Privacy en reclamerecht

Advocaat privacyrecht

Een advocaat privacyrecht kent de actuele ontwikkelingen in het privacyrecht en weet wat u moet doen als er zónder uw toestemming gebruik is gemaakt van persoonsgegevens, medische of financiële gegevens of via zoekmachines als Google eenvoudig beschadigende informatie over u is te vinden. Onze advocaat privacyrecht adviseert gemeenten en bedrijven, maar ook individuele personen en professionals in diverse sectoren.

Het belang van een advocaat privacyrecht

Privacyrecht en de bescherming hiervan is voor iedereen van belang. Zorginstellingen, scholen, banken, gemeenten, ondernemers, dienstverlenende bedrijven en ook burgers kunnen te maken krijgen met privacywetgeving waarbij u moet voldoen aan vele eisen. Een misstap hierin is snel gemaakt.

Invoering AVG

Met de invoering van de Europese Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens (AVG) op 25 mei 2018 is er steeds meer aandacht gekomen voor privacy. En terecht. Inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens- b.v. naam, adres, geboortedatum, foto, een combinatie met bankrekeningen en telefoonnummers- kan vergaande gevolgen hebben en is daarom een onrechtmatige daad.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of verwijdering eisen van persoonsgegevens, met een beroep op het recht op vergetelheid, kunnen effectieve middelen zijn. Ook kan soms schadevergoeding worden gevorderd.

Onze advocaat privacyrecht heeft ervaring met procedures op dit terrein en kan u goed adviseren wat de kansen en de risico’s zijn. De privacywet- en regelgeving is zeer uitgebreid. Het gaat niet alleen om de AVG, het Burgerlijk Wetboek maar ook om het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. De nationale en Europese rechtspraak ontwikkelen zich in hoog tempo. De spanning tussen vrijheid van meningsuiting en bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een constante. Goed om dus om een privacyrecht specialist te raadplegen.

“Met het sterk toegenomen gebruik van internet kunnen persoonsgegevens eenvoudig bewerkt, gedeeld en verspreid worden. Dat kan inbreuk betekenen op de persoonlijke levenssfeer. Tijdig ingrijpen bij onrechtmatig handelen is essentieel”.

Advocaat privacyrecht Ina Brouwer, Borg advocaten

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In verschillende mensenrechtenverdragen en in de Grondwet is vastgelegd dat iedereen recht heeft op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Daarbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van toepassing is in alle lidstaten van de Europese Unie, zijn regels opgenomen ter bescherming van die persoonsgegevens.

Privacyrichtlijn

De AVG is geen primeur. Reeds in 1995 werd er op Europees niveau de zogenoemde privacyrichtlijn aangenomen om het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens te reguleren. Deze richtlijn werd in Nederland geïmplementeerd onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Na 25 mei 2018 zijn de zowel de privacyrichtlijn als de Wbp ingetrokken om ruimte te maken voor de zeer gedetailleerde AVG.

Hiernaast is in Nederland de Uitvoeringswet AVG in werking getreden. Deze wet vult in Nederland de ruimte in die de AVG biedt aan de lidstaten. De AVG en de UAVG gelden samen op dit moment als de regelgeving inzake het recht op bescherming van de persoonsgegevens.

Voorkom een boete door Autoriteit Persoonsgegevens

Let op! Met de komst van de AVG zijn ook de boetbevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens flink uitgebreid.

Voorheen kon slechts een bestuurlijke boete worden opgelegd indien een overtreding van een privacyregel aan de orde was. Sinds 25 mei 2018 kan de Autoriteit Persoonsgegevens ook een bestuurlijke boete opleggen bij een schending de algemene verplichtingen die de wet stelt ten aanzien van de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens.

Schending privacyrecht

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het op een onzorgvuldige manier verwerken van persoonsgegevens;
  • Het langer bewaren van persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk;
  • Het misbruik maken van gevoelige informatie over burgers, zoals informatie over de politieke voorkeur of levensovertuiging (bijzondere persoonsgegevens);
  • Het onvoldoende beveiligen van persoonsgegevens. Een boete kan oplopen tot € 820.000,-!

Privacyrecht: de beleidsregels

Beleidsregels persoonsgegevens internet

Verantwoordelijken voor publicaties op internet moeten op eigen initiatief inzicht geven in het doel van de publicatie en in de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Betrokkenen hebben een breed recht op correctie. Ze mogen verantwoordelijken op grond van de AVG verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens indien ze feitelijk onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn ten aanzien van het doel van de verwerking.

Als de verwerkingsverantwoordelijke dat weigert kan een betrokkene deze voor de rechter dagen op grond van de AVG of wegens een onrechtmatige daad. In een dergelijke civiele procedure kan men staking van de publicatie, verwijdering van gegevens, vergoeding van materiële en immateriële schade vorderen. Ten aanzien van het recht op vergetelheid bestaat ook het relatief simpelere verzoekschriftprocedure open bij de civiele rechter.

Beleidsregels meldplicht datalekken

Onder een ‘datalek’ wordt kort gezegd verstaan dat persoonsgegevens bij derden terechtkomen die hiertoe in beginsel geen toegang mogen hebben. Het thema ‘datalekken’ betreft een samenkomst van verschillende aspecten die binnen een bedrijf of overheidsinstelling direct een rol spelen: privacy, beheer van data, ICT, security, inzicht in financiële risico’s en de nodige juridische vraagstukken.

De AVG verplicht de verwerkingsverantwoordelijke om binnen 72 uur melding te doen van een datalek bij de AP. De melding moet informatie bevatten over onder meer de aard en omvang van het lek en de maatregelen die zijn genomen om de mogelijk nadelige gevolgen ervan te beperken.

Deze gevolgen kunnen bestaan uit schade die derden lijden door bijvoorbeeld de aantasting in eer en goede naam of identiteitsfraude ten gevolge van het lek. De ontstane schade kan leiden tot aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke die na een lek niet de nodige stappen heeft genomen.

Wet- en regelgeving

De belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van privacy is:

Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens heeft diverse beleidsregels gepubliceerd. Bijvoorbeeld over datalekken en de daaraan gekoppelde meldplicht of het cameratoezicht.

Strafrecht en privacy

In het strafrecht wordt het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vaak beperkt door de inzet van opsporingsmethoden als observatie, infiltratie en het ‘runnen’ van informanten, waarvoor een wettelijke regeling bestaat. Het komt ook veelvuldig voor dat gegevens, die in een andere dan de strafrechtelijke context worden verzameld, worden aangewend voor strafrechtelijk onderzoek.Het is begrijpelijk dat juist in het strafrecht de afweging van inbreuken op de privacy in het licht van de veiligheid aan de orde is. Ter opsporing van strafbare feiten is het soms noodzakelijk dat bepaalde, privacygevoelige, informatie op tafel komt en beoordeeld wordt. De grondslag hiervan wordt gevormd in formele wetgeving. Deze wetgeving geeft daarnaast ook grenzen aan.

Bij een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit, bij een vermoeden dat in georganiseerd verband ernstige misdrijven worden gepland en gepleegd en bij aanwijzingen van een terroristisch misdrijf kan het gelegitimeerd zijn inbreuk te maken op de privacy van de burger.

Nederland: het meest getapte land van de wereld!

Met de ontwikkelingen in de maatschappij zijn ook de strafvorderlijke opsporingsmethoden uitgebreid. Nederland is inmiddels het meest getapte land van de wereld! De privacy lijkt in deze ontwikkelingen het onderspit te delven ten gunste van de veiligheid. En dit geldt ook ten opzichte van de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van strafbare feiten.

Informatie uitwisselen

Het is altijd de vraag in hoeverre informatie mag worden uitgewisseld, gebruikt en gekoppeld, maar het is nog meer de vraag of derden, anders dan politie en justitie, zich hebben gehouden aan hun eigen taken, bevoegdheden en verplichtingen. Controle op de verkrijging, verwerking en gebruikmaking van privacygevoelige gegevens is een belangrijke taak voor de strafrechtadvocaat.

Onze privacyrecht specialist

Al deze wetten hebben te maken met overheidsinformatie en hoe daarmee moet worden omgegaan: door wie en wanneer die informatie mag worden ingezien, hoe openbaar de informatie is, maar ook hoe de privacy van individuele of groepen burgers is gewaarborgd. Van groot belang is de afweging welke actie op welk moment de juiste is.

Laat u hiervoor adviseren door een advocaat privacyrecht.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Ina Brouwer

Advocaat