Mag de VvE aanwijzingen geven over het stallen van mindervalidevoertuigen in gezamenlijke ruimtes?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ongeveer 3% van de 55-plussers een scootmobiel gebruikt. Dit betekent dat een kleine 170.000 mindervalide Nederlanders (ouder dan 55 jaar) afhankelijk zijn van dit elektrische vervoermiddel. Scootmobielen maken daarmee een steeds groter deel uit van onze samenleving. Maar wat betekent dit voor scootmobiel-eigenaren die in een wooncomplex wonen? Mogen zij de scootmobiel op iedere willekeurige plek in het complex stallen of mag de Vereniging van Eigenaren (VvE) hier aanwijzingen voor geven? 

Zeker op plekken waar meerdere mensen bij elkaar wonen, kan het gebruik, of in ieder geval de stalling van deze scootmobielen voor onenigheid zorgen. Iedereen zal het erover eens zijn dat de betreffende bewoner belang heeft bij het gebruik van dit vervoermiddel en dat dit gebruik te allen tijde gerespecteerd dient te worden. Toch is de ruimte in veel wooncomplexen beperkt en is het belangrijk om met elkaar oog te houden voor bijvoorbeeld het vrijhouden van vluchtroutes in verband met de brandveiligheid. 

Het belang van het huishoudelijk regelement

Een huishoudelijk regelement vormt voor veel VvE’s een aanvulling op de splitsingsakte en de wet. Hierin kunnen aanvullende regels worden gesteld over onder andere het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. In de vergadering van eigenaars stelt de VvE het huishoudelijk regelement vast. Zo’n huishoudelijk regelement is wettelijk niet verplicht, maar wel raadzaam om conflicten zoveel mogelijk te voorkomen.

Het huishoudelijk regelement is dé plek om met elkaar af te spreken hoe er in het wooncomplex wordt omgegaan met het stallen van zaken als een scootmobiel. Zeker wanneer er in het wooncomplex meerdere mensen zijn die een scootmobiel gebruiken, dan wordt het belang hiervan nog groter. 

Een conflict over het stallen van de scootmobiel

Ondanks duidelijke afspraken kan het in de praktijk voorkomen dat de VvE en de bewoner het niet met elkaar eens zijn over de stalling van de scootmobiel. Dit was ook het geval in een recente casus waar de rechtbank Gelderland zich over boog. De bewoonster had bij de VvE een ontheffing aangevraagd om haar scootmobiel te mogen stallen in de gemeenschappelijke  ruimte van het appartementencomplex en was het niet eens met het alternatief dat de VvE haar bood. De alternatieve ruimte voor de stalling die de VvE haar bood, betrof een verbouwde huismeesterruimte in de kelder van het complex. De ruimte was met een lift te bereiken. 

Deskundig advies

Omdat de rechtbank zelf geen kennis en ervaring heeft met het ziektebeeld van de bewoner, wordt voor de beoordeling van de geschiktheid van de huismeesterruimte een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. Een belangrijke vraag die de rechtbank aan de deskundige voorlegt, is de vraag of de huismeesterruimte als stallingslocatie, gelet op de beperkingen voor de bewoner, fysiek haalbaar is. 

In het rapport vermeldt de deskundige: “Niet is duidelijk geworden uit het dagverhaal noch uit de getoonde vervoersvormen waarom het besturen van de ER [elektrische rolstoel] gedurende enkele minuten extra, een dermate inspanning zou vragen dat hierdoor de sociale participatie en de zelfredzaamheid ernstig in gevaar komen. (…) Dat cliënte de veilige thuissituatie daar [in de huismeesterruimte] niet ervaart is echter een gevoelskwestie die los staat van het veilig gebruiken van de ER in de ‘binnenruimte’.”

De beslissing van de rechtbank

De rechtbank acht het oordeel van de deskundige betrouwbaar en gaat daarom uit van de deskundigheid van het oordeel. Uit het rapport blijkt: “Gelet op de ervaringen tijdens het onderzoek (…) zijn de extra inspanningen (tijdsduur en fysieke en mentale inspanning) die geleverd moeten worden om in een veilige en aangepaste ruimte de transfers te verrichten als reëel en billijk te beschouwen in relatie tot de totale verblijfsduur buiten de woning.” De rechtbank stelt de VvE daarom in het gelijk, wat betekent dat de bewoonster haar scootmobiel voortaan kan stallen in de voormalige huismeesterruimte in de kelder van het complex. 

Ruimte voor aanwijzingen, mits onderbouwd

De VvE zal scootmobielen moeten dulden, maar er is zeker ruimte om aanwijzingen te geven waar bewoners de mindervalidevoertuigen kunnen stallen. Daarbij blijft het van belang om goed te onderbouwen waarom er voor een andere ruimte wordt gekozen, dan de gemeenschappelijke ruimte waar de bewoner een ontheffing voor vraagt. 

Heeft u vragen over het stallen van mindervalidevoertuigen in uw wooncomplex? Neem dan gerust contact op met de advocaten van onze sectie appartementsrecht via onderstaand contactformulier.