Arbeidsongeschiktheid en Arbodienst

Een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht heeft betrekking op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Arbeidsongeschiktheid kan – vooral voor kleine werkgevers – vergaande gevolgen hebben. De werkgever draagt niet namelijk alleen een financiële last, maar moet tegelijkertijd een arbeidskracht missen. 

De specialisten van Van Till advocaten hebben veel ervaring in complexe zaken rondom arbeidsongeschiktheid. 

Positie van de werkgever bij arbeidsongeschiktheid

De werkgever is financieel verantwoordelijk voor een arbeidsongeschikte werknemer. Tijdens ziekte betaalt de werkgever het loon van de werknemer voor een gedeelte of volledig door. Deze verplichting geldt in beginsel voor twee jaar. Ook is de werkgever op grond van de Wet Verbetering Poortwachter verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Tijdens het re-integratietraject moet de werkgever zich overeenkomstig de Arbowet laten bijstaan door een (gecertificeerde) arbodienst of een bedrijfsarts. 

Tijdens een re-integratietraject kan een werkgever voor meerdere uitdagingen komen te staan. De werknemer kan bijvoorbeeld weigeren mee te werken aan re-integratie. De werkgever en werknemer kunnen van mening verschillen over de ziekte of re-integratie. De re-integratie kan ook geheel vastlopen. Een werkgever heeft dan meerdere opties om de re-integratie vlot te trekken, dan wel de werknemer te sanctioneren. 

Loonsanctie door UWV

Na afloop van de tweejarige ziekteperiode oordeelt het UWV of de werkgever genoeg heeft gedaan aan de re-integratie. Indien het UWV van mening is dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan, legt het in beginsel een loonsanctie op. De werkgever moet dan het loon van de werknemer maximaal één jaar doorbetalen. Tegen deze loonsanctie moet binnen 6 weken bezwaar gemaakt worden. Wij kunnen de werkgever daarin begeleiden en procederen regelmatig tegen het UWV vanwege opgelegde loonsancties.

Positie van de arbodienst bij arbeidsongeschiktheid

Een arbodienst (en bedrijfsarts) ondersteunt de werkgever bij het uitvoeren van het arbo- en verzuimbeleid. Gedurende het re-integratietraject adviseert de arbodienst de werkgever en begeleidt zieke werknemers en werkgevers. 

Het kan voorkomen dat een arbodienst tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden een fout maakt dan wel haar zorgplicht schendt. Indien daarvan sprake is, kan de werkgever de arbodienst aansprakelijk stellen voor de schade die hij als gevolg daarvan lijdt. 

Advocaat Arbodienst en Arbeidsongeschiktheid

Van Till advocaten heeft veel ervaring met complexe zaken op het gebied van Arbo wetgeving. Wij adviseren en (zo nodig) procederen in alle mogelijke geschillen rondom:

  • Aansprakelijkheid van Arbodienst
  • Aansprakelijkheid van bedrijfsarts
  • Loonsanctie UWV
  • Re-integratie zieke werknemer 

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden omtrent juridisch advies te bespreken.

juridisch medewerker Aurea Mayland

Aurea Mayland

Advocaat