Kan een betalingsregeling eenmalig worden herzien?

Het spreekt voor zich dat bedrijven en particulieren in tijden van economische crisis niet altijd in staat zijn om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Vanuit commercieel oogpunt of vanwege de omvang van de betalingsachterstand is het niet altijd wenselijk om direct een incassoprocedure te starten.

Om toch enige betaling te ontvangen wordt dikwijls een betalingsregeling getroffen, waarbij de debiteur in staat wordt gesteld om het verschuldigde bedrag in verschillende (kleine) termijnen te voldoen. In een dergelijke betalingsregeling wordt doorgaans rekening gehouden met de situatie dat de debiteur – door een verdere verslechtering van zijn financiële omstandigheden – ook niet meer in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van die regeling na te komen. Gebruikelijk is dat in zo’n geval het volledige verschuldigde bedrag weer ineens volledig opeisbaar wordt.

Met een verbetering van de financiële positie van de debiteur wordt echter zelden rekening gehouden. Dit kan tot de onwenselijke situatie leiden dat uw debiteur weliswaar in staat is om het u verschuldigde bedrag ineens te voldoen, maar daartoe niet verplicht is, omdat u hem – uit coulance – in de gelegenheid heeft gesteld om dat in termijnen te doen.

In beginsel geldt dat een betalingsregeling niet eenzijdig door de schuldeiser kan worden opgezegd zolang de debiteur aan zijn verplichtingen uit hoofde van die regeling voldoet. Zoals altijd zijn er uitzonderingen op de regel mogelijk, zoals onlangs het geval was in een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam. Het is echter verstandig om niet op een dergelijke uitzondering te vertrouwen, maar in plaats daarvan – met het oog op financieel betere tijden – in de betalingsregeling een herzieningsclausule op te nemen die rekening houdt met een verbetering van de financiële positie van uw debiteur. Zo voorkomt u onnodige vertraging in de betaling van uw facturen.