Compliance

Compliance specialist

Bent u ondernemer, een directielid, commissaris of manager en bent u geconfronteerd met een toezichthouder die het functioneren van uw onderneming onder de loep neemt? Compliance is uitermate belangrijk voor uw onderneming, maar gaat gepaard met veel wet- en regelgeving. Laat u adviseren door Van Till advocaten en maak uw organisatie bij voorbaat compliant.

Het belang van een compliance specialist

Toezicht is gericht op het voorkomen van maatschappelijk ongewenste effecten. Daarbij gaat het om het voldoen aan kwaliteitseisen die bijvoorbeeld voor levensmiddelen gelden of specifiek zijn de financiële sector, voor het onderwijs of de gezondheidszorg. Het kan gaan om de bescherming van het milieu of om het beperken van veiligheidsrisico’s, zoals het geval kan zijn bij het werken met gevaarlijke stoffen of materialen.

Laat uw positie door een compliance specialist bepalen, zo weet u snel waar u aan toe bent. Wij beschikken over ruime kennis en ervaring op het gebied van compliance, good governance, legal awareness en adviseren raden van bestuur en commissarissen op deze terreinen.

“Specifiek daarvoor aangewezen toezichthoudende autoriteiten bewaken actief het naleven van de regels die gelden voor uw branche. Het niet naleven van deze regels kan zeer ingrijpende gevolgen hebben, denk aan boetes. Een goede compliance is dan ook van belang voor uw onderneming“.

Compliance specialist Pieter Huisman, Van Till advocaten

Soorten toezicht en toezichthouders

De overheid voert verschillende soorten toezicht uit. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Nalevingstoezicht: het toezicht op de naleving van wetten en regels, denk aan de AFM en De Nederlandsche Bank voor wat betreft onder meer de Wet op het financieel toezicht en de Arbeidsinspectie die onder andere illegale arbeid bestrijdt.
 • Kwaliteitstoezicht: het toezicht op het verzorgen van voldoende kwaliteit, denk aan onder andere de Onderwijsinspectie die toezicht houdt op scholen.
 • Markttoezicht: het toezicht op de goede werking van de markt, denk aan onder andere de Autoriteit Consument en Markt (ACM) die erop toeziet dat bedrijven geen kartels vormen en consumenten zorgvuldig worden behandeld.

Belangrijke toezichthouders in Nederland

Met de toenemende decentralisatie van overheidstaken is de regelgeving en het toezicht hierop steeds verder uitgebreid. Elk ministerie kent zijn voorschriften en heeft een toezichthoudend orgaan. Inmiddels bestaat er al een aanzienlijk aantal toezichthouders zoals de:

 • Inspectie SZW
 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)
 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
 • Inspectie van het onderwijs (IvhO)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Kansspelautoriteit.

Daarnaast hebben ook gemeenten, provincies, Douane, Belastingdienst, regionale uitvoeringsdiensten, Rijkswaterstaat, UWV, de politie en waterschappen belangrijke toezichthoudende taken.

Toezichthouders financiële sector voor prudentieel toezicht, gedragstoezicht en systeemtoezicht

Binnen de financiële sector kunnen we bovendien onderscheid maken tussen het zogenaamde prudentieel toezicht waarbij de soliditeit van de financiële instelling wordt bewaakt, het gedragstoezicht dat is gericht op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliëntenen het systeemtoezicht dat ziet op het functioneren van het financieel stelsel als geheel.

De Nederlandsche Bank voert in hoofdzaak het prudentieel toezicht en het systeemtoezicht uit. De AFM voert in hoofdzaak het gedragstoezicht uit.

Onze compliance specialisten

In onze dagelijkse praktijk merken wij hoe belangrijk het is dat ondernemers en overheid tijdig hulp inroepen van ervaren advocaten die effectief kunnen omgaan met de actuele ontwikkelingen op dit terrein.

maxime barmentlo

Maxime Barmentlo

Juridisch medewerker

Pieter Huisman

Partner