Bestuursrecht

Het bestuursrecht heeft betrekking op de relatie tussen de burger en de overheid. Particulieren en bedrijven komen vooral in aanraking met bestuursrecht wanneer zij een vergunning nodig hebben of wanneer de geldende regels worden overtreden en er bijvoorbeeld een last onder dwangsom wordt opgelegd. Tegen besluiten van de overheid kan dan bezwaar worden ingediend. Meer concreet kunt binnen het bestuursrecht bijvoorbeeld te maken krijgen met de volgende onderwerpen:

  • Bezwaar en beroep bij een omgevingsvergunning
  • Planschade bij een nieuw bestemmingsplan
  • Schadevergoeding bij een overheidsbesluit
  • Toeslagen, uitkeringen en persoonsgebonden budgetten
  • Arbeidszaken voor ambtenaren

Juridisch advies door Van Till Advocaten

Er zijn vaak meerdere wetten en regels van toepassing op de besluiten van een overheidsorgaan. Dit maakt het bestuursrecht een ingewikkeld rechtsgebied. Bezwaar of beroep op overheidsbesluiten is voor particulieren of bedrijven dan ook vaak lastig. Van Till Advocaten heeft een gespecialiseerd team op het gebied van bestuursrecht en de Awb. Door hun ruime ervaring kunnen zij u met elk onderwerp in dit rechtsgebied van dienst zijn.

Bestuursrechtelijke procedure

Elke procedure binnen het bestuursrecht verloopt in grote lijnen op dezelfde manier. De procedure start vanuit de beslissing van het overheidsorgaan. Een belanghebbende kan hiertegen binnen 6 weken bezwaar indienen. Een belanghebbende is in ieder geval degene die aan het bestuursorgaan om een beslissing gevraagd heeft, maar ook een derde kan een belanghebbende zijn. Wanneer een particulier of bedrijf bezwaar aantekent moet het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar nemen. Als de indiener het niet eens is met deze beslissing op bezwaar kan hij in beroep gaan. Een beroepschrift moet binnen 6 weken na de beslissing op bezwaar worden ingediend bij het bevoegde rechtscollege, meestal de Rechtbank. Meestal kan de indiener van het beroep het beroepschrift toelichten tijdens een mondelinge behandeling. Het bestuursorgaan kan tijdens deze zitting ook een toelichting op de beslissing geven. Mocht u het niet mee eens zijn met de uitspraak van de rechter, dan is het in de meeste gevallen mogelijk om in hoger beroep te gaan. Deze procedure lijkt op de beroepsprocedure bij de rechtbank. Het hoger beroep wordt meestal behandeld door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook zijn er een aantal bijzondere hoger beroepscolleges, zoals bijvoorbeeld het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Onderwerpen binnen het bestuursrecht

Het bestuursrecht bevat verschillende onderdelen. Hieronder behandelen wij enkele veelvoorkomende onderwerpen binnen het bestuursrecht.

Omgevingsvergunning

Als u van plan bent iets te (ver)bouwen of te slopen, dan is het vaak nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit doet u bij de gemeente. Bij de gemeente kunt u ook informeren of het verplicht is een vergunning aan te vragen. Het kan namelijk zijn dat de bouw- of sloopwerkzaamheden vergunningsvrij kunnen worden uigevoerd.

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan wordt bepaald wat er op een perceel grond mag gebeuren. Er wordt bijvoorbeeld beschreven of een perceel bedoeld is voor wonen, winkels of industrie. U kunt invloed uitoefenen op een bestemmingsplan door een zienswijze in te dienen wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage op het gemeentehuis ligt. De gemeente moet vervolgens uw zienswijze in overweging nemen bij de finale afweging voor het bestemmingsplan. Een ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage, daarna heeft een gemeente 12 weken de tijd om alle zienswijzen te behandelen en een uiteindelijk bestemmingsplan op te stellen. Tot slot heeft de gemeente 2 weken de tijd om het nieuwe bestemmingsplan bekend te maken. Bent u het niet eens met het nieuwe bestemmingsplan of met de afhandeling van uw zienswijze? Dan kunt u beroep aantekenen tegen de wijzigingen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om beroep aan te tekenen is het wel noodzakelijk dat u eerst een zienswijze ingediend heeft. Deze regel is niet van toepassing op wijzigingen die doorgevoerd zijn in de 12 weken tussen het ontwerp en het uiteindelijke bestemmingsplan.

Planschade door bestemmingsplan

Het kan zijn dat u door een nieuw bestemmingsplan schade oploopt. Uw huis of grond kan bijvoorbeeld minder waard worden doordat de gemeente vlakbij uw woning een snelweg gaat aanleggen. U kunt dan binnen vijf jaar een schadevergoeding vragen als u van mening bent dat u schade oploopt door het plan. Dit verzoek dient u in bij de gemeente. Op het besluit van de gemeente kunt u vervolgens weer bezwaar aantekenen.

Schadevergoeding bij overheidsbesluit

Een besluit van een overheidsorgaan kan ervoor zorgen dat u schade lijdt. In deze gevallen kunt u een schadevergoeding eisen. We onderscheiden bij deze gevallen twee soorten schadevergoeding.

Nadeelcompensatie bij rechtmatige besluiten

Nadeelcompensatie is vergelijkbaar met planschade. Het besluit van de overheid is rechtmatig genomen, maar leidt desondanks tot schade. Denk bijvoorbeeld aan de schade die ontstaat als gevolg van de aanleg van een spoorlijn. De aanleg van de spoorlijn is op zichzelf rechtmatig,maar u ondervindt daarvan onevenredig veel hinder omdat uw bedrijf langs het tracé is gevestigd.

Schadevergoeding bij onrechtmatig handelen

Als u schade ondervindt door een onrechtmatig overheidsbesluit, dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Een bestuursorgaan kan op twee manieren onrechtmatig handelen. Besluiten Wanneer een overheidsinstantie een besluit neemt kan dit later door de rechter vernietigd worden. Deze vernietiging maakt het besluit onrechtmatig. Alle schade die geleden is door het besluit kan doorgaans aan het bestuursorgaan toegerekend worden. De benadeelde partij heeft in dit geval recht op een schadevergoeding. Bij deze regeling is het belangrijk dat aangetoond kan worden dat de schade niet geleden zou zijn wanneer het overheidsorgaan een rechtmatig besluit had genomen. Feitelijke handeling De tweede mogelijkheid voor schadevergoeding bij onrechtmatig handelen is bij een feitelijke handeling. Vaak ontstaat schade door een feitelijke handeling bij nalatigheid of onzorgvuldigheid. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een bestuursorgaan besluit een weg aan te leggen en er bij deze aanleg fouten worden gemaakt. Door deze fouten ontstaat er schade aan de huizen in de buurt. De huiseigenaren kunnen dan een schadeclaim indienen. De weg valt immers onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Neem contact op met een bestuursrecht advocaat van Van Till

Doordat het bestuursrecht zeer complex is, is het verstandig om een bestuursrecht advocaat in te schakelen wanneer u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van een bestuursorgaan. Van Till Advocaten staat zowel ondernemingen, particulieren als overheidsinstanties bij. Neem gratis contact met ons op voor juridisch advies, door te bellen naar 020 470 0177 of het onderstaande contactformulier in te vullen.

maxime barmentlo

Maxime Barmentlo

Juridisch medewerker

Heidi Dekker

Partner

Pieter Huisman

Partner

Laurien Huisman

Laurien Huisman

Juridisch medewerker