Openbaarmaking vergrijpboetes (fiscale) adviseurs

openbaarmaking vergrijpboetes

Staatssecretaris Wiebes heeft bij brief van 17 januari 2017 aangekondigd maatregelen te treffen om de aanpak van belastingontduiking meer body te geven. Daartoe wil hij het onder andere mogelijk maken vergrijpboetes opgelegd aan (fiscale) adviseurs openbaar te maken.

Panama Papers

Aanleiding is de berichtgeving rondom de Panama Papers in april 2016 en de maatschappelijke verontwaardiging die daarop volgde. Nu de Belastingdienst al langer tegen het feit aan loopt dat internationale fiscale constructies worden gebruikt om belasting te ontduiken, is het tijd voor actie, aldus Wiebes. Daarom komt hij met een scala aan plannen om belastingfraude aan te pakken. Naast een serie maatregelen in internationaal verband is reeds per 1 juli 2016 de boete bij inkeer op het niet aangegeven van box 3-inkomen verhoogd van 60% naar 120% van de na te vorderen belasting.

Onlangs heeft hij daar aan toegevoegd dat a) de inkeerregeling zal worden afgeschaft, b) de aandelen aan toonder worden aangepakt zodat de identiteit van aandeelhouders makkelijker te achterhalen is, c) het verschoningsrecht van bijvoorbeeld advocaten en notarissen zal worden aangepast (zodat bepaalde fiscaal relevante feiten, zakelijke handelingen en transacties niet langer buiten weten van de Belastingdienst om kunnen plaatshebben), d) de inning van schulden door de Belastingdienst wordt vergemakkelijkt door constructiebestrijding tijdens de invordering en tot slot e) dat vergrijpboetes aan (fiscale) adviseurs of andere deelnemers openbaar worden gemaakt.

Openbaarmaking vergrijpboetes 2017

Openbaarmaking vergrijpboetes

Het plan om vergrijpboetes opgelegd aan (fiscale) adviseurs openbaar te maken komt voort uit de gedachte dat zowel de burgers als de Belastingdienst er van uit moeten kunnen gaan dat deze adviseurs zich houden aan de wet- en regelgeving. De wijze van advisering moet correct zijn. Als in het verleden een vergrijpboete is opgelegd aan een adviseur, bijvoorbeeld vanwege het deelnemen aan een beboetbaar feit, moet het publiek dit weten. Op dit moment worden dergelijke boetes niet openbaar gemaakt, Wiebes wil dit nu gaan veranderen.

Wiebes noemt echter in zijn brief dat de openbaarmaking onder meer tot doel heeft om zowel de samenleving als de juridische beroepsgroepen duidelijk te maken dat het adviseren over en het implementeren van onaanvaardbare fiscale constructies niet toelaatbaar is. Het dient daarmee de generale preventie. Ook wordt de belastingplichtige of de belanghebbende zo beter in de gelegenheid gesteld om zich te informeren omtrent de keuze voor een adviseur.

Door het te formuleren zoals Wiebes heeft gedaan, bestaat de mogelijkheid dat de openbaarmaking wordt gebaseerd op wet- of regelgeving die daartoe niet de juiste basis biedt. Wij hebben dat in onze praktijk ook gezien voor wat betreft het openbaar maken van boetes voor het niet op de juiste wijze saneren van asbest, zie hier. Hierover lopen momenteel meerdere gerechtelijke procedures.

Wij houden de komende wet- en regelgeving op dit gebied dan ook goed in de gaten. Mocht het zo zijn dat u in de toekomst geconfronteerd wordt met een dergelijke openbaarmaking, dan nemen we de onderliggende besluitvorming hiervan graag voor u onder de loep.

Eerst zal echter nog een uitgebreide internetconsultatie gehouden worden. Wiebes heeft aangekondigd dat dit jaar nog te willen doen. Zo wil hij onder andere inventariseren welke mogelijkheden er zijn om voorwaarden aan de openbaarmaking te stellen. Denk aan openbaarmaking vanaf een bepaald boetebedrag, publicatie middels diverse media, of voorwaarden waaronder niet tot publicatie mag worden overgegaan.

Wordt zeker vervolgd dus!