Jaarverslag 2013 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid – Asbest

In totaal hebben inspecteurs, gespecialiseerd in asbest (Asbestinspectieteam), in 2013 1.080 inspecties verricht; 647 inspecties vonden plaats bij bedrijven in de gecertificeerde asbestsector en 433 inspecties hadden betrekking op malafide saneringen. Bij deze laatste inspecties gaat het in veel gevallen om klachten, signalen en tips die de Inspectie SZW krijgt. Vooral van medetoezichthouders van gemeentelijk bouw- en woningtoezicht, omgevingsdiensten en politie.

Bij de inspecties in de gecertificeerde sector was sprake van een handhavingpercentage van 61% (in 2012: 70%). De inzet van zogenaamde ‘zware’ handhavinginstrumenten (boete, stillegging, proces-verbaal) vertoont een stijging ten opzichte van 2012. Waar dit in 2012 nog 44% bedroeg, is dit in 2013 gestegen tot 52%.

Bij de handhaving is een aantal van de nieuwe sanctiemogelijkheden van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (WAHSS) toegepast. Zo is bij ernstige en zware overtredingen een aantal keer een waarschuwing preventieve stillegging gegeven. Wanneer dit wordt geëffectueerd mogen er tot maximaal drie maanden lang geen saneringswerkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf dat het bevel tot stillegging krijgt.
In juli 2013 heeft de Inspectie de Sectorrapportage Asbest uitgebracht. De rapportage laat zien dat het gecertificeerde stelsel zich de komende jaren zal moeten bewijzen. De arbeidsveiligheid is nu nog onder de maat.

Naast handhaving zijn intensieve samenwerking met de branche, verbetering in de samenwerking met certificerende en keurende instellingen (cki’s) en het vergroten van betrokkenheid van opdrachtgevers belangrijke speerpunten van de Inspectie. Het aantal keren dat gecertificeerde bedrijven worden ingehuurd om te saneren, is in de afgelopen vier jaar verdubbeld. Dit is een indicatie van een substantiële verschuiving van de uitvoering van asbestsaneringen door gecertificeerde saneerders. Wanneer gecertificeerde saneerders zich in de praktijk niet houden aan de voorschriften, krijgt de cki een signaal van de Inspectie. Een cki kan de gegevens van de Inspectie gebruiken wanneer zij het certificaat intrekt. Recent heeft de rechtbank deze werkwijze goedgekeurd. Effectief is ook de samenwerking tussen inspectiediensten in de asbest- keten en met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, waarbij een aantal onderzoeken tot strafvervolging heeft geleid.