Lingerie van het merk Sapph schept verwarring

Een Chinese producent van lingerie blijft met drie onbetaalde facturen van de vennootschap Sapph Intimates achter, nadat Sapph Intimates na een geschil over merkinbreuk met Marlies Dekkers een deel van haar activa heeft overgedragen aan de nieuwe vennootschap Sapph Distribution en Sapph Intimates vervolgens failliet gaat. Is hier sprake van contractsoverneming, schuldoverneming of vereenzelviging? De rechtbank Amsterdam oordeelt bij vonnis van 11 december 2013.

Voorgeschiedenis

De Chinese producent genaamd Dragon Crowd heeft sinds 2008 lingerie voor Sapph Intimates geproduceerd. Partijen hebben in maart 2011 een overeenkomst gesloten op grond waarvan Dragon Crowd vier ladingen lingerie aan Sapph Intimates zou leveren. Sapph Intimates wordt op 25 mei 2011 echter geconfronteerd met een vonnis van de rechtbank Utrecht, aangespannen door lingerie concurrente Marlies Dekkers, op grond waarvan Sapph Intimates wegens merkinbreuk wordt veroordeeld tot het staken van de merkinbreuk en het betalen van schadevergoeding.

Vervolgens wordt de vennootschap Sapph Distribution opgericht en wordt een deel van de activa van Sapph Intimates aan Sapph Distribution overgedragen. Medewerkers van Sapph Distribution verzoeken Dragon Crowd om de tenaamstelling van de leveringsdocumenten te wijzigen naar Sapph Distribution. Aangezien drie van de vier ladingen reeds onderweg waren, was deze naamswijziging voor drie ladingen niet meer mogelijk. Op deze drie ladingen – op naam van Sapph Intimates – wordt vervolgens op het moment van levering direct conservatoir beslag gelegd.  Op 11 november 2011 wordt Sapph Intimates in staat van faillissement verklaard, zonder dat de openstaande facturen van Dragon Crowd zijn betaald. De tenaamstelling van de vierde lading wordt wel succesvol gewijzigd en door Sapph Distribution voldaan.

Vordering

Dragon Crowd vordert bij de rechtbank Amsterdam veroordeling van Sapph Distribution tot betaling van de openstaande facturen van de drie ladingen en stelt zich op het standpunt dat primair sprake is van contractsoverneming en subsidiair van schuldoverneming, onrechtmatige daad en meer subsidiair van vereenzelviging.

Beoordeling

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat geen sprake is van contractsoverneming, nu de correspondentie tussen Dragon Crowd en Sapph over de wijziging van de tenaamstelling van de leveringsdocumenten niet kan worden aangemerkt als het voor contractoverneming wettelijke vereiste van een akte van overdracht (artikel 6:159 BW). De correspondentie is immers niet ondertekend en dient ook niet om tot bewijs te dienen.

De rechtbank Amsterdam oordeelt dat evenmin sprake is schuldoverneming ex artikel 6:155 BW, aangezien Sapph Distribution heeft betwist dat zij de wil heeft gehad de schuld over te nemen en stelt dat zij de betalingsverplichting alleen wilde overnemen onder de voorwaarde dat de lingerie ook aan haar geleverd zou worden en Dragon Crowd dit standpunt niet nader onderbouwd weerlegd heeft.

De rechtbank concludeert voorts dat niet vast is komen te staan dat Sapph Distribution onrechtmatig heeft gehandeld jegens Dragon Crowd. Ook het standpunt van Dragon Crowd dat Sapph Distribution en Sapph Intimates moeten worden vereenzelvigd wordt door de rechtbank niet gehonoreerd. Van vereenzelviging is volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad slechts sprake onder zeer bijzondere omstandigheden, waarbij in ieder geval van belang is dat de volledige zeggenschap over Sapph Intimates en Sapph Distribution niet bij dezelfde (rechts)personen lag en dat van misbreuk van het identiteitsverschil in deze procedure niet is gebleken.

Dragon Crowd blijft met lege handen achter. De vorderingen van de drie onbetaalde facturen zijn concurrente vorderingen in het faillissement van Sapph Intimates.