Een vergunning nodig om te (ver)bouwen? Zo gaat dat in zijn werk!

Ook al bent u eigenaar van een pand of grond, bouwen en verbouwen is niet zomaar toegestaan. Er is een groot aantal regels waar u zich aan moet houden. Veelal heeft u een omgevingsvergunning nodig. Hieronder wordt allereerst uiteengezet wanneer een omgevingsvergunning al dan niet is vereist. Vervolgens geef ik aan hoe de procedure verloopt en tot slot wat u kunt doen indien u het niet eens bent met de beslissing die wordt genomen.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Dat voor bouwwerkzaamheden in veel gevallen een omgevingsvergunning is vereist, volgt uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Via de omgevingsvergunning kan de overheid in één keer toestemming geven voor allerlei verschillende activiteiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden, het kappen van een boom of het maken van een aanbouw.

Een makkelijk hulpmiddel om te beoordelen of een omgevingsvergunning voor een bepaalde activiteit is vereist, is de vergunningcheck die u kunt doen op www.omgevingsloket.nl. Deze vergunningcheck geeft op basis van een online vragenlijst over de locatie en voorgenomen werkzaamheden aan of een vergunning is vereist.

Vergunningsvrij bouwen

Hoewel in veel gevallen een vergunning nodig zal zijn voordat u mag gaan bouwen, zijn er gevallen waarin u vergunningsvrij mag bouwen. Deze zijn te vinden in Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het gaat dan bijvoorbeeld om een aanbouw tot maximaal vier meter diep, het plaatsen van een dakkapel of het realiseren van een erfafscheiding door middel van een hek of schutting. Er gelden in al deze gevallen echter wel speciale eisen waaraan u zult moeten voldoen. Indien u hier vragen over heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

Het verloop van de procedure

Via www.omgevingsloket.nl kunt u de omgevingsvergunning vervolgens ook aanvragen. Dit kan zowel online als via een schriftelijk aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is op de website te vinden. Ook zult u de vergunning via de website van uw eigen gemeente aan kunnen vragen.

Na het doen van de aanvraag krijgt u zo snel mogelijk een bewijs van ontvangst toegestuurd. Ook ontvangt u een bericht waaruit onder andere blijkt welke voorbereidingsprocedure van toepassing is (zie hieronder) en wanneer de overheid een beslissing op de aanvraag zal nemen.

Er zijn twee voorbereidingsprocedures die de overheid kan volgen: de uitgebreide procedure of de reguliere procedure. Welke procedure moet worden gevolgd, volgt uit de Wabo. De uitgebreide (langere) procedure is met name bedoeld voor aanvragen waarvan de overheid het belangrijk vindt dat een grote groep belanghebbenden (veelal omwonenden) zijn mening kan geven.

In de meeste gevallen is echter de reguliere procedure van toepassing. Dat betekent dat de overheid binnen acht weken op de aanvraag moet beslissen. De overheid kan deze termijn eventueel met zes weken verlengen, wanneer het niet lukt om binnen acht weken een beslissing te nemen. Vervolgens zult u de beslissing ontvangen, waaruit blijkt of de vergunning al dan niet is verleend.

Niet eens met de beslissing?

Als de overheid uw aanvraag afwijst en dit volgens u onterecht is, kunt u bezwaar maken. U dient dan in principe binnen zes weken een bezwaarschrift op te sturen, waarin u aangeeft waarom u vindt dat de beslissing onjuist is.

U bent echter niet de enige die bezwaar kan maken tegen de beslissing. Ook andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Het zal dan meestal gaan om omwonenden, die het er niet mee eens zijn dat voor een bepaalde activiteit toestemming is verleend. Om dit te voorkomen is het van belang dat vooraf aan een verbouwing altijd goed overleg met de buren plaatsvindt.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft overigens geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit waartegen bezwaar is gemaakt (het al dan niet verlenen van de vergunning) geldig blijft totdat de overheid op het bezwaar heeft beslist. Tot die tijd mag er dus gewoon nog gebouwd worden in overeenstemming met de verleende vergunning. U kunt in dat geval echter wel verplicht worden de werkzaamheden achteraf terug te draaien.

Heeft u vragen met betrekking tot een omgevingsvergunning? Neem contact op met Sylvie Adriaanse.