Ondernemers let op! Belastingdienst controleert met terugwerkende kracht afdrachtvermindering onderwijs

De Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA) geeft ondernemers een belastingvoordeel op de kosten die ze hebben gemaakt voor het opleiden van medewerkers. Teneinde de financiering van de opleidingen van hun medewerkers financieel te compenseren, is de afgelopen jaren op grote schaal gebruikt gemaakt van deze fiscale regeling.

Sinds een aantal jaar staat de afdrachtvermindering onderwijs ter discussie. De aanleiding daartoe is het in opdracht van het ministerie van OCW opgestelde rapport Evaluatie van de Afdrachtvermindering Onderwijs 2006-2011 dat in 2012 werd uitgebracht. Dit rapport bracht oneigenlijk gebruik van WVA aan het licht. Zo is gebleken dat door instellingen onderwijstrajecten op papier zijn gezet, zonder daaraan (juiste en/of volledige) uitvoering is gegeven. In december 2013 hebben de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie de handen ineen geslagen. Via een grootscheepse terugvorderingactie worden nu, met terugwerkende kracht, diverse bedrijven geconfronteerd met controles (boekenonderzoek ter plaatse) en rapportages.

Momenteel zijn deze controles van de Belastingdienst geïntensiveerd. Op het standpunt van de Belastingdienst is kritiek en uit een inventarisatie blijkt dat in dit verband verschillende bedrijven al een procedure tegen de Belastingdienst hebben aangespannen. De Hoge Raad heeft zich hierover vooralsnog nog niet uitgesproken. Alsdus zal moeten worden afgewacht hoe principieel deze kwesties beoordeeld worden. Van Till advocaten volgt deze ontwikkelingen op de voet. Neem voor meer informatie contact op met Kim Aupers.