NOW 2.0: dit is wat u moet weten

euro's

Ondanks verschillende steunmaatregelen staat veel ondernemers het water op dit moment aan de lippen. Daarom kondigde het kabinet vorige week het tweede deel van het steunpakket aan. Veel maatregelen zijn vanaf 1 juni verlengd, al dan niet in gewijzigde vorm. Zo ook de regeling vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, ook wel NOW 2.0 genoemd. Ik vertel u graag hoe onder meer deze regeling eruitziet.

Verlenging en wijzigingen NOW 2.0

Het doel van de NOW 2.0 is nog steeds het behoud van zo veel mogelijk banen. Ondernemingen die de komende maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen daarom vanaf 6 juli as. een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor 4 maanden: juni, juli, augustus en september. Ook de ondernemingen die nog geen gebruik maakten van de vorige NOW-regeling, die gold voor de maanden maart, april en mei. Ondernemers die daar wel al gebruik van maakten moeten rekening houden met de volgende wijzigingen:

  • De referentiemaand voor de loonsom is voor de NOW 2.0 gesteld op maart 2020.
  • In de vorige NOW-regeling kwam op de vergoeding van maximaal 90% van de loonsom nog een vast percentage van 30% van het sociale verzekeringsloon. Dit geld kon bijvoorbeeld worden gebruikt voor de uitbetaling van het vakantiegeld. Dat percentage wordt in de NOW 2.0 verhoogd naar 40%. Daarmee levert de NOW 2.0 ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • Een onderneming die gebruik maakt van de NOW 2.0 mag dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Deze voorwaarde bestond in de vorige NOW-regeling alleen voor concerns. Bonussen aan het personeel mogen onder de NOW 2.0 overigens nog wel.
  • Om te voorkomen dat werkgevers werknemers ontslaan, stond er in de vorige NOW-regeling een boete op ontslag: als een werkgever een werknemer ontsloeg om bedrijfseconomische redenen, moest hij 150% van de tegemoetkoming voor de betreffende medewerker terugbetalen. In de NOW 2.0 wordt die extra boete van 50% in principe geschrapt. Althans, werkgevers die moeten reorganiseren kunnen tot 19 werknemers ontslaan en hoeven dan ‘slechts’ 100% van de tegemoetkoming die voor de betreffende werknemers werd ontvangen terug te betalen. Deze werkgevers hoeven niet met de vakbonden, OR of personeelsvertegenwoordiging te overleggen.
  • Ondernemers die 20 of meer medewerkers willen ontslaan, zo is na discussie in onder meer de Tweede Kamer door de regering besloten, worden in de NOW 2.0 verplicht met de vakbonden, de OR of personeelsvertegenwoordiging te overleggen over een sociaal plan. Dat moet in het regulier ontslagrecht ook al, maar in de NOW 2.0 komt het de werkgever duur te staan als hij níet overlegt. Dan moet hij namelijk 5% van de totale ontvangen loonsubsidie terugbetalen, dus niet 5% van de loonsubsidie die voor de ontslagen werknemers werd ontvangen!
  • Werkgevers die een beroep doen op de NOW 2.0 worden verplicht hun werknemers te stimuleren bij- en nascholing te gaan volgen. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het programma NL leert door. Daar kunnen werknemers vanaf juli kosteloos online scholing volgen en ontwikkeladviezen aanvragen.

Overigens werd de zogenaamde ‘concernbepaling’ die voor de vorige NOW-regeling gold al eerder aangepast: werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies die tot een concern behoren dat als geheel niet aan die voorwaarde van 20% omzetverlies voldoet, komen (zowel onder de oude als de nieuwe NOW regeling) ook voor de loonsubsidie in aanmerking. Wel gelden in dat geval een aantal extra voorwaarden, zo moeten met de vakbonden afspraken gemaakt over werkbehoud, mogen over 2020 geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd en is in dat jaar ook de inkoop van eigen aandelen niet toegestaan.

Tot slot is er nog een wijziging in de vorige NOW-regeling aangekondigd: als de loonsom in de maanden maart, april en mei hoger was dan in de (oorspronkelijk als referentiemaanden genoemde) maanden januari, februari en maart, mag de maand maart 2020 ook als uitgangspunt worden genomen (waar dat voorheen alleen de maand januari was). Hiermee komt het kabinet tegemoet aan seizoensgebonden ondernemingen.

Andere steunmaatregelen

Het kabinet maakte op 20 mei nog meer maatregelen bekend:

  • Een compensatie die de TOGS-regeling uit het eerste pakket vervangt. Deze regeling geldt voor MKB-ondernemingen (tot maximaal 250 werknemers) in de meest geraakte sectoren. Op grond van de TOGS-regeling kon een onderneming bij aantoonbaar omzetverlies rekenen op een eenmalig bedrag van 4.000 euro. Op grond van de nieuwe regeling (de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) kan dat bedrag, afhankelijk van de omvang van de onderneming, de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies (minimaal 30%), oplopen tot 50.000 euro, belastingvrij.
  • Een Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Deze regeling is bedoeld voor flexwerkers die tussen wal en schip dreigen te raken omdat zij hun baan zijn verloren, maar geen recht hebben op WW. Deze regeling komt neer op een vaste tegemoetkoming van 600 euro per maand voor 3 maanden, voor flexwerkers die in februari minimaal 500 euro bruto verdienden, maar dat bedrag in april met minimaal de helft zagen teruglopen. Wie in april desondanks meer dan 600 euro bruto verdiende, ontvangt geen tegemoetkoming. Ook mag de aanvrager geen aanspraak hebben gemaakt op een andere inkomensvoorziening, zoals bijstand. Omdat er risico’s van willekeur en oneigenlijk gebruik kleven aan deze regeling, wil minister Koolmees van Sociale Zaken voor de invoering overigens eerst nog met de Tweede Kamer overleggen.
  • De verlengde tegemoetkoming voor zzp’ers. Deze steunmaatregel wordt wel afhankelijk van het inkomen van de partner van de zzp’er. Is dit inkomen hoger dan het sociaal minimum? Dan heeft de zzp’er geen recht meer op een tegemoetkoming.

Uitstel belastingen

Daarnaast wordt het uitstel van belasting voor ondernemingen (loonbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting) verlengd tot 1 september. Eventuele verzuimboetes hoeven niet te worden betaald. Als uitstel wordt aangevraagd, geldt dit in principe voor 3 maanden. Ondernemers kunnen ook voor een langere periode uitstel vragen, maar dan moeten zij bij de aanvraag verklaren dat zij geen dividend of bonussen uitkeren en ook geen eigen aandelen inkopen. Hiermee probeert het kabinet te bewerkstelligen dat het geld ook echt in de onderneming blijft.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over de NOW-regelingen of een van de andere steunmaatregelen? Neem dan gerust contact op met een van de leden van de sectie arbeidsrecht.