Inzage in personeelsdossier?

Een werkgever beschikt noodzakelijkerwijs over veel persoonsgegevens van zijn werknemers. Naast standaard gegevens zoals de naam en het woonadres, beschikt een werkgever veelal ook over een personeelsdossier. De vraag is in hoeverre een werknemer recht heeft op inzage in de stukken die deel uitmaken van zijn personeelsdossier.

Deze vraag kwam aan de orde in een arrest van de Hoge Raad van 8 februari 2013. De werkneemster verzocht een overzicht en afschrift van haar hele personeelsdossier. Dit verzoek baseerde de werkneemster op de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze wet is een inzagerecht opgenomen. De werkgever had de werkneemster weliswaar inzage verschaft in een groot deel van haar personeelsdossier, maar niet in alle stukken. Werkneemster kreeg geen inzage in interne correspondentie over een arbeidsgeschil tussen de werkgever en werkneemster, een mailwisseling tussen de OR en de Raad van Bestuur en correspondentie met de advocaat van werkgever. Uiteindelijk heeft deze werkneemster tot aan de Hoge Raad geprocedeerd, maar de verzochte inzage is haar niet verleend.

Wat was hiervoor de reden? Het inzagerecht is niet onbeperkt. Een werknemer hoeft geen inzage te worden verschaft in ‘interne notities die de persoonlijke gedachten van medewerkers bevatten en die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad.’ De correspondentie waarvan deze werkneemster inzage verzocht, viel – aldus de Hoge Raad – hieronder. Het inzagerecht van werknemers kent dus grenzen.