Nieuw Certificatieschema Asbest per 1 april 2019 in werking

Certificatieschema asbest

Onder andere heeft dit een aantal wijzigingen in de Arboregeling tot gevolg. De bijlagen XIIIa en XIIIe bij de Arboregeling worden ingetrokken en vervangen door dit nieuw, door de Stichting Ascert vastgestelde Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering. Stichting Ascert is op het werkveld van asbestinventarisatie en -verwijdering de schemabeheerder. Om de verantwoordelijkheid van de schemabeheerder voor de inhoud van het nieuwe certificatieschema asbest te benadrukken, is ervoor gekozen om het certificatieschema niet langer op te nemen als bijlage van de Arboregeling. Wel is het certificatieschema gepubliceerd in de Staatscourant.

Inhoudelijk is ook het een en ander gewijzigd. Naar aanleiding van adviezen van de Raad voor Accreditatie (RvA) bevat het nieuwe certificatieschema wijzigingen met betrekking tot de artikelen over het kwaliteitssysteem (artikel 12 en 32), faciliteiten en arbeidsmiddelen (artikel 13 en 33), de uitvoering van asbestinventarisatie (artikel 19), de vereiste documenten bij asbestverwijdering (artikel 38), eisen aan het certificatiepersoneel (artikel 49), de gegevens op het procescertificaat (artikel 59), het verslag van beoordeling bij de verlening van het certificaat (artikel 62), minimale tijdsbesteding van de certificerende instelling (artikel 67).

Daarnaast hebben nieuwe inzichten in de asbestsector geleid tot aanpassingen. Zo is de verplichting van de certificaathouder asbestinventarisatie om ten minste vijftig inventarisatierapporten per jaar te realiseren vervallen (artikel 6) en is de termijn om asbestinventarisatiewerkzaamheden vooraf te melden verkort van twee dagen naar één dag (artikel 18). In artikel 22 is voorzien in een uitzondering wanneer de inventarisatie niet het vereiste gebied kan omvatten en zijn nadere bepalingen opgenomen over het verwijderen van asbesttoepassingen in een ruimte met een balkon of galerij.

Met artikel 70, lid 4, onderdeel f wordt het sanctiebeleid gepreciseerd. In de vorige versie was niet voldoende duidelijk wat het gevolg moest zijn van de constatering van een of meer nieuwe categorie II afwijkingen in het jaar na een onvoorwaardelijke schorsing van het certificaat die het gevolg was van zes categorie II afwijkingen in één jaar.
Nu is bepaald dat het certificaat wordt ingetrokken wanneer in de twaalf maanden volgend op een onvoorwaardelijke schorsing voor de derde keer een afwijking van categorie II wordt geconstateerd.

Heb je vragen over het certificatieschema? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.