Auteursrecht

Advocaat auteursrecht

Een advocaat auteursrecht inschakelen kan verstandig zijn, er is vaak veel meer mogelijk dan u denkt. Bent u ondernemer, schrijver, fotograaf of musicus en ziet u op diverse websites uw teksten, foto’s of zelfs uw producten verschijnen zonder dat u daar toestemming voor heeft gegeven? Worden uw naam en portret gebruikt in programma’s of op websites om u in een kwaad daglicht te stellen? Schakel dan een advocaat auteursrecht in.

Het belang van een advocaat auteursrecht

Bij auteursrechtelijke zaken kan er snel schade ontstaan, daarom is een advocaat auteursrecht van groot belang. Verwarring ligt namelijk op de loer, zeker als bijvoorbeeld het oorspronkelijke product daalt in prijs of niet meer wordt verkocht omdat de nabootser het product goedkoper aanbiedt. Helaas weten klanten en relaties vaak niet dat er sprake is van namaak of een kopie.

Dat geldt ook als uw naam of portret wordt gebruikt om u persoonlijk of uw onderneming te beschadigen. En wat is er over van de economische waarde van een format voor een televisieprogramma als dit is nagebootst? De schade kan aanzienlijk zijn en een advocaat auteursrecht kan dan adviseren over de te nemen juridische acties.

“Bij auteursrechtelijke inbreuken hebben beide partijen vaak meer baat bij een schikking dan bij langdurig procederen, maar er zijn ook andere middelen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt het recht op correctie of verwijdering bij schending van het portretrecht of bij onjuiste informatie over personen. In alle gevallen geldt: hoe sneller men optreedt, hoe meer mogelijkheden om de schade te beperken. Lukt dat niet dan zal de auteursrechtelijke inbreuk, inclusief een vordering tot schadevergoeding, aan de rechter moeten worden voorgelegd. Ook daar hebben wij ervaring in.”

Wanneer heeft u in de praktijk met auteursrechten te maken?

Ondernemers, architecten, fotografen, componisten, schilders maar ook uitvinders, schrijvers en creatieve ontwerpers hebben te maken met auteursrechten. Soms zijn er contracten gesloten met werkgevers en is het onduidelijk waar het auteursrecht ligt. Ook kan het zijn dat een speciale uitvinding of format voor een programma wordt overgenomen door een grote partij, uiteraard zonder toestemming. Of uw zelf ontworpen poster wordt gedownload en gekopieerd door een groot winkelbedrijf. Uw composities zijn te beluisteren op de website van een ander. Dan kunt u zich beroepen op het auteursrecht.

Nabootsing

Er kan ook sprake zijn van nabootsing met grote commerciële gevolgen. Een bekend voorbeeld is de nabootsing van het beroemde Nijntje van de tekenaar Dick Bruna. De nabootsing leidde tot een verbod van kopiëren door de Rechtbank Amsterdam op straffe van een dwangsom.

Auteursrechtelijke conflicten kunnen zich ook voordoen in een publiek-­private samenwerking. Een overheid die werk gebruikt van een partij met wie ze samenwerkt kan worden aangesproken op grond van de Auteurswet, maar ook op grond van een onrechtmatige daad. In het verlengde van het auteursrecht ligt het merkenrecht en octrooirecht ofwel het intellectueel eigendom.

Wilt u weten of u te maken heeft of krijgt met auteursrecht? Leg gerust uw vraag voor aan onze advocaat.

Achtergrond auteursrecht

De Auteurswet beschermt de maker van een werk van letterkundige, kunstzinnige of wetenschappelijke waarde. In de praktijk gaat het om veel meer: tekst, muziek, toneelstukken, foto’s, computerprogramma’s, bouwwerken, producten en projectplannen kunnen auteursrechtelijk beschermd zijn.

De Hoge Raad heeft zelfs bepaald dat een bepaalde geur auteursrechtelijk beschermd is, Lancome versus Kecofa. Er moet altijd aan een tweetal eisen zijn voldaan:

  • Het werk moet oorspronkelijk zijn en
  • Het moet de creatieve prestatie zijn van de maker zelf.

Er zijn ook uitzonderingen. Wie een boek schrijft in dienstverband heeft alleen het auteursrecht als dat van tevoren is afgesproken. Zo niet, dan komt het toe aan de werkgever.

Onze auteursrecht specialist

Onze advocaat auteursrecht adviseert u praktisch en strategisch, treedt snel en adequaat op en dwingt zo nodig naleving van uw auteursrechtelijke aanspraken af met een gerechtelijke procedure. Waar mogelijk proberen wij uw auteursrechtelijke kwestie in een zo vroeg mogelijk stadium beheersbaar te maken.