Doorwerken na de pensiongerechtigde leeftijd?

4 november 2014

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Wat kunt u als werkgever in het geval dat uw werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, maar nog niet klaar is om te stoppen met werken? Hoewel in de wet hierover niets specifiek is geregeld, is in de meest voorkomende gevallen in de (collectieve) arbeidsovereenkomst een pensioenontslagbeding opgenomen. Dit beding wil zeggen dat in de (collectieve) arbeidsovereenkomst expliciet is opgenomen dat het dienstverband van rechtswege eindigt wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Momenteel is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar en twee maanden. Zoals u wellicht bekend, zal de pensioengerechtigde leeftijd in de komende jaren verder stijgen.

Wat zijn de mogelijkheden voor een werknemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt maar toch wil blijven werken?

Als in de arbeidsovereenkomst geen pensioenontslagbeding is opgenomen en de werkgever geen verzoek tot ontbinding heeft gedaan bij de kantonrechter of niet tijdig een ontslagvergunning bij het UWV heeft aangevraagd, loopt de arbeidsovereenkomst van de werknemer ook na zijn pensioengerechtigde leeftijd gewoon door.

In het geval dat er wel een pensioenontslagbeding is opgenomen in de (collectieve) arbeidsovereenkomst zijn de opties voor doorwerken na het bereiken van de pensioenleeftijd beperkt. De werknemer kan een verzoek indienen bij de werkgever om te blijven werken. Indien de werkgever dit verzoek afwijst, komt de arbeidsovereenkomst van rechtswege te eindigen op het moment dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst na de pensioengerechtigde leeftijd voor bepaalde tijd wenst voor te zetten, zijn daaraan risico’s verbonden. De werkgever dient rekening te houden met de zogenaamde ragetlie-regel. Deze regel bepaalt kort gezegd dat indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet door rechtsgeldige opzegging of door ontbinding eindigt, maar wordt voortgezet door een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, deze laatste overeenkomst niet van rechtswege eindigt. In de praktijk wordt, in onderling overleg tussen werkgever en werknemer, naar verschillende mogelijkheden gezocht om te ontkomen aan deze ragetlie-regel. Dit vergt echter de nodige tijd en moeite.

Het kabinet wil het daarom aantrekkelijker maken om na het bereiken van de pensioenleeftijd door te werken. Mogelijke maatregelen die zijn voorgesteld zijn: maximaal zes weken loondoorbetaling bij ziekte, beperking van de re-integratieverplichtingen voor werkgever en invoering van het wettelijk minimumloon voor AOW’ers. Onlangs, op 31 oktober 2014, heeft de Ministerraad dit voorstel van minister Asscher (PvdA) van Sociale Zaken besproken. Het wetsvoorstel moet nog bij de Tweede Kamer worden ingediend.