Gezondheidsrecht

Advocaat gezondheidsrecht

Wat kan een advocaat gezondheidsrecht betekenen voor uw gezondheidsrechtelijke vraag of kwestie? De gezondheidszorg is een branche met hele specifieke wet­- en regelgeving waarin vanaf 1 januari 2016 veel is veranderd. Bent u een zorgaanbieder of particulier en heeft u een geschil? Laat u dan adviseren door onze advocaat gezondheidsrecht, samen met u brengen wij de mogelijkheden van uw zaak in kaart.

Het belang van een advocaat gezondheidsrecht

Medische beroepsbeoefenaren – artsen en paramedici – moeten zich bij de behandeling van hun patiënten aan veel regels houden, zo dienen:

 • Patiënten op de juiste wijze te worden geïnformeerd;
 • Patiënten gewezen te worden op de risico’s van een operatie;
 • Medische beroepsbeoefenaren de op dat moment geldende protocollen na te leven.

Het gezondheidsrecht omvat alle rechten en plichten van patiënten, zorgverleners, medische aansprakelijkheid, zorgovereenkomsten, de kwaliteit van de zorg en de organisatie van zorginstellingen.

Heeft u te maken met een geschil, dan is vroegtijdige bijstand van een advocaat gezondheidsrecht gewenst om uw aansprakelijkheid in kaart te brengen en het contact tussen de partijen goed te laten verlopen.

Onze advocaat gezondheidsrecht kent alle spelregels: u bent altijd welkom voor advies.

Belangrijke ontwikkelingen in het gezondheidsrecht

Het gezondheidsrecht is een breed en dynamisch rechtsgebied waarvan wij de ontwikkelingen op de voet volgen, denk aan:

 • De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Deze wet brengt veel wijzigingen voor zorginstellingen en zorgverleners met zich mee.
 • De ontwikkeling in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector die per 1 januari 2016 een belangrijke wijziging heeft ondergaan, dit betreft aspecten rondom de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen in de zorg.
 • Het privacy-aspect verkrijgt ook steeds meer aandacht in de zorgsector. Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken – uit de Wet bescherming persoonsgegevens – ook voor zorginstellingen. De Autoriteit Persoonsgegevens biedt concrete handvatten voor zorginstellingen waarmee de bescherming van patiëntgegevens kan worden gewaarborgd.

Het is van groot belang de ontwikkelingen continue te volgen en in wetgeving neergelegde vereisten correct na te leven: bij niet naleving ligt namelijk een bestuurlijke boete op de loer.

Voorbeelden van gezondheidsrechtelijke vraagstukken

Denk aan de patiënt die na het ondergaan van een operatie aanzienlijke lichamelijke klachten ondervindt welke rechtstreeks het gevolg zijn van de operatie. Met name de operateur en de anesthesioloog zijn voorafgaand, gedurende en na afloop van een operatie verplicht bepaalde toetsmomenten na te leven en deze schriftelijk bij te houden. Het positioneren van een patiënt op de operatietafel is één van deze cruciale toetsmomenten.

Een ander voorbeeld van de BIG­-geregistreerde zorgverlener die door de patiënt aansprakelijk wordt gesteld vanwege een – vanuit het oogpunt van de patiënt – mislukte ingreep of operatie. Van geheel andere orde is de vraag van een HR-adviseur of bestuurder over de hoogte van een bezoldiging voor een topfunctionaris in een zorginstelling.

Onze advocaten gezondheidsrecht staan u bij in een breed scala van gezondheidsrechtelijke vraagstukken:

 • BIG­-registratie
 • Medisch strafrecht en euthanasie
 • Tuchtrecht / medische aansprakelijkheid
 • Mensenrecht op zorg
 • Privacy in de gezondheidszorg en het uitwisselen van gegevens (elektronisch
  patiëntendossier EPD)
 • Indicatiestelling AWBZ
 • Geschillen met cliënten­ / patiëntenraden
 • Rechten van patiënten of belangenorganisaties
 • Kwaliteit en veiligheid in de zorg en het toezicht daarop
 • Disfunctioneren van medisch specialisten
 • Goed bestuur van zorginstellingen, denk aan bezoldigingsmaxima et cetera.

Onze gezondheidsrecht specialisten

Wij adviseren particulieren, ziekenhuizen, organisaties in de geestelijke gezondheids-, gehandicapten- en thuiszorg en individuele beroepsbeoefenaren. Ook tuchtzaken, medische aansprakelijkheid, het klachtrecht en vragen met betrekking tot veiligheid en kwaliteit in de zorg behoren tot onze expertise.

Ingrid Morrema

Advocaat en mediator

Ina Brouwer

Advocaat