Wet Bibob

Wet Bibob specialist

Bent u ondernemer en is uw vergunning of subsidie op grond van de Wet Bibob geweigerd of ingetrokken? Doet u mee aan een aanbesteding? Of kondigt de gemeente aan een Bibob onderzoek uit te voeren? Na enige tijd wordt u geïnformeerd over het voornemen om de vergunning niet af te geven, de subsidie niet te verstrekken of u wordt uitgesloten van de aanbesteding. Wat nu?

Het belang van een Bibob specialist

Bepaalde branches hebben met de Wet Bibob te maken, zoals bijvoorbeeld de horeca, coffeeshops, seksinrichtingen, speelautomatenhallen, beroeps- en openbaar vervoer, bouw, ICT en milieu. De overheid acht de kans aanwezig dat criminele organisaties binnen deze branches misbruik maken van vergunningen en subsidies of van een gunning ná aanbesteding.

Voorkom problemen en vertragingen met de Wet Bibob. Van Till advocaten kan tegen het voorgenomen besluit van de overheid (meestal: een gemeente) een zienswijze indienen om zo het proces te beïnvloeden. Daarna dienen wij een bezwaar in en gaan er alles aan doen om uw Bibob kwestie positief af te ronden.

“Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen een Bibob advies, maar wij kunnen wel een bezwaar indienen op het moment dat de – gevraagde – vergunning et cetera is geweigerd, ingetrokken of slechts onder voorwaarden wordt verleend. Bij dat bezwaar kan dan tevens het – op grond van de Wet Bibob – verleende advies aan de orde worden gesteld“.

Bibob specialist Pieter Huisman, Van Till advocaten

Belangrijke consequenties voor ondernemers

Landelijk Bureau Bibob (LBB) advies

Het door het LBB uit te voeren onderzoek gaat veel verder dan de screening van de gemeente. Het LBB heeft toegang tot diverse bronnen, denk aan: de Kamer van Koophandel, het Kadaster, politiegegevens, justitiële documentatie en informatie van de Belastingdienst en Arbeidsinspectie. Het LBB kan adviseren dat er geen gevaar bestaat dat de vergunning misbruikt zal worden. Men kan ook adviseren dat gevaar in mindere mate bestaat of dat er juist sprake is van ernstig gevaar.

De gemeente zal – afhankelijk van het advies – de vergunning afgeven en hier voorwaarden aan verbinden, dan wel de vergunningsaanvraag weigeren of een reeds verleende vergunning intrekken.

Bibob screening

Op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) bestaat de mogelijkheid om personen of ondernemingen te screenen bij de aanvraag van een vergunning of een subsidie of bij het meedoen in een aanbesteding.

De gemeente verricht zelf de eerste screening. Deze richt zich in eerste instantie op de aanvrager, de bedrijfsstructuur, de leidinggevenden van het bedrijf, de manier waarop het bedrijf gefinancierd wordt en op de financier(s) zelf. Ook de eigenaar van het pand kan onderwerp van de screening zijn. Als er na deze screening nog vragen zijn, kan de gemeente aankloppen bij het Landelijk Bureau Bibob (het LBB) om advies te vragen.

Negatief Bibob advies

Vergunningen en subsidies kunnen op grond van de Wet Bibob geweigerd of ingetrokken worden als het vermoeden bestaat dat deze worden misbruikt om strafbare feiten te plegen of om financiële voordelen uit strafbare feiten in de onderneming onder te brengen, bijvoorbeeld door het witwassen van geld.

Ook kan een vergunning worden geweigerd als een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning te krijgen (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping).

Onze Bibob specialisten

Onze specialisten kunnen u voorzien van strategisch advies.

maxime barmentlo

Maxime Barmentlo

Juridisch medewerker

Solange Drieshen

Advocaat

Pieter Huisman

Partner