Franchisegevers opgelet! – per 1 januari 2021 wordt de nieuwe Franchisewet van kracht

nieuwe franchisewet

Na jaren van steggelen tussen belangrijke stakeholders en het eerder verschijnen van de niet bindende Franchise Code is het dan zover. Op 1 Januari 2021 treedt de nieuwe Franchisewet in werking. Een wettelijke regeling waarin de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers is uitgewerkt. In dit blog zetten wij de belangrijkste punten uit de wet voor u op een rij.

Onderhandelingen over het franchisecontract – informatieverplichting franchisegever

In de Franchisewet is geregeld dat partijen elkaar voor het sluiten van de overeenkomst alle relevantie financiële informatie moeten verstrekken. Franchisegevers moeten potentiële franchisenemers onder meer uitgebreid inlichten over door de franchisenemer te betalen vergoedingen, de financiële situatie van de franchisegever, financiële gegevens met betrekking tot de beoogde franchiselocatie en de mate van concurrentie. Daarnaast moet de conceptovereenkomst worden verstrekt. Nadat de relevante informatie is uitgewisseld heeft de franchisenemer vervolgens 4 weken bedenktijd om zich over het conceptcontract te laten adviseren. In die periode mag de franchisegever geen wijzigingen in de conceptovereenkomst doorvoeren.

Informatieverplichting en vereiste instemming tijdens overeenkomst

Ook tijdens de overeenkomst moeten partijen elkaar op de hoogte houden van belangrijke informatie. In geval van voorgenomen wijzigingen dient de franchisegever deze tijdig mee te delen aan de franchisenemers. Voor wijzigingen die een negatieve financiële impact voor de franchisenemers kunnen hebben is bovendien voorafgaande instemming van de franchisenemers of 2/3 van de franchiseraad vereist.

Goodwill

In de huidige praktijk ontstaat bij beëindiging van de franchiseovereenkomst vaak discussie over de vraag of de franchisenemer recht op betaling van goodwill heeft. In de franchisewet is bepaald dat partijen in de franchiseovereenkomst afspraken moeten maken over toekenning en berekening van de goodwill in het geval van beëindiging van het contract of overdracht van de franchisevestiging aan een derde.

Inwerkingtreding – lopende contracten

De Franchisewet geldt voor alle contracten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten. Voor lopende contracten geldt een overgangsperiode van 2 jaar. Dit geeft franchisegevers en franchisenemers de tijd om nieuwe afspraken te maken die in lijn zijn met de Franchisewet.

Advies aan franchiseorganisaties

Wij adviseren franchisegevers tijdig de modelovereenkomsten te herzien en handboeken en processen af te stemmen op de nieuwe wet. Ook voor de lopende contracten dient te worden geïnventariseerd welke aanpassingen moeten worden doorgevoerd en afgestemd met de betreffende franchisenemers.

Heeft u vragen over de nieuwe wet of over het aanpassen van uw contracten? Onze advocaat Marius Dekkers en het team Handelsrecht helpen u graag verder.