Hoe werkt de nieuwe cookiewet?

Op 11 maart 2015 is de “nieuwe” cookiewet in werking getreden. Hiermee worden de regels omtrent het plaatsen van cookies op de computers van internetgebruikers enigszins versoepeld. Deze aanpassing maakt echter niet dat alle “hinderlijke” pop-ups waarmee om instemming met de plaatsing van cookies wordt gevraagd verdwijnen. Een korte uitleg.

Het plaatsen van cookies is in beginsel slechts toegestaan (conform artikel 11.7a lid 1 Telecommunicatiewet) op de voorwaarde dat degene op wiens computer de cookies worden geplaatst:

Vooraf (dus voor het plaatsen van het cookie) is voorzien van duidelijke en volledige informatie, en daarvoor toestemming heeft verleend.

Dit komt erop neer dat de internetgebruiker voordat een cookie wordt geplaatst in principe altijd over het cookie en wat deze doet moet worden geïnformeerd en dat de internetgebruiker tevens om toestemming moet worden gevraagd voordat het cookie wordt geplaatst. Onder de oude regeling was er slechts een beperkte uitzondering op deze bepaling: alleen functionele (technische) cookies mochten worden geplaatst zonder de internetgebruiker vooraf daarover te informeren en om toestemming te vragen. Voor analytics cookies die het gedrag van een bezoeker op de website registreerden moest aldus ook toestemming worden gevraagd.

De nieuwe cookiewet bepaalt nu onder andere echter dat het ook is toegestaan om zonder de internetgebruiker vooraf te informeren en zonder haar vooraf toestemming te vragen, een cookie te plaatsen teneinde informatie te verkrijgen over de kwaliteit of de effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij.  Cookies die bijvoorbeeld registreren hoe de website dus door een bezoeker wordt gebruikt. Voorwaarde voor het “zomaar” plaatsen van deze cookies is echter wel dat de plaatsing van het cookie geen of slechts geringe gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken abonnee of gebruiker.

De wet regelt niet of ook specifiek de cookies van Google analytics zijn toegestaan. Echter, wanneer deze aan de hiervoor genoemde vereisten (meten van kwaliteit en/of effectiviteit en geen tot geringe privacyinbreuk) voldoen lijkt de plaatsing van deze cookies geen problemen op te leveren. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft bovendien een handleiding uitgegeven voor het privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Wanneer aan deze leidraad wordt voldaan, wordt in ieder geval aan de Wet bescherming persoonsgegevens voldaan. Aannemelijk is dat er in dat geval ook aan de nieuwe cookiewet wordt voldaan (immers geen privacyinbreuk).

Hieruit volgt echter niet dat alle soorten (analytics) cookies onder de nieuwe uitzondering vallen. Voor cookies waarin bijvoorbeeld meer wordt opgeslagen dan informatie over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst (cookies die de internetgebruiker bijvoorbeeld volgen over het gehele internet wegens remarkting) of cookies die een niet-geringe inbreuk zijn op de privacy van de internetgebruiker (ip-adressen of huisadressen worden volledig in de cookie opgeslagen) moet nog altijd op de “oude” manier vooraf geïnformeerde toestemming worden gevraagd; middels een pop-up dus.