Handelen namens een BV i.o.

Een vennootschap in oprichting is geen rechtspersoon of rechtsvorm van andere aard en derhalve geen zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. Wel kunnen de oprichters van een vennootschap al voordat de vennootschap daadwerkelijk is opgericht met derden handelen met de bedoeling de vennootschap i.o. na haar oprichting aan de door de oprichters verrichte rechtshandelingen te binden.

Artikel 2:203 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat uit rechtshandelingen, verricht namens een op te richten BV met beperkte aansprakelijkheid, slechts rechten en verplichtingen voor de vennootschap ontstaan wanneer de vennootschap die rechtshandelingen na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt.

Uit een uitspraak van de Rechtbank Breda valt af te leiden dat onder rechtshandelingen tevens kan worden verstaan: het instellen van een vordering in rechte. Wanneer tijdens de procedure de vennootschap daadwerkelijk wordt opgericht, kan die vennootschap de procedure voortzetten en daarmee worden de processuele handelingen die door de oprichter namens de vennootschap i.o. zijn verricht, bekrachtigd.