Mag u uw woning voortaan alleen nog maar met een vergunning via Airbnb verhuren?

Airbnb

In de regels van de gemeente Amsterdam voor de woningverhuur aan toeristen staat een fout. De vrijstellingsmogelijkheid van het verbod om zonder vergunning een woning aan toeristen te verhuren is in strijd met de Huisvestingswet en daarom ‘onverbindend’. Dat bepaalde de Raad van State op 29 januari 2020 in een verrassende uitspraak. Betekent dat dat Amsterdammers die hun woning via Airbnb aan toeristen verhuren daar vanaf nu een vergunning voor nodig hebben?

Huisvestingswet

In de Huisvestingswet is het verbod opgenomen om door de gemeente aangewezen woonruimte ‘te onttrekken aan de woningvoorraad’. Dit verbod geldt alleen niet als de verhuurder hiervoor een vergunning van de gemeente heeft.

De Amsterdamse Huisvestingsverordening

In de Amsterdamse Huisvestingsverordening was echter een uitzondering gemaakt op de vergunningsplicht. Verhuurders werden vrijgesteld van de vergunningsplicht als ze aan bepaalde eisen voldeden. Zo moesten verhuurders iedere verhuur bij de gemeente melden en zich houden aan de maximale verhuurtermijn van 30 dagen per jaar. Deden zij dat niet? Dan konden zij een boete krijgen.

De uitspraak van de Raad van State

De Raad van State heeft nu bepaald dat het verbod om door de gemeente aangewezen woonruimte ‘te onttrekken aan de woningvoorraad’ ook betekent dat de woning niet zonder vergunning mag worden verhuurd aan toeristen. Ook niet voor een (hele) korte periode.

Volgens de Raad van State was de gemeente Amsterdam helemaal niet bevoegd om verhuurders vrij te stellen van de wettelijke vergunningsplicht. De Huisvestingswet staat dit namelijk niet toe. Daarom verklaarde de Raad van State de vrijstellingsmogelijkheid in de Amsterdamse Huisvestingsverordening ‘onverbindend’.
Dat betekent dat de vrijstellingsmogelijkheid vanaf 29 januari 2020 niet meer bestaat. En dat niemand er dus meer gebruik van kan maken.

Gevolgen van de uitspraak van de Raad van State

Welke gevolgen heeft deze uitspraak?

1. Vergunningsplicht voor verhuurders?

De gemeente Amsterdam heeft bij monde van wethouder Laurens Ivens aangegeven verrast te zijn over de uitspraak en deze eerst goed te willen bestuderen. Op dit moment is dus nog niet bekend of verhuurders voortaan altijd een vergunning moeten hebben om hun woning via Airbnb te verhuren.

Wellicht neemt de gemeente de suggestie van de Raad van State over, en kiest zij ervoor om de regels aan te passen. Zo is het volgens de Raad van State bijvoorbeeld wel toegestaan om te bepalen in welke gevallen de gemeente wel en in welke gevallen zij geen boetes zal opleggen. Als de gemeente voor deze optie kiest moet wel eerst de Huisvestingsverordening worden gewijzigd.

Wat ons betreft is het ook denkbaar dat de gemeente beslist dat verhuurders voortaan wel altijd een vergunning nodig hebben, maar dat aan die vergunning bepaalde voorwaarden worden verbonden. Voorwaarden die op hetzelfde neerkomen als de eisen die voor een vrijstelling golden. Op die manier houdt de gemeente ook zicht en controle op vakantieverhuur in de stad.

Overigens werkt de Tweede Kamer aan wetgeving om vakantieverhuur wettelijk aan banden te leggen. Deze wetgeving moet voor de zomer van 2020 klaar zijn. Wellicht dat de gemeente Amsterdam ervoor kiest hier op te wachten voordat zij zelf verdere stappen onderneemt.

2. Onterecht opgelegde boetes

Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt ook dat de gemeente onterecht bepaalde boetes heeft opgelegd. Amsterdammers waren op grond van de Huisvestingsverordening immers verplicht bij de gemeente melding te doen van vakantieverhuur. Als zij dit niet deden volgde een boete voor het niet-melden. Uit de uitspraak blijkt nu dat deze boetes ten onrechte zijn opgelegd. Dat betekent dat dat geld terug moet naar de verhuurders.

Meer informatie?

Uiteraard zullen wij u via onze website van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Heeft u in de tussentijd hulp nodig? Neem dan gerust contact op met advocaat Vera IJzerman.