Komende regelgeving voor conservatoir bankbeslag in de EU

Conservatoir (bank)beslag

Conservatoir beslag wordt gelegd voorafgaand of tijdens een gerechtelijke procedure met als doel de verhaalspositie van de schuldeiser in een zo vroeg mogelijk stadium en zoveel mogelijk veilig te stellen. Hiertoe dient de schuldeiser een verzoekschrift in te dienen bij de bevoegde voorzieningenrechter, die verlof dient te geven.

Indien de schuldeiser op de hoogte is van de bankrekeningen van de schuldenaar (en het saldo is positief op deze rekeningen), dan kan de gewenste zekerheid verkregen worden door zogenoemd derdenbeslag te leggen onder de betreffende bankinstelling.

In de praktijk komt het vaak voor dat schuldeisers te maken hebben met grensoverschrijdende vorderingen die onbetaald worden gelaten en/of bankrekeningen van schuldenaren die worden gehouden bij buitenlandse bankinstellingen. Op dit moment dienen schuldeisers zich dan in het buitenland te wenden tot de rechter. Dit is kostbaar en niet alle landen kennen dezelfde regels ten aanzien van beslag.

Nieuwe (EU) regelgeving

Op 18 januari 2018 treedt de EU verordening tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen in grensoverschrijdende gevallen in werking. Begin mei heeft de Minister van Veiligheid & Justitie een wetsvoorstel ingediend dat uitvoering dient te geven aan deze Europese verordening waarin de procedure tot het leggen van bankbeslag in lidstaten van de Europese Unie is geregeld. Deze verordening (en wetsvoorstel) introduceert het Europees bankbeslag.

Met dit Europees bankbeslag wordt de mogelijkheid gecreëerd voor schuldeisers om zich tot de Nederlandse rechter te wenden om een Europees bevel te verkrijgen voor het leggen van conservatoir beslag tegen een schuldenaar in een ander EU-land. De procedure ziet er als volgt uit. Een schuldeiser wendt zich tot de Nederlandse rechter om verlof te verkrijgen tot het leggen van conservatoir beslag. Het verleende verlof is vervolgens uitvoerbaar in de betrokken buitenlandse EU lidstaat. De bevoegde instantie van de betreffende lidstaat (in het geval van Nederland zou dit de deurwaarder zijn) dient vervolgens zorg te dragen dat het verleende verlof conform haar nationale recht ten uitvoer wordt gelegd. Voor buitenlandse schuldeisers geldt uiteraard hetzelfde; deze kunnen bij de rechter van hun lidstaat verzoeken om beslag te leggen onder de bankrekening van een Nederlandse schuldenaar.

Tevens kan de schuldeiser de Nederlandse rechter verzoeken om informatie op te vragen bij de Europese Banken over de bankrekeningen van de schuldenaar indien hij niet weet waar de schuldenaar bankiert. De thans geldende Nederlandse wetgeving biedt deze mogelijkheid vooralsnog niet aan schuldeisers die alleen beslag kunnen leggen indien zij weten bij welke bank de schuldenaar bankiert.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u advies nodig? Neem dan contact op met onze sectie ondernemingsrecht.