Hof Amsterdam: appartementseigenaar mag appartement niet tijdelijk verhuren

In hoeverre staat het een appartementseigenaar vrij zijn appartement tijdelijk te verhuren aan derden? Het Gerechtshof Amsterdam heeft hierover vorige week uitspraak gedaan. Deze zaak werd gevoerd door een appartementseigenaar tegen een Vereniging van Eigenaren (welke laatste werd bijgestaan door Van Till Advocaten).

De appartementseigenaar verhuurde zijn appartement regelmatig voor een korte periode aan toeristen in de vorm van een short stay/bed & breakfast. Vanwege de overlast die hiermee gepaard ging, had de VvE bepaald dat de appartementseigenaar de short stay en bed & breakfast activiteiten moet staken.

Op verzoek van de appartementseigenaar boog de kantonrechter, die de zaak in eerste aanleg behandelde, zich over de vraag of ingebruikgeving van een appartement voor een korte periode binnen de bestemming ‘woning’ valt en daarom is toegestaan. De kantonrechter was van mening dat dit niet het geval was en stelde de appartementseigenaar in het ongelijk.

In hoger beroep oordeelt het hof dat de tekst van de splitsingsakte leidend is en dat de in die akte tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling daarbij van belang is. Deze splitsingsakte staat toe dat de eigenaar zijn appartement met inbegrip van de gemeenschappelijke gedeelten aan een ander in gebruik kan geven, mits de eigenaar ervoor zorg draagt dat die derde een door hem ondertekende verklaring afgeeft dat hij de bepalingen van het reglement zal naleven. Dergelijke verklaringen zijn nooit door de VvE ontvangen.

Bovendien is het voldoen aan deze voorwaarde praktisch ondenkbaar bij ingebruikgeving voor kortere periodes aan toeristen. Deze voorwaarde ziet daarom op reguliere ingebruikgeving voor de langere termijn, waarmee het hof de door de VvE voorgestane uitleg bevestigt. Het hof is derhalve tot de conclusie gekomen dat deze wijze van ingebruikgeving wordt aangemerkt als bedrijfsmatige exploitatie en dit is strijdig met de splitsingsakte.

Kortom, het aanbieden van short stay/bed & breakfast door appartementseigenaren is niet toegestaan.