Kan het non-concurrentiebeding digitaal worden overeengekomen?

11 december 2012

Kim Aupers

Arbeidsrecht

Met het non-concurrentiebeding tussen werkgever en werknemer wordt de werknemer beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. De wet vereist dat een non-concurrentiebeding schriftelijk wordt overeengekomen. De vraag is of dit schriftelijkheidsvereiste ook ruimte biedt online een geldig non-concurrentiebeding overeen te komen.

De Hoge Raad heeft al in 2008 bepaald dat aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan, wanneer de werknemer een brief waarin een concurrentiebeding is opgenomen (of naar de arbeidsvoorwaarden waarin het beding is opgenomen, wordt verwezen) voor akkoord heeft ondertekend.

In de lagere rechtspraak is vervolgens aangenomen dat een non-concurrentiebeding ook per e-mail geldig kan worden overeengekomen, omdat de werknemer zich per e-mail akkoord verklaarde met het concept van de arbeidsovereenkomst waarin het non-concurrentiebeding was opgenomen.

Uit de parlementaire geschiedenis over het non-concurrentiebeding blijkt dat het schriftelijkheidsvereiste twee hoofdfuncties heeft; een waarborgfunctie en een bewijsfunctie. Hierbij is het van belang dat het beding onder de aandacht is gebracht van de werknemer, zodat de werknemer weet wat het beding inhoudt, kan overwegen daarmee wel of niet in te stemmen en desgewenst kan besluiten deskundig advies kan inwinnen. Aan deze voorwaarden kan in beginsel ook via de digitale weg worden voldaan. Kortom, het lijkt erop dat een non-concurrentiebeding rechtsgeldig digitaal kan worden overeengekomen.