geconfronteerd wordt met (voor u onbekend) buitenlands recht. Dergelijke bepalingen bieden onder meer uitkomst voor het geval u met een buitenlandse partij gecontracteerd heeft, wanneer uw contractpartij zich na contractsluiting in het buitenland zou vestigen of wanneer zij door een buitenlandse vennootschap zou zijn overgenomen.

Met een forum- en/of rechtskeuze heeft u een belangrijk deel van de eventuele internationale aspecten van uw overeenkomst gedekt. Eén aspect blijft echter dikwijls onderbelicht.

Ingeval een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt om uw vordering voldaan te krijgen zult u uw contractpartij moeten dagvaarden. Dit dient u (naar Nederlands recht) te doen op het adres waar zij gevestigd is. Hetzelfde geldt voor betekening van een (hopelijk) positief vonnis, hetgeen noodzakelijk is voor tenuitvoerlegging van dat vonnis. Als uw contractpartij (inmiddels) in het buitenland gevestigd is, zult u dus in het buitenland moeten dagvaarden. Dit zorgt dikwijls voor praktische problemen.

Door naast een forum- en/of rechtskeuze tevens een bepaling op te nemen op basis waarvan uw contractpartij in verband met de uitvoering van de overeenkomst een woon- of vestigingsplaats in Nederland kiest – een zogenoemde domiciliekeuze – zijn dergelijke problemen (grotendeels) te voorkomen.

Zo’n domiciliekeuze is aan drie voorwaarden verbonden. De keuze moet schriftelijk overeengekomen worden. De domiciliekeuze moet worden gemaakt voor bepaalde rechtshandelingen en/of rechtsbetrekkingen en er moet een redelijk belang bestaan voor die domiciliekeuze.

Uiteraard zult u in goed overleg met uw contractpartij moeten bepalen waar zij domicilie wenst te kiezen. Ten kantore van haar advocaat is mogelijk een goede optie.