Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht is voor het grootste deel gebaseerd op Europees recht. In diverse Europese richtlijnen is opgenomen wanneer een overheidsopdracht Europees moet worden aanbesteed. Deze richtlijnen moeten op grond van Europees recht verplicht worden overgenomen (geïmplementeerd) in de nationale wetgeving. In Nederland is dit gebeurd in de Aanbestedingswet, waardoor de regels dwingend zijn voorgeschreven.

Wanneer moet een opdracht worden aanbesteed?

Aanbestedingsplichtige opdrachtgevers worden ook aanbestedende diensten genoemd. Aanbestedende diensten zijn overheidsinstellingen, maar ook instellingen die voor een belangrijk deel door de overheid worden gefinancierd of waarop de overheid toezicht houdt of leiding aan geeft. Denk bij deze laatste categorie bijvoorbeeld aan universiteiten of academische ziekenhuizen. Als dergelijke instellingen een opdracht in de mark willen zetten, zullen zij dat in veel gevallen door middel van een Europese of nationale aanbestedingsprocedure moeten doen. Zo krijgen ondernemers gelijke kansen om te kunnen meedingen naar de opdracht. Alleen al in Nederland wordt door de overheid ieder jaar voor tientallen miljarden euro’s aanbesteed. Het is daarom de moeite waard juridische hulp in te roepen bij de voorbereiding van en inschrijving in het kader van een aanbestedingstraject.

Optreden tegen een schending van het aanbestedingsrecht?

Als u het niet eens met een wijze waarop een aanbestedingsprocedure verloopt, dan kunt u daartegen optreden. Bijvoorbeeld omdat u bent uitgesloten van deelname aan de aanbesteding, omdat u vindt dat buitenproportionele eisen worden gesteld door de aanbestedende dienst of omdat u van mening bent dat de opdracht ten onrechte aan een van uw concurrenten is gegund. Ook komt het voor dat een aanbestedende dienst een bepaalde opdracht niet heeft aanbesteed, terwijl dat verplicht was. In bepaalde gevallen biedt de Aanbestedingswet dan mogelijkheden om die opdrachtverlening weer ongedaan te maken.

Een inschrijver die wordt geconfronteerd met een onregelmatigheid in een aanbesteding doet er goed aan zo vroeg mogelijk in de aanbestedingsprocedure te protesteren bij de aanbestedende dienst. Als u daarbij tegen een weigerachtige houding van de aanbestedende dienst stuit, zal tijdig – in veel gevallen vóór de inschrijfdatum – een procedure in kort geding moeten worden gestart bij de voorzieningenrechter. Als u voor de inschrijfdatum bekend was (of behoorde te zijn) met onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure, dan zult u die bezwaren ook voor de inschrijfdatum moeten aankaarten. Anders loopt u het risico dat u dit later niet meer aan de orde kunt stellen bij de voorzieningenrechter.

Onze aanbestedingsspecialisten

Wij adviseren en ondersteunen tijdens het inschrijvingsproces, maar ook kort geding procedures weten wij met grote regelmaat winnend af te ronden.

advocaat partner Lex de Jager

Lex de Jager

Partner

advocaat Jelmer Overdijk

Jelmer Overdijk

Advocaat